BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeziński Jerzy Marian (Państwowa Akademia Nauk)
Tytuł
Czy uzasadniony jest postulat uwzględnienia specyfiki nauk humanistycznych i społecznych przy ocenie jednostek naukowych i badaczy? Między PEER REVIEW a BIBLIOMETRIĄ i NAUKOMETRIĄ
Is the Postulate to take Into Account The Specificity of the Humanities And Social Sciences During the Evaluation of Scientific Units and Researchers Justified? From Peer Review to Bibliometrics and Scientometrics
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2015, t. 39, s. 9-30, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Nauki humanistyczne i społeczne w defensywie czy w ofensywie?
Słowa kluczowe
Metody bibliometryczne, Ocena dorobku naukowego, Nauki humanistyczne, Szkolnictwo wyższe
Bibliometric methods, Scholarly achievements estimating, Humanistic sciences, Higher education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym, a tak naprawdę jedynym intersubiektywnie dostępnym środkiem informowania społeczności naukowej o rezultatach badań naukowych są monografie i artykuły ogłaszane w specjalistycznych czasopismach, naturalne więc staje się znalezienie odpowiedzi na pytanie o ocenę jakości artykułów i monografii. Jeśli chodzi o ocenę jakości artykułów powstałych w środowisku określonej dyscypliny naukowej czy jednorodnej grupy dyscyplin, to odwołujemy się do miar bibliometrycznych, które - w sposób zobiektywizowany - pozwalają na odróżnienie czasopism zajmujących wyższą pozycję w rankingu od tych, które zajmują pozycję niższą. Jeżeli badacz A publikuje swoją pracę w czasopiśmie zajmującym na tej swoistej liście rankingowej wyższą pozycję aniżeli czasopismo, w którym publikuje badacz B, to - pośrednio i zdając sobie sprawę z ryzyka uproszczenia, gdybyśmy zadowolili się taką "metryczną" miarą sukcesu publikacyjnego - możemy uznać pracę badacza A za bardziej wartościową (czy wpływową w danej dyscyplinie naukowej, z którą związane jest dane czasopismo) od pracy badacza B. W rzeczywistości nie jest to takie proste i o to toczą się, także w Polsce, spory. I wcale nie jestem pewien, czy będą one w najbliższej przyszłości rozstrzygnięte w sposób, który zadowoli wszystkich uczestników tych sporów. Można jednak próbować szukać w miarę dobrego rozwiązania.(fragment tekstu)

A significant element of institutional functioning of science is evaluating the functioning of scientific units (university faculties, research institutes) by institutions established by the state. In Poland such an evaluating body is The Committee for Evaluation of Scientific Units, which by means of standardised procedures - using a four-point scale (+A, A, B, C) - assesses scientific units every four years. The author considers the question: Should there be different criteria for evaluating scientific units conducting research in the field of the humanities and social sciences from those used in the field of science? In the author's view, in order to obtain valid and reliable evaluation it is necessary to take into account the specificity of the humanities and social sciences.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alberts, B. (2013). Impact factor distortions. Science, 340 (6134), 787.
 2. Antonowicz, D., Brzeziński, J.M. (2013). Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013 - z myślą o parametryzacji 2017. Nauka, 4, 51-85.
 3. Bizukojć, M. (2014). Akademia Młodych Uczonych wobec Deklaracji z San Francisco. Nauka, 4, 101-104.
 4. Brzeziński, J. (2009). Czy nauki humanistyczne i społeczne są dostatecznie naukowe, aby je należycie finansować z budżetu państwa? Nauka, 1, 75-85.
 5. Brzeziński, J. (2014). Formacyjna rola humanistyki. Forum Akademickie, 3, 17-19.
 6. DORA (2012). San Francisco Declaration on Research Assessment. Putting science into the assessment of research. http://www.ascb.org/dora-old/files/SFDeclarationFINAL. pdf [4.09.2015].
 7. FNP, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (2014). Oświadczenie władz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. http://www.fnp.org.pl/assets/O wiadczenie-Rady-i-Zarz du- -FNP.pdf [4.09.2015].
 8. Kolasa, W.M. (2011). Retrospektywny indeks cytowań w humanistyce. Koncepcja, metoda, zastosowania. Przegląd Biblioteczny, 4, 466-486.
 9. Kulczycki, E. (2014). Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych. Nauka, 3, 117-140.
 10. Nowak, L. (1998). O ukrytej jedności nauk społecznych i nauk przyrodniczych. Nauka, 1, 11-42.
 11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Dz.U. poz. 1065.
 12. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, Dz.U. poz. 1165.
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dz.U. poz. 877.
 14. Sztompka, P. (2014a). Uniwersytet współczesny; zderzenie dwóch kultur. Nauka, 1, 7-18.
 15. Sztompka, P. (2014b). Po Kongresie Kultury Akademickiej. Nauka, 2, 14-25.
 16. Wilkin, J. (2013). Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce - podstawy metodologiczne, znaczenie praktyczne, trudności realizacji i perspektywy. Nauka, 1, 45-54.
 17. Wiśniewski, A. (2006). Dlaczego humaniści nie są wielbłądami, czyli o ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Nauka, 1, 121-128.
 18. Woleński, J. (2013). Uwagi o ewaluacji czasopism naukowych. Nauka, 1, 55-68.
 19. Wróblewski, A.K. (2014). Listy do Redakcji "PAUzy Akademickiej". PAUza Akademicka, 249.
 20. Żylicz, M. (2008). Wypowiedzi w dyskusji o polskich czasopismach naukowych. PAUza Akademicka, 14, 3.
 21. ekulczycki.pl/warsztat_badacza/erih-plus-zostal-uruchomiony/ [4.09.2015].
 22. http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=Master [4.09.2015].
 23. http://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_psychologii/dzialalnosc_naukowa/ czasopisma [4.09.2015].
 24. http://www.scimagojr.com/ [4.09.2015].
 25. https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/discipline/list [4.09.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/cis.2015.39.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu