BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska-Piątek Agnieszka (Urząd Statystyczny w Kielcach)
Tytuł
O trzeciej misji szkół wyższych w polsce w świetle analizy ich misji i strategii rozwoju
The third mission of higher education institutions in poland in the light of the analysis of their missions and strategies development
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2015, nr 3, s. 151-165, tab.,wykr., bibliogr. 27 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Cele strategiczne, Szkolnictwo wyższe
Management, Strategic goals, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczące współpracy szkół wyższych w Polsce z interesariuszami zewnętrznymi w wymiarze regionalnym (tzw. trzecia misja uczelni). Współpraca ta, w świetle uwarunkowań formalnych oraz zmian zachodzących w otoczeniu uczelni, staje się coraz ważniejszym wymiarem ich działalności. Autorka, wykorzystując analizę treści i opierając się na zasadzie triangulacji metodologicznej, przeanalizowała dostępne misje i strategie rozwoju uczelni pod kątem występowania w nich treści "regionalnych", określonych interesariuszy zewnętrznych oraz deklarowanych form współpracy. W świetle zaprezentowanych badań wydaje się, że uczelnie świadome są ważności trzeciej misji w procesie formułowania koncepcji zarządczych na poziomie misji i strategii rozwoju. Uczelnie dostrzegają znaczenie budowania oferty programowej oraz działalności badawczo- -naukowej w oparciu o współpracę z różnymi kategoriami interesariuszy zewnętrznych. W swoich misjach i strategiach najczęściej deklaracje współpracy kierują pod adresem przedstawicieli sfery gospodarczej oraz władz publicznych. Należy podkreślić, że w świetle przeprowadzonych badań typ uczelni wyraźnie różnicuje zorientowanie uczelni na współpracę z otoczeniem regionalnym. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research concerning cooperation of higher education institutions (HEIs) in Poland with external stakeholders at the regional level (ie. the third mission of HEIs). This cooperation, in light of the formal conditions and changes in the environment of the HEIs, is becoming an increasingly important dimension of their activities. The author, using content analysis and basing on the principle of methodological triangulation, analyzed the available missions and development strategies of HEIs for the presence of regional content, category of external stakeholders and declared forms of cooperation. In light of presented research, it seems that HEIs are aware of the importance of the third mission in the process of formulating the concept of management at the level of mission and development strategy. HEIs recognize the importance of building arrange of programs and research activities based on the cooperation of different categories of external stakeholders. HEIs, in their missions and strategies, most often direct their declarations of cooperation towards representatives of economic sphere and public authorities. It should be noted that in light of research - the type of HEIs clearly differentiates their orientation in cooperation with the regional surroundings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz D., Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 2. Banerski G., Gryzik A., Matusiak K. B., Mażewska M., Stawasz E., Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania, PARP, Warszawa 2009.
 3. Bąkowski A., Centra Transferu Technologii, [w]: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, Bąkowski A., Mażewska M. (red.), PARP, Warszawa 2012.
 4. Cabańska J., Sielicka M., Możliwości rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na studiach trzeciego stopnia na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, [w:] Uniwersytet trzeciej generacji. Stan i perspektywy rozwoju, Burawski D. (red.), Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Poznań 2013.
 5. Clark B. R., Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation, Pergamon Press, New York 1998.
 6. Clark B. R., Sustaining Change in Universities. Continuous in Case Studies and Concepts, Society for Research into Higher Education & Open University Press, New York 2004.
 7. Ernst&Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, 2009, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/ 2013_05/fa5b19e372e1bed45db817b8380c8468.pdf.
 8. George G., Jain S., Maltarich M. A., Academics or Entrepreneurs? Entrepreneurial Identity and Invention Disclosure Behavior of University Scientists, September 6 2005, http://ssrn. com/abstract=799277.
 9. Kaczmarczyk M., Uczelnia a otoczenie społeczne. Studium przypadku Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, [w:] Dwudziestolecie funkcjonowania niepublicznych szkół wyższych w Polsce, Moroz H. (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 10. Kardas M., Rola uczelnianych centrów transferu technologii w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, [w]: Uniwersytet trzeciej generacji. Stan i perspektywy rozwoju, Burawski D. (red.), Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Poznań 2013.
 11. Kobylarek A., Osiąganie konsensusu edukacji akademickiej. O społecznej misji uniwersytetu, [w:] Fabryki dyplomów czy Universitas?, Czerepaniak-Walczak M. (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 12. Leja K., Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 13. Leydesdorff L., Etzkowitz H., Emergence of a triple helix of university-industry-government relations, "Science and Public Policy", 1996, Vol. 23, Issue 5.
 14. MacCorquodale K., Meehl P. E., Hypothetical Constructs and Intervening Variables, [in:] Readings in the Philosophy of Science, Feigl H., Brodbeck M., New York 1963, za: Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 15. Mayntz R., Hübner K., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
 16. Ratajczak M., Zmiany w otoczeniu wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Polsce, [w:] Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego, Dietl J., Sapijaszka Z. (red.), Wydawnictwo Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, Łódź 2012.
 17. Różański J., Możliwości i przezwyciężenia barier współpracy nauki i biznesu w Polsce, "Przegląd Organizacyjny" 2013, nr 11.
 18. Salleh M. S., Omar M. Z., University-Industry Collaboration Models in Malaysia, 6th International Forum on Engineering Education, "Procedia Social and Behavioral Sciences" 2013, Vol. 102.
 19. Sanchez-Barrioluengo M., Articulating the "three missions" in Spanish universities, "Research Policy" 2014, Vol. 43.
 20. Thieme J. K., Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA, Difin, Warszawa 2009.
 21. Wolszczak-Derlacz J., Parteka A., Kuczyński J., Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce: Bibliometryczna analiza porównawcza, raport w ramach projektu "Sprawne Państwo", Ernst&Young, Warszawa 2010.
 22. Study on the cooperation between Higher Education Institutions and public and private organizations in Europe, Science-to-Business Marketing Research Centre 2011, http:// ec.europa.eu/education/tools/docs/uni-business-cooperation_en.pdf.
 23. Strategia, zmiany, rozwój, rozmowa z prof. Wiesławem Banysiem, "Forum Akademickie", marzec 2013.
 24. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami).
 25. http://polon.nauka.gov.pl/, [30.07.2013].
 26. http://www.nauka.gov.pl/uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanychprzez- ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego-publiczne-uczelnie-akademickie. html, [15.09.2013].
 27. http://www.nauka.gov.pl/uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanychprzez- ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego-panstwowe-wyzsze-szkolyzawodowe. html, [15.09.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu