BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik-Mazur Agnieszka (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Analiza rozwoju systemu finansowego w Polsce na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2006-2009
Analysis of the Financial System Development in Poland Compared to the Countries of Central-Eastern Europe in the Years 2006-2009
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 59, 25-37, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
System finansowy, Rozwój gospodarczy, Analiza finansowa, System bankowy
Financial system, Economic development, Financial analysis, Banking system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza poziomu rozwoju polskiego systemu finansowego w latach 2006-2009 na tle wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Ocenę przeprowadzono na podstawie wykorzystania technik statystycznych i wybranych metod analizy finansowej. Analizie poddano relacje pomiędzy sumą aktywów systemu finansowego oraz jego poszczególnymi składowymi a poziomem PKB w 3 wybranych krajach. Ponadto, oceniono zależności pomiędzy wielkością udzielanych kredytów i po-zyskiwanych depozytów od rezydentów przez sektor bankowy. Wyniki badań wskazują, że polski system finansowy jest bankowo zorientowany, niemniej jednak na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej jego poziom rozwoju jest najniższy. Ponadto, analiza rozwoju polskiego systemu bankowego wskazuje, iż sektor ten nie odczuwał silnych konsekwencji kryzysu światowego. Pewnym niebezpieczeństwem - z punktu widzenia stabilności źródeł jego finansowania - może być zbyt wysoki poziom relacji pomiędzy kredytami a depozytami.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to analyse the level of development of the Polish financial system in 2006-2009 compared to selected countries of Central-Eastern Europe. The evaluation was based on the use of statistical techniques and selected methods of financial analysis. The analyzed subject was the relationship between the total assets of the financial system and its individual components, and the level of GDP in the three selected countries. Moreover, the relationship between the size of loans and deposits obtained from the residents by the banking sector was assessed. The results indicate that the Polish financial system is bank-oriented but compared to other Central- Eastern Europe countries it has the lowest level of development. What is more, the analysis of the development of Polish banking system shows that this sector has not felt the consequences of global crisis. A threat to the stability of sources of funding may be too high level of relationship between loans and deposits.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Apostolik R., Donohue C: Foundations of banking risk. GARP, Wiley 2009.
 2. Chorafas D.: Financial boom and gloom. The credit and banking crisis of 2007-2009 and Beyond. Macmillan London 2009.
 3. Grabowska M.: Formation of relationships between share capital and resource capital as a problem of strategy of equity management in companies, [in:] Grabowska M. (red.) Equity Management. Strategy and Control. Monograph, Wyd. WZP, Częstochowa 2010.
 4. Heffernan S.: Nowoczesna Bankowość. PWN, Warszawa 2007.
 5. Houben A., KakesA.. Schinasi G: Toward a Framework for Safeguarding Financial Stability. "Working Papers" No. 1001, IMF Washington, 2004.
 6. Iwanicz-Drozdowska M: Zarządzanie finansowe bankiem. PWE, Warszawa 2010.
 7. Jaworski W., Zawadzka Z.: Bankowość. Poltext, Warszawa 2005.
 8. Jajuga K: Zarządzanie ryzykiem. PWN, Warszawa 2007.
 9. Marcinkowska M.: Ocena działalności instytucji finansowych. Diffin, Warszawa 2007.
 10. Matthews K., Thompson J.: The economics of banking. Wiley, 2008.
 11. Nawrot W.: Globalny kryzys finansowy. CeDeWu, Warszawa 2010.
 12. Otola I.: Financial Strategies of Company. [in:] Grabowska M, (ed.): Equity Management. Strategy and Control. Monograph, Wyd. WZP, Częstochowa 2010.
 13. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B.: System finansowy w Polsce. PWN, Warszawa 2008.
 14. Przybylska-Kapuścińska W.: Polityka pieniężna nowych członkowskich Unii Europejskiej. Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 15. Wójcik-Mazur A: Ewolucja sektora bankowego w świetle globalizacji rynków finansowych, [w:] Wysłocka E. (red.): Ekonomiczne aspekty procesu globalizacji. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 16. Solarz J.: Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego. PWN, Warszawa 2008.
 17. Rozwój systemu finansowego w Polsce. NBP, Warszawa 2010.
 18. Rozwój systemu finansowego w Polsce. NBP, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu