BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzejewski Lech (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Samodzielność finansowa polskich regionów w warunkach zmian demograficznych i ekonomicznych
Financial Independence of Polish Regions in Terms of Demographic and Economic Changes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 137-152, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Finanse lokalne, Finansowanie regionów, Kryzys gospodarczy
Public finance, Local finance, Regional financing, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy badań związanych z samodzielnością finansową regionalnego samorządu terytorialnego w okresie światowego kryzysu gospodarczego. Kryzys ten, jako podstawowa przyczyna spowolnienia gospodarczego, w znacznym stopniu wpływa na zwiększanie zadłużenia samorządowych finansów. Badania koncentrują się również na problemach społecznych i ekonomicznych polskich regionów oraz ich konsekwencjach finansowych. Rozwój przedsiębiorczości, zmiany w obowiązującym prawodawstwie, skuteczna ściągalność podatków i wykorzystanie możliwości finansowania rozwoju ze środków UE mogą, w ocenie autora, przyczynić się do poprawy efektywności gospodarowania, niezbędnej dla zachowania imperatywu samodzielności.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the research related to regional financial autonomy of local government during the global economic crisis. This crisis, as the fundamental cause of the economic downturn, has affected significantly the increasing indebtedness of local government authorities. The study focused also on the social and economic problems of Polish regions and their financial consequences. The Author points factors which could improve the management efficiency which is necessary to preserve the regional independence. These are the development of entrepreneurship, amendments to existing legislation, the effective tax collection and utilization of the EU financial aid.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Duszczyk M., Ewolucja polskiej polityki migracyjnej w zakresie migracji zarobkowych po 1 maja 2004 r., Studia BAS, nr 4 (40), Warszawa 2014.
 2. GUS, Dochody, wydatki i wynik finansowy budżetów województw w latach: 2003-2013, Warszawa 2014.
 3. GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych, Warszawa 2007, 2011, 2014.
 4. GUS, Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według powiatów, za lata 2005-2013.
 5. GUS, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do roku 2014, Warszawa 2015.
 6. GUS, Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne, Warszawa 2015.
 7. GUS, Rocznik demograficzny, Warszawa 2014.
 8. GUS, Zobowiązania województw według tytułów dłużnych w latach 2003-2013.
 9. Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 10. Jędrzejewski L., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Gdańsk 2007.
 11. Komisja Europejska, Dokument roboczy służb komisji, SWD (2015) final, Bruksela 26.02.2015.
 12. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483 ze zm.).
 13. Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2011.
 14. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Sprawozdania z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2005-2013.
 15. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, praca zbiorowa, Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania, Kraków, 2013.
 16. Matkowski Z., Rapacki R., Próchniak M., Porównanie wyników gospodarczych w latach 2004-2013, Polska na tle UE [w:] Polska. Raport konkurencyjności, red. M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2014.
 17. Ministerstwo Finansów, Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2004-2013.
 18. NBP , Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa, wrzesień 2009.
 19. NIK, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w roku 2013, Warszawa 2014.
 20. Surówka K., Samorząd terytorialny w Polsce w dobie spowolnienia gospodarczego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2014, nr 37 (1), Kraków.
 21. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. DzU z 2010 r. nr 80, poz. 526 ze zm.).
 22. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 23. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. DzU z 2013 r., poz. 596 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu