BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chorób Roman (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Strengths Functioning Cluster Structures Prerequisite for Innovation and Competitiveness of the Economy
Atuty funkcjonowania struktur klastrowych przesłanką innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2015, nr 19, s. 74-82, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Koncepcja klastrów, Konkurencyjność gospodarki, Innowacyjność gospodarki
Business cluster, Cluster conception, Economy competitiveness, Innovation economy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest prezentacja koncepcji, zasad funkcjonowania oraz korzyści płynących z efektywnie funkcjonujących innowacyjnych powiązań integracyjnych, jakimi są struktury klastrowe. W opracowaniu podjęto próbę oceny wpływu w/w form powiązań na rozwój regionalny i lokalny, wskazania uwarunkowań rozwoju tych związków w obliczu zachodzących procesów globalizacji, jak też ich oddziaływania na wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Rozważania poparto wynikami badań własnych, przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego. Reasumpcję opracowania stanowią stosowne wnioski. (abstrakt oryginalny)

The primary objective of this paper is to present the concept, principles of operation and the benefits of efficiently functioning innovative integration relations which are the cluster structures. This study attempts to assess the impact of the above mentioned forms of relations on regional and local development, indicate the conditions for development of these relations in the face of ongoing globalization processes, as well as their impact on the growth of innovation and competitiveness of the economy. Considerations supported by the results of their own research, conducted in the province of Podkarpackie. Reconsideration of report are an appropriate proposals. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andersson T., et al., The Cluster Policies Whitebook, International Organization for Knowledge Economy and Enterprise Development (IKED), Malmö, 2004.
  2. Brodzicki T., Teoretyczne aspekty koncepcji klastra, in: Brodzicki T., Kuczewska J. (eds.) Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2012.
  3. Chorób R., The significance of innovative integration relations in regional development compared to globalization processes, in: Woźniak M.G. (ed.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, Rzeszów, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 28, 2012.
  4. Fura B., Wang Q., The level of socioeconomic development of EU countries and the state of ISO 14001 certification, "Quality$Quantity", International Journal of Methodology, vol. 49, No. 6, Springer, 2015.
  5. Jankowska B., Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Poznań, Wyd. UE w Poznaniu, 2012.
  6. Klastry - w kierunku konkurencyjności i rozwoju, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, http://www.biznesklaster.pl/company/article/179-klastry-w-kierunkukonkurencyjnosci-i-rozwoju/.
  7. Kozak M., Klastry - wyzwanie dla rozwoju MŚP w Polsce, e-mentor no. 1 (28), 2009.
  8. Oleksiuk A., Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2009.
  9. Rundo A., Klastry jako model współpracy przedsiębiorstw, in: Rundo A., Ziółkowska M. (eds.) Nowoczesne modele współpracy przedsiębiorstw, Warszawa, CeDeWu, 2013.
  10. Stanienda J., Clusters in the system of region innovations, The Małopolska School of Economics in Tarnów, Research Papers Collection, vol. 19, ISS. 2/2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu