BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kańduła Sławomira (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Projekt zmian mechanizmu wyrównania finansowego dla gmin na tle postulatów teorii federalizmu fiskalnego
Changes in the System of Local Fiscal Equalization Mechanizm Against the Demands of the Fiscal Federalism Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 153-168, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Federalizm fiskalny, Dochody gminy, Trybunał Konstytucyjny
Fiscal federalism, Local revenues, Constitutional Court
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł odwołuje się do systemu dochodów uzupełniających gmin w Polsce, w szczególności do mechanizmu wyrównania finansowego adresowanego do tych jednostek. Jego celem jest charakterystyka i ocena ministerialnej koncepcji zmian w tym systemie, zaprezentowanej w czerwcu 2015 roku, na tle postulatów teorii federalizmu fiskalnego. W artykule stwierdzono, że proponowane rozwiązania wychodzą przede wszystkim naprzeciw postulatowi wyrównywania różnic w potrzebach wydatkowych gmin. Uwzględnia się w nich też specyfikę niektórych gmin (liczbę ludności w małych gminach, gęstość zaludnienia). Niektóre zmiany odwołują się nie tyle do postulatów teoretycznych, ile do dysfunkcji mechanizmu redystrybucji poziomej, które potwierdził Trybunał Konstytucyjny.(abstrakt oryginalny)

Article refers to the system of supplementary income for municipalities in Poland, especially to fiscal equalization mechanism. The aim of the article is to present and assess the government's outline of changes in the fiscal equalization mechanism presented in June 2015, against the background of the of fiscal federalism literature. The proposed solutions go primarily to meet the postulate of equalizing the differences in expenditure needs of municipalities. They also take into account the specificity of certain municipalities (population size in small communities, population density). Some of the changes refer not only to the theoretical postulates as to the dysfunction of horizontal redistribution mechanism, which confirmed the Constitutional Court (Tribunal).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmad E., Brosio G., Introduction: Fiscal Federalism - a Review of Developments in the Literature and Policy, w: Handbook of Fiscal Federalism, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2008.
 2. Dafflon B., Fiscal Decentralization, www.ciesin.columbia.edu/decentralization/English/ Issues/Fiscal_d.pdf (23.04.2013).
 3. Gonet W., Partycypacja samorządu terytorialnego w podatkach pośrednich jako źródło dochodów, "Finanse Komunalne" 2012, nr 9.
 4. Grabiński T., Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1992, s. 34.
 5. Huigsloot P., The equalized allocation of local expenditure needs in the Netherlands: an optimized mixture of objectivity and politics, w: Measuring Local Government Expenditure Needs, The Korea Institute of Public Finance and The Danish Ministry of Social Welfare, Copenhagen 2008.
 6. Izdebski H., Funkcjonowanie instytucji wpłat na subwencję ogólną ("janosikowe") z punktu widzenia finansów m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego, "Samorząd Terytorialny" 2013, nr 11.
 7. Kańduła S., Metodyka pomiaru potrzeb wydatkowych gmin, "Finanse Komunalne" 2015, w druku.
 8. Kańduła S., Wyrównywanie poziomej nierównowagi finansowej w budżetach gmin w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, "Samorząd Terytorialny" 2015, nr 6.
 9. Rekomendacja Komitetu Rady Europy nr 1/2005 z 19.01.2005 r., https://wcd.coe.int/ ViewDoc.jsp?id=812131&Site=COE (31.03.2014).
 10. Reschovsky A., Compensating Local Governments for Differences in Expenditure Needs in a Horizontal Fiscal Equalization Program, w: Intergovernmental Fiscal Transfers Principles and Practice, The World Bank, Washington 2007.
 11. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, GUS, Warszawa 2014.
 12. Shah A., Fiscal need equalization: Is it worth doing? Lessons from international practices, w: Measuring Local Government Expenditure Needs, The Korea Institute of Public Finance and the Danish Ministry of Social Welfare, Copenhagen 2008.
 13. Shah A., Institutional Arrangements for Intergovernmental Fiscal Transfers and a Framework for Evaluation, w: Intergovernmental Fiscal Transfers Principles and Practice, The World Bank, Washington 2007.
 14. Spahn P.B., Equity and Efficiency Aspects of Intragency Transfers in a Multigovernment Framework, w: Intergovernmental Fiscal Transfers Principles and Practice, The World Bank, Washington 2007.
 15. Swianiewicz P., Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Wyd. M unicipium, Warszawa 2011.
 16. System subwencji i wpłat do budżetu państwa, www.mf.gov.pl (20.06.2015).
 17. Ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. DzU 2015, poz. 513.
 18. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31.01.2013 r., sygn. akt K 14/11 uzupełniony o postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 26.02.2013 r., sygn. akt S 1/13, http:// trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki/ (15.04.2014).
 19. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4.03.2014 r., sygn. akt K 13/11, http://trybunal.gov. pl/rozprawy/wyroki (15.04.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu