BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bujanowska Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Klasyfikacja działań i czynności dotyczących budynku organizacji szpitalnej
Classification of Activities and Operations Concerning a Building of Hospital Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 59, 7-24, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie nieruchomościami, Szpitalnictwo, Gospodarka nieruchomościami, Organizacja i zarządzanie
Real estate management, Hospital service, Real estate economy, Organisation and management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań związanych z analizą działań i czynności podejmowanych na rzecz budynku szpitalnego w zakresie: pojęciowym, prawnym i wynikającym z praktyki organizacji. Badania przybrały formę analizy literaturowej i przepisów prawnych oraz częściowo skategoryzowanych wywiadów. Objęły one 6 wybranych szpitali województwa śląskiego, zróżnicowanych ze względów na założycieli tychże organizacji.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the results of researches connected with the analysis of activities and operations related to hospital building in a range of concept, law and resulting in organization's practice. Researches had a form of the analysis of literature, rules of law and partially categorized interviews. It involved six chosen hospitals of Silesian Voivodeship diversified with regard of founders this organizations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bazylewska A.: Facility management - rozwiązanie dla służby zdrowia? Facility Manager Nr 5/2005, Wyd. FORUM Sp. z o.o., 2005, s. 34.
 2. Bednarski A.: Zarys teorii organizacji, Wyd. TNOIK, Toruń 2008, s. 49, 197-202.
 3. Bielski M.: Organizacje: istota, struktury, procesy. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 229.
 4. Bryx M. (red.): Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, Wyd. Poltext, Warszawa 2007, s. 125.
 5. Cellmer R., Kuryj J.: Rola gminy w kształtowaniu przestrzeni rynku nieruchomości, [w:] Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, tom 16, nr 2, Wyd. TNN, Olsztyn 2010, s. 11.
 6. Cymerman J.: Aktywna gospodarka nieruchomościami a dochody gmin, [w:] Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, tom 17, nr 3, Wyd. TNN, Olsztyn 2009, s. 30.
 7. Document AEMH 09-038 FIN: Definition of Hospital Care, Adopted at the 62nd AEMH Plenary meeting in Brussels 9 may 2009.
 8. Donabedian A.: The Definition of Quality, Health Administraion, Wyd. Press, 1980.
 9. Dostęp polskich pacjentów do innowacji w ochronie zdrowia, Analiza sytuacji i propozycje rozwiązań. Raport Grupy Roboczej na Rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej wspieranej przez Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), 2008, s. 15-16.
 10. Franfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 198-199.
 11. Hauke E. i zespół: Poradnik dla zapewnienia jakości w szpitalu. Wskazówki dla praktycznego użytku. Instytut Organizacji Szpitalnictwa im. L. Boltzmanna w Wiedniu, tłumaczenie Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowa, Warszawa 1995, s. 10-11.
 12. Hełdak M.: Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości - studium przypadku, [w:] Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, tom 17, nr 3, Wyd. TNN, Olsztyn 2009, s. 20.
 13. Internet: http://msp.money.pl/wiadomosci/pozyskiwanie_kapitalu/artykul/leasing nieruchomosci;a;podatki,107,0,342123.html, 11.10.2010.
 14. Jurczak M.: Co zmienia się na polskim rynku FM? Facility Manager, Nr 4/2009, Wyd. FORUM Sp. z o.o., 2009, s. 6.
 15. Kaźmierczak J.: Eksploatacja systemów technicznych dla studentów kierunków zarządzanie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
 16. Kokot S., Gnat S.: Problem efektywności gospodarki nieruchomościami gmin, [w:] Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, tom 18, nr 2, Wyd. TNN, Olsztyn 2010, s. 30.
 17. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. Placet, Warszawa 2004, s. 61.
 18. Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wyd. PWN, Warszawa 1992.
 19. Lewandowski K.: Zarządzanie nieruchomościami, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 64, 184, 189, 204.
 20. Lichtarski J. (red.).: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 20.
 21. Lisiecka-Biełanowicz M.: Jakość usług zdrowotnych determinantą sprawnego systemu ochrony zdrowia, Problemy jakości nr 12/1999, Wyd. SIGMA-NOT, s. 35-37.
 22. Najbar K., Uhruska M.: Strategie zarządzania nieruchomościami, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, tom 14, nr 1/2006, Wyd. TNN, Olsztyn 2006, s. 155.
 23. Niezabitowski A., Niezabitowska E., Fross K., Sitek M.: Facility management w obiektach biurowych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998, s. 12.
 24. Nogalski B., Rybicki J.M i in.: Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 121.
 25. Norma PN-EN ISO 9001, Systemy zarządzania jakością - Wymagania, punkt 6.3.
 26. Olearczyk E.: Modelowanie i modele w gospodarowaniu nieruchomościami. Internet: http://www.wsgn.pl/druki/184.pdf, 10.11.2010, s. 11-12.
 27. Opening the door to better Healthcare across Europe, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the application of patients' rights in cross-border healthcare, Presented by the European Commission on 2 July 2008.
 28. Ponikło W.: Wybrane elementy infrastruktury technicznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego. Raport przygotowany na zlecenie zarządu województwa łódzkiego, Łódź wrzesień 2005 - luty 2006, s. 3.
 29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1568 oraz rozporządzenie zmieniające z dnia 15 lutego 2008 r.: Dz.U. 2008 nr 30 poz. 187.
 30. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych, DzU nr 98 poz.164.
 31. Sudoł S.: Miejsce nauk o zarządzaniu w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych, [w:] Organizacja i kierowanie, nr 3 (129), Wyd. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007, s. 8.
 32. Sudoł S.: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. TNOiK, Toruń 2002, s. 191-195.
 33. Śliwiński A., Śliwiński B.: Facility management, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 34. Terminologia, definicje i wymogi jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej na różnych szczeblach zarządzania, COiEOZ Warszawa.
 35. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964 nr 16 poz. 93.
 36. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami, DzU 2004 r. nr 261 poz. 260.
 37. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, DzU 2001 nr 3 poz. 18.
 38. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, DzU nr 107 poz. 679.
 39. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, DzU 1991 nr 91 poz. 408.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu