BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ejsmont Aneta (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Finansowe aspekty kooperacji międzynarodowej pionowej jako podstawowego czynnika rozwoju internacjonalizacji sektora MSP w Polsce (na przykładzie firmy CSY S.A. z Iławy)
Financial Aspects of the International Vertical Cooperation as the Basic Factor in the Development of the Internationalization of the SME Sector in Poland (on the Example of CSY S.A. from Iława)
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 8, cz. 1, s. 105-118, tab., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie regionalnym
Słowa kluczowe
Kooperacja pionowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Studium przypadku
Vertical cooperation, Small business, Micro-enterprise, Case study
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
CSY S.A.
CSY S.A.
Abstrakt
Aktywność małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa zasadniczą rolę w procesie internacjonalizacji. Ponad 1,6 mln podmiotów sektora MSP w Polsce to dominująca siła polskiej gospodarki jak również źródło wzrostu, innowacji i zatrudnienia. Wciąż liczba nowo powstałych przedsiębiorstw jest większa od tej dotyczącej zlikwidowanych podmiotów, co świadczy o wysokim potencjale przedsiębiorczości Polaków. Mimo to, dość niepokojącym zjawiskiem jest efekt występowania samodzielnej ekspansji sektora MSP w Polsce, co stanowi zasadniczy problem niniejszego opracowania. Według danych przytoczonych przez PARP wynika, iż w Polsce najwięcej podmiotów gospodarczych działa w tzw. "pojedynkę". W większości są to przedsiębiorstwa jednoosobowe, prowadzące działalność handlową (np. małe sklepy). W roku 2009 odnotowano 1604,4 tys. mikroprzedsiębiorstw, 50,2 tys. małych przedsiębiorstw, 15,8 tys. średniej wielkości podmiotów gospodarczych oraz zaledwie 3,11 tys. dużych przedsiębiorstw [Brussa 2011, s. 16]. Tymczasem postęp techniczny, konkurencyjne wyzwania globalizacji, jak również wciąż obecny kryzys gospodarczy sprawiają, że przedsiębiorstwa, w tym nawet największe korporacje transnarodowe w swojej działalności nie są w stanie opierać się wyłącznie na własnych, wewnętrznych zasobach. Celem niniejszego opracowania jest wykorzystanie studium przypadku w odniesieniu do firmy CSY. S.A. z Iławy w województwie warmińsko- mazurskim, aby dowieść, iż warunkiem przetrwania kryzysu gospodarczego jest stawianie na rozwój małych i średnich firm poprzez ich wzmożoną kooperację międzynarodową pionową z podmiotami gospodarczymi tej samej wielkości lub dużymi koncernami i holdingami. (fragment tekstu)

The goal of the article is to verify the hypothesis that the main condition for the survival of the economic crisis is development of small and medium- sized companies and their intensive international vertical cooperation with other economic units of the same size or with big concerns and holdings. The author presented a case study of a company CSY S.A. from Iława. The international vertical cooperation was formulated on the base of the logical premises, that are contributing to the development of the process of the SME'S sector internationalization in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., Aghion P., Griffith R. and Zilibotti F. (2007), Vertical Integration and Technology: Theory and Evidence, Institute for Empirical Research in Economics University of Zurich, Working Paper Series No. 342.
 2. Brussa A., Tarnowa A. (red.) (2011), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 3. Cygler J. (2009), Kooperacja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Szkoła Główna w Warszawie, Warszawa.
 4. Daszkiewicz N. (2003), Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 5. Dokument Informacyjny CSY S.A. z siedzibą w Iławie (2010), Warszawa.
 6. Duliniec A. (2001), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Ejsmont A. (2012), Wpływ kooperacji na rozwój firm rodzinnych w Polsce (na przykładzie E- Energo S.A.) [w:] Sułkowski Ł. (red.), Firmy rodzinne- współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 8. Leibenstein H. (1968), Entrepreneurship and Development, "American Economic Review", nr 58.
 9. Meredyk Kazimierz., Efektywność i czynniki efektywności [w:] K. Meredyk (red.), Ekonomia ogólna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 10. Plawgo B. (2004), Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, Warszawa.
 11. Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 12. http://www.statsoft.pl/textbook/glosfra_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ft extbook%2Fglose.html, data dostępu 18.08.2012 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu