BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podsiadło Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Definicja przedsiębiorstwa jako beneficjenta pomocy publicznej udzielanej na usługi użyteczności publicznej realizowane przez JST
The Definition of Undertaking as a Beneficiary of State Aid Granted for Services of General Economic Interest Realized by Local Government Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 253-267, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Samorząd terytorialny, Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, Usługi użyteczności publicznej
Public aid, Subsidies granted to enteprises, Local government, Public utility company, Public utility services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym jest pojęciem, którego znaczenie ewoluuje i zależy między innymi od potrzeb obywateli, zmian technologicznych i zmian na rynku, a także od preferencji społecznych i politycznych w państwie członkowskim. Z art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wynika, że przedsiębiorstwa, którym powierzono wykonywanie UOIG to przedsiębiorstwa, którym powierzono "szczególne zadanie". Zasadniczo powierzenie "określonego zadania z zakresu usług publicznych" oznacza świadczenie usług, których dane przedsiębiorstwo, ze względu na swój własny interes gospodarczy, nie podjęłoby się lub nie podjęłoby się w tym samym zakresie lub na tych samych warunkach. Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu reguły pomocy państwa zasadniczo mają zastosowanie jedynie wtedy, gdy beneficjent jest "przedsiębiorstwem". Dlatego do celów stosowania reguł pomocy państwa kluczową kwestią jest ustalenie, czy dany podmiot świadczący usługę użyteczności publicznej należy uznać za przedsiębiorstwo.(fragment tekstu)

The concept of service of general economic interest (SGEI) is an evolving notion that depends, among other things, on the needs of citizens, technological and market developments and social and political preferences in the Member State concerned. It transpires from Article 106(2) of the Treaty that undertakings entrusted with the operation of SGEIs are undertakings entrusted with 'a particular task'. Generally speaking, the entrustment of a 'particular public service task' implies the supply of services which, if it were considering its own commercial interest, an undertaking would not assume or would not assume to the same extent or under the same conditions. Based on Article 107(1) of the Treaty, the State aid rules generally only apply where the recipient is an 'undertaking'. Whether or not the provider of a service of general interest is to be regarded as an undertaking is therefore fundamental for the application of the State aid rules.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacon K., The definition of State Aid, w: European Community Law of State Aid, red. K. B acon, Oxford University Press, Oxford-New York 2009.
 2. Buendia Sierra J.L., Exclusive Rights and State Monopolies under EC Law: Article 86 (former Article 90) of the EC Treaty, Oxford University Press, Oxford-New York 2000.
 3. Decyzja Komisji z dnia 16 października 2002 r. w sprawie N 438/02 - Belgia - Pomoc dla władz portowych, Dz. Urz. C 284 z 21.11.2002.
 4. Decyzja Komisji w sprawie N 140/06 - Litwa - Przydział dotacji dla przedsiębiorstw państwowych w zakładach karnych, Dz. Urz. C 244 z 11.10.2006.
 5. Dyrektywa Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw, Dz. Urz. UE L 318/17 z 17.11.2006.
 6. Nicolaides P., Kleis M., The Concept of Undertaking in Education and Public Health Systems, "European State Aid Law Quarterly" 2006, no. 3.
 7. Quigley C., The notion of the State aid in the EEC, "European Law Review" 1998, no. 13.
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, Dz. Urz. UE L 114/8 z 26.04.2012.
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013.
 10. Slot P.J., Rapp J., The Swedish Housing System and its Compatibility with European Competition and State Aid Rules, "European State Aid Law Quarterly" 2008, no. 4.
 11. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.
 12. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane - Dz. Urz. UE, C 83 z 30.03.2010.
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 14. Van de Castelle K., M. Hocine, "Favouring certain undertakings or the production of certain goods": Selectivity, w: EU Competition Law, vol. IV: State Aid, red. W. M ederer, N. Pesaresi, M. Van Hoof M., Claeys & Casteels Publishing BV, Lueven 2008.
 15. Winter J., Re(de)fining the notion of State aid in Article 87(1) of the EC Treaty, "Common Market Law Review" 2004, no. 41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu