BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Majewska Alicja (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna przemysłu w województwie zachodniopomorskim
Sales Range and Innovative Activity in Western Pomerania
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 297-309, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Sprzedaż, Innowacyjność przemysłu, Innowacyjność regionu, Warunki brzegowe
Sale, Industry innovation, Regional innovation, Boundary conditions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem opracowania jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez autorów, które skupiają się na analizie wpływu zasięgu sprzedaży na aktywność innowacyjną w ramach zachodniopomorskiego regionalnego systemu przemysłowego. Pośrednim celem realizowanych badań było wskazanie warunków brzegowych w modelowej strukturze regionalnej sieci innowacji. W badaniu uczestniczyło 728 podmiotów z województwa zachodniopomorskiego, które wypełniły i odesłały kwestionariusz ankietowy. W analizach wykorzystano modelowanie typu probit (rachunek prawdopodobieństwa). Jest to efektywne narzędzie badawcze dla wielu statycznych danych przy zmiennej zależnej o charakterze jakościowym. Osiągnięte wyniki dowodzą istnienia dużej zależności pomiędzy zasięgiem sprzedaży w przemyśle a działalnością innowacyjną w województwie zachodniopomorskim.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the results of research conducted by the authors that focus on the analysis of the impact of sales within the innovative activity, as part of the West Pomeranian regional innovation system. The intermediate objectives pursued survey was to identify the boundary conditions in the model structure of the regional network of innovation. The study involved 728 actors from the West Pomeranian Province, which completed the questionnaire sent. The study used modeling probit (probability theory). This is an effective research tool for many static data with the dependent variable of a qualitative nature. The achieved results demonstrate the existence of high dependency between the range of sales in the entities and to innovation activities in Polish regions such as zachodniopomorskie voivodeship.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czemiel-Grzybowska W., Walicka M., Działalność B+R, innowacyjność a eksport przedsiębiorstw, "Ekonomia i Prawo" 2013, vol. 12, no. 4.
 2. Deschamps J.P., What is innovation governance? Definition and scope, 2013, www.innovationmanagement. se.
 3. Dzikowski P., Developing the innovation potential of a medium sized family business functioning in a global supply chain, "Management" 2012, vol. 16, no. 1.
 4. Garcıa F., Avella I., La influencia de la exportacion sobre los resultados empresariales: analisis de las pymes manufacturers espanolas en el periodo 1990-2002, "Revista Europea de Direccion y Economıa de la Empresa" 2008, vol. 17 (2).
 5. Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
 6. Mińska-Struzik E., Znaczenie eksportu w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw wysokiej techniki, IX Kongres Ekonomistów Polskich, 2013.
 7. Mińska-Struzik E., Learning by Exporting as a Source of Innovation in Asian Companies, w: Innovation Sources of Economies in Eastern Asia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 256, Wrocław 2012.
 8. OECD, Tax incentives for research and development, Trends and issues, Paris 2003.
 9. OECD, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, Paryż 2005.
 10. Romer P.M., Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy" 1990, no. 98.
 11. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, t. 2, StatSoft, Kraków 2007.
 12. Świadek A., Wpływ wielkości przedsiębiorstw na innowacyjność systemu przemysłowego w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2014, nr 1.
 13. Tomaszewski M., Brelik A., Wybrane determinanty kształtujące współpracę innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z jednostkami PAN i szkołami wyższymi na terenie Polski północnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 305, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 14. Tomaszewski M., Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski Zachodniej w latach 2009-2011, "Ekonomia i Prawo" 2013, vol. 12, no. 3.
 15. Wagner J., Exports and productivity: A survey of the evidence from firm-level data, "The World Economy" 2007, vol. 30, no. 1.
 16. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu