BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stryjek Joanna
Tytuł
Polityka innowacyjna i narodowy system innowacji w Polsce
Innovation policy and the National System of Innovation in Poland
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 1, s. 59-76
Słowa kluczowe
Innowacje, Polityka innowacyjna, Finanse publiczne
Innovations, Innovation policy, Public finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza polityki innowacyjnej jako czynnika warunkującego sprawność i skuteczność instytucjonalno-organizacyjną narodowego systemu innowacji, ze wskazaniem na pożądane obszary interwencji państwa w odniesieniu do NSI w Polsce. Opracowanie składa się z czterech części. Część pierwsza przedstawia etapy rozwoju polityki innowacyjnej i wskazuje na powiązania występujące między ww. polityką a rozwojem badań nad szeroko rozumianymi procesami innowacyjnymi. Część druga prezentuje potencjalne obszary interwencji państwa i główne instrumenty, stosowane w ramach realizacji polityki innowacyjnej. Część trzecia przedstawia teorię narodowego systemu innowacji, która - odnosząc się do powiązań występujących między poszczególnymi elementami NSI (tj. instytucjami i organizacjami)- ukazuje szeroki wachlarz potencjalnych możliwości wsparcia procesów innowacyjnych w sposób pośredni. Natomiast czwarta część ma na celu wskazanie pożądanych obszarów interwencji państwa w odniesieniu do NSI w Polsce. (fragment tekstu)

The purpose of this article is analysis of innovation policy, understood as a factor conditioning the institutional and organizational efficiency and effectiveness of the National System of Innovation (NSI), suggesting desirable areas of state intervention in relation to the NSI in Poland. The article consists of four parts. The first part presents the stages in the development of innovation policy and recognizes the links between innovation policy and the development of research on innovation processes. The second part presents potential areas of state intervention and the main instruments used within the framework of innovation policy. The third part presents the theory of NSI which - while referring to the links between various NSI elements - indicates a wide range of potential possibilities of indirect support for innovation processes. The last part identifies the areas of state intervention which are important from the point of view of Poland's NSI development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson R. D., Ezell S. J., Innovation Economics. The Race for Global Advantage, Yale University Press, New Haven, London 2012, s. 171.
 2. Edquist Ch., Systems of Innovation: Perspectives and Challenges, w: The Oxford Handbook of Innovation, red. J. Fagerberg, D. C. Mowery, R. R. Nelson, Oxford University Press, New York 2007, s. 183.
 3. European Commission, Innovation Union Competitiveness Report 2013, Luxembourg 2014, s. 68.
 4. Freeman C., Technology and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter, London 1987.
 5. Furman J., Hayes R., Catching up or standing still? National innovative productivity among 'follower' countries, 1978-1999, "Research Policy 33" 2004, No. 9, s. 1350-1351, http://smgworld.bu.edu/je'furman/files/2012/05/FH-Catching-Up-RP-2004.pdf, dostęp9.06.2014.
 6. Hämäläinen T. J., National Competitiveness and Economic Growth. The Changing Determinants of Economic Performance in the World Economy, Edward Elgar, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA 2003.
 7. Innovation tomorrow. Innovation policy and the regulatory framework: Making innovation an integral part of the broader structural agenda, "Innovation Papers" No. 28, European Commission, Luxembourg 2002.
 8. Jasińskiego H., Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997, s. 113-116.
 9. Koźmiński A. K. , Amerykański model rozwoju gospodarczego a polityka gospodarcza Unii Europejskiej, w: Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwości zastosowania, red. W. Bieńkowski, M. J. Radło, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 492-493.
 10. Leal W., An Overview of the Implications of National Innovation Systems and Policies in the European Union: Linking Economics and Technology in an Innovation Context, w: Economic and Technological Dimensions of National Innovation Systems, red. W. L. Filho, M. Weresa, Peter Lang, Frankfurt am Main 2005, s. 12.
 11. Lundvall B. Å. , Borrás S., Science, Technology, and Innovation Policy, w: The Oxford Handbook of Innovation, red. J. Fagerberg, D. C. Mowery, R. R. Nelson, Oxford University Press, New York 2007, s. 613.
 12. Lundvall B. Å., National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter, London 1992.
 13. Nelson R. R., Rosenberg N., National Innovation System, Oxford University Press, Oxford 1993.
 14. North D. C., Efektywność gospodarcza w czasie, w: Współczesne teorie socjologiczne, wybór i oprac. Jasińska-Kania A. et al., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 554.
 15. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD/Eurostat, Paris, November 2005, s. 46.
 16. Rogut A., Piasecki B., Główne kierunki polskiej innowacyjności. Podstawowe czynniki warunkujące kreowanie i powstawanie innowacji, Łódź 2010, s. 33, https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Ekspertyzy_ aktualizacja_SRK__1010/Documents/glowne_kierunki_polskiej_innowacyjnosci_2010.pdf, dostęp 10.06.2014.
 17. Rudny W., Globalny łańcuch wartości: kto kreuje i kto przejmuje wartość z innowacji, s. 417, http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_3_28.pdf, dostęp 9.06.2014.
 18. Technical Change and Economic Policy. Science and Technology in the New Economic Context, OECD, Paris 1980.
 19. Źródła danych: European Commission, Innovation Union Scoreboard 2014, Belgium 2014, s. 63.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu