BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małachowski Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dylematy konkurencyjności regionalnej - zarys problemu
Dilemmas of Regional Competitiveness - Outline of the Problem
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 225-235, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów
Regions competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono rozważania dotyczące teoretycznych aspektów konkurencyjności regionalnej. Ujęto podejście różnych autorów, zajmując własne stanowisko. Ukazano autorskie podejście do aspektów konkurencyjności poszczególnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)

This paper presents a discussion of the theoretical aspects of regional competitiveness. Approach was recognized equally to the authors, occupying own position. The author has shown approach to the competitiveness of the various tiers of local government units.(short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 2004.
 2. Bronisz U., Heijman W., Miszuk A., Regional Competitiveness in Poland: Creating an Index, "Jahrbuch für Regionalwissenschaft" 2008, vol. 28.
 3. Camagni R., On the Concept of Territorial Competitiveness, "Urban Studies" 2002, vol. 39.
 4. Czerniachowicz B., Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w podejściu zasobowym na podstawie firmy "A", Studia i Prace WNEiZ nr 25, Szczecin 2012.
 5. Domański R., Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych, PWE, Warszawa 1972.
 6. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 7. Gorynia M., Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym, w: Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, PWN, Warszawa 2009.
 8. Huczek A., Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 16, Rzeszów 2010.
 9. Kasztelan A., Środowiskowa konkurencyjność regionów - próba konceptualizacji, "Problemy Ekorozwoju" 2010, vol. 5, no. 2.
 10. Kotler Ph., Caslione A.A., Chaotics: The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence, AMACOM, 2009.
 11. Łaźniewska E., Chmielewski B., Konkurencyjność regionalna - uwarunkowania historyczne i podłoże ekonomiczne, w: Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady, red. E. Łaźniewska, M. Gorynia, PWN, Warszawa 2012.
 12. Łaźniewska E., Chmielewski B., Nowak P., Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością, w: Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady, red. E. Łaźniewska, M. Gorynia, PWN, Warszawa 2012.
 13. Martin R.L., A Study on the Factors of Regional Competitiveness, A draft final report for The European Commission Directorate - General Regional Policy, University of Cambridge, Cambridge 2003.
 14. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2011.
 15. Riedel R., Konkurencyjność Unii Europejskiej w globalizującym się świecie, w: Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Podręcznik akademicki, red. A. P acześniak, M. Klimowicz, Wyd. OTO Wrocław, Wrocław 2014.
 16. Winiarski B., Konkurencyjność regionów a cele polityki i kierunki strategii rozwoju regionalnego, w: Przekroje regionalne w polityce ekonomicznej, red. S. Korenik, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 17. Wosiek M., Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności jednostek terytorialnych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 14, Rzeszów 2009.
 18. Zasadzki W., Wybrane problemy lokalnej i regionalnej polityki gospodarczej, w: Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, red. J. Kaja, K. Piech, SGH, Warszawa 2005.
 19. Zegar J., Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego, w: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, red. J. Zegar, "Program wieloletni 2011-2014", nr 3 (11), IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 20. Zioło M., Konkurencyjność gmin, powiatów, regionów i scenariusze jej osiągania, w: Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, red. A. Szewczuk, M. Kogut- Jaworska, M. Zioło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 21. Krugman P., Competitiveness: A Dangerous Obsession, "Foreign Affairs", vol. 73, no. 2, March/April 1994, www.foreignaffairs.com/articles/49684/paul-krugman/competitiveness- a-dangerous-obsession (dostęp 9.07.2015).
 22. Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (DzU z 2007 r., nr 214, poz. 1573).
 23. Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation of Regions in the EU, Commission of the European Communities (1999) Brussels.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu