BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żak Agata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Środki ochrony roślin a zmiany w środowisku naturalnym i ich wpływ na zdrowie człowieka
Plant Protection Products versus Changes in the Natural Environment and Their Impact on the Human Health
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2016, nr 1, s. 155-166, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Środki ochrony roślin, Ochrona środowiska, Zdrowie
Agriculture, Plant protection measures, Environmental protection, Health
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rolnicy, chcąc sprostać globalnej konkurencji, w coraz większym stopniu wykorzystują środki chemiczne w celu zwiększenia plonów. Coraz więcej badań potwierdza jednak przypuszczenia naukowców o negatywnym wpływie pestycydów na organizmy żywe. Badania wskazują bowiem na znaczący statystyczny związek pomiędzy stosowaniem środków ochrony roślin a wzrostem ryzyka występowania zaburzeń rozwojowych, chorób neurologicznych oraz niektórych nowotworów. Choroby te mogą być przenoszone na kolejne pokolenia poprzez zmiany ekspresji genów, które nie łączą się ze zmianami sekwencji DNA. Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń wynikających ze stosowania pestycydów w rolnictwie dla środowiska naturalnego, a z tym wiąże się również zdrowie ludzi.(abstrakt oryginalny)

Farmers wanting to meet the global competition increasingly often use chemical agents to increase yields. However, more and more research confirms the assumptions of scientists on the negative impact of pesticides on life forms. Research points to a significant statistical linkage between the use of plant protection products and higher risk of developmental disorders, neurological disorders and certain forms of cancer. These disorders might be transferred to the next generations through changes in the gene expression, which are not connected to changes in the DNA sequence. The paper is to present the risks for the natural environment following from the use of pesticides in agriculture, which is also linked to human health.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anway, M.D., Memon M., Uzumcu M., Skinner M.K. (2006). Transgenerational Effect of the Endocrine Disruptor Vinclozolin on Male Spermatogenesis. Journal of Andrology, vol. 27(6), s. 868-879.
 2. Anway, M.D., Skinner, M.K. (2006). Epigenetic transgenerational Actions of Endocrine Disruptors. Endocrinology (Supplement) 147(6), s. 43-49. DOI: 10.1210/en.2005-1058.
 3. Bollati, V., Baccarelli, A. (2010). Environmental Epigenetics. Heredity, s. 105-112. DOI: 10.1038.
 4. Brühl, C.A., Schmidlt, T., Pieper, S., Alscher, A. (2013). Terrestrial pesticide exposure of amphibians: An underestimated cause of global decline? Scientific Reports 3. DOI: 10.1038/srep01135
 5. Freinch Garrido A., Vidal Martinez J.L., Frias Moreno M., Olea-Serrano F., Olea N., Rodriguez Cuadros L. (2003). Determination of Organochlorine Pesticides by GC-ECD and GC-MS-MS Techniques Including an Evaluation of the Uncertainty Associated with the Results. Chromatographia, vol. 57, nr 3/4, s. 213-220.
 6. Greenpeace (2015). Raport. Negatywny wpływ pestycydów na zdrowie. Rosnący problem. Pobrane z: http://www.greenpeace.org/poland/pl/press-centre/dokumenty-i-raporty/(dostęp 15.09.2015 r.), s. 8.
 7. Halamska, M. (2014). Rolnictwo rodzinne dzisiaj. W: A. Babczyńska, M. Nakonieczny (red.). Problemy środowiska i jego ochrony. Część 22, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem (s. 23-42). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 8. Hallmann, C.A., Foppen, R.P.B., Turnhout, C.A.M. van, Kroon, H. de, Jongejans, E. (2014). Declines in insectivorous birds are associated with high neonicotinoid concentrations. DOI: 10.1038/nature13531.
 9. Kajdan-Zysnarska, I., Matuszak, E., Nowak, D., Matuszewski, J., Oryś, A., Raczkowska, E., Ratajczak, J. (2010). Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym. Poradnik dla doradcy, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Poznań. Pobrane z: www.cdr.gov.pl/ pol/wydawnictwa/ochrona_srod.pdf (dostęp 15.09.2015 r.), s. 18.
 10. Köhler, H.R., Triebskorn, R. (2013). Wildlife Ecotoxicology of Pesticides: Can We Track Effects to the Population Level and Beyond? Science 341, s. 759-765.
 11. Meyer-Baron, M., Knapp, G., Schäper, M., Thriel, C. van (2015). Meta-analysis on occupational exposure to pesticides. Neurobehavioral impact and dose-response relationships. Environmental Research 136, s. 234-245.
 12. Okazaki, S.K., Nishimura, S., Nakamura, H., Kitamura, Y. (2001). A repeated 28-day oral dose toxicity study of methoxychlor in rats, based on the 'Enhanced OECD Test Guideline 407' for screening endocrine-disrupting chemicals. Arch Toxicol 75(9), s. 513-521.
 13. Potocki, A. (2006). Czynniki chemiczne i biologiczne obecne w żywności, glebie, wodzie, powietrzu atmosferycznym środowiska bytowania. W: E. Kolarzyk (red). Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka (s. 66 93). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 14. Reffstrup, T.K., Larsen, J.C., Meyer, O. (2010). Risk assessment of mixtures of pesticides. Current approaches and future strategies. Regulator Texicology and Pharmacology 56, s. 174-192.
 15. Rocznik statystyczny rolnictwa (2007-2014). GUS, Warszawa.
 16. Rzeszutek, J., Popek, S., Matysiak, M., Czajka, M., Sawicki, K., Kruszewski, M., Kapka- -Skrzypczak, L. (2014). Zmiany epigenetyczne spowodowane ekspozycją na pestycydy. Probl Hig Epidemiol 95(3), s. 561-567.
 17. Schummer, C., Salquebre, G., Briand, O., Millet, M., Appenzeller, B.M. (2012). Determination of farm workers exposure to persticides by hair analysis. Toxicology Letters, s. 203-2010.
 18. Sciandrello, G., Caradonna, F., Mauro, M., Barbata, G. (2004). Arsenic-induced DNA hypomethylation affects chromosomal instability in mammalian cells. Carcinogenesis, vol. 25 (nr 3), s. 413-417.
 19. Skiner, M.K. (2014). Nowy rodzaj dziedziczenia. Świat Nauki, nr 9(277), s. 35-41.
 20. Twardy, S., Smoroń, S., Nadolna, L. (2013). Sposoby gospodarowania na obszarach niżowych i urzeźbionych w gospodarstwach ekologicznych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 13. z. 4(44), s. 163-173.
 21. Wang, T.C., Chiou, J.M., Chang, Y.L., Hu, M.C. (1998). Genotoxicity of propoxur and its N-nitroso derivative in mammalian cells. Carcinogenesis, vol. 19, (nr 4), s. 623-629.
 22. Woś, A., Zegar, J. (2002). Rolnictwo społecznie zrównoważone. Warszawa: IERiGŻ, s. 32.
 23. Zhang, X., Wallace, A.D., Du, P., Lin, S., Baccarelli, A.A., Jiang, H., Jafari, N., Zheng, Y., Xie, H., Soares, B.M., Kibbe, A.W., Hou, L. (2012). Genome-wide study of DNA methylation alterations in response to Diazinon exposure in vitro. Environmental Toxicology and Pharmacology, 34(3), s. 959-968.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1196371
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu