BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielgórka Dariusz (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zarządzanie kosztami pracy w zakładach pracy chronionej
Labor Costs Management in Supported-Employment Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 59, 39-50, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie kosztami, Zakład pracy chronionej, Koszty pracy
Costs management, Supported employment enterprise, Labour costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dla zakładów pracy chronionej, funkcjonujących jak pozostałe przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka i niepewności rynkowej, optymalizacja zatrudnienia w stosunku do osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych staje się istotnym czynnikiem poprawy konkurencyjności i obniżenia ryzyka ich funkcjonowania. Decydujący wpływ na ekonomiczną sytuację zakładu ma poziom składników płacowych i pozapłacowych kosztów pracy, dlatego też stworzenie modelu, który racjonalizuje koszty, z jednej strony uwzględnia wielkość dofinansowania osób niepełnosprawnych, z drugiej zaś pozwala osiągnąć efektywność zakładu pracy chronionej jest ważnym zadaniem, zwiększającym konkurencyjność zakładu na wolnym rynku. Przeprowadzone badania, dotyczące kosztów pracy w zakładach pracy chronionej, w województwie śląskim odzwierciedlają sytuację na rynku polskim. Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, iż częstotliwość stosowania elastycznych form zatrudniania  w przypadku pracowników niepełnosprawnych  jest niska, w przeciwieństwie do wzrastającego w tym zakresie trendu, w przypadku pracowników pełnosprawnych. Ciągła obserwacja uwarunkowań prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych w celu optymalizacji form świadczenia pracy to jedno z głównych wyzwań, stojących przed zakładami pracy chronionej.(abstrakt oryginalny)

In supported-employment enterprises, which face risk and market uncertainty just like other enterprises, the optimalization of employment of disabled and healthy individuals becomes an important factor of enhancing competitiveness and lowering the risk of activity. The economic situation of an supported-employment enterprise is determined by the level of payroll and non-payroll elements of labor costs. Thus development of costs rationalization model, which accounts for disabled individuals subsidies, and on the other hand allows to achieve the supported-employment enterprise efficiency, is an important task which increase competitiveness of that enterprise on the free market. Conducted study, which examined labor costs in supported-employment enterprises in Slaskie voivodship, reflect the situation on Polish market. The results of the survey indicate that flexible forms of employment in relation to disabled employees are used rarely, as opposed to healthy employees, where they are used more often. Continuous monitoring of legal, tax and insurance environment in order to optimize the forms of employment is one of key challenges for supported-employment enterprises.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buk H.: Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, Wyd. CH Beck, Warszawa 2006.
 2. Davies T., Boczko T., Chen J.: Strategic corporate finance, Wyd. McGraw-Hill, Berkshire 2008.
 3. Karpacz J.: Koszty pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach jako instrument zarządzania w dobie kryzysu, [w:] Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime, (red.) J. Ostaszewski, Wyd. SGH, Warszawa 2010.
 4. Karpacz J.: Samozatrudnienie - przedsiębiorczość, outsourcing czy nadużycie?, [w:] O nowy ład podatkowy w Polsce, (red.) J. Ostaszewski, Wyd. SGH, Warszawa 2007.
 5. Kowalska S.: Koszty pracy w przedsiębiorstwie handlowym jako instrument zarządzania w dobie kryzysu gospodarczego, [w:] Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, (red.) R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009.
 6. Markowski W.: ABC small business'u, Wyd. Markus, Łódź 2009.
 7. Mikołajczyk B., Piotrowska-Marczak K.: Klin podatkowy i jego konsekwencje, [w:] O nowy ład podatkowy w Polsce, (red.) J. Ostaszewski, SGH w Warszawie, Warszawa 2007.
 8. Nehring A.: Koszty pracy w polskich przedsiębiorstwach, [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, (red.) M. Sierpińska, A. Jaki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 9. Niemczyk R.: Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Unimex, Warszawa 2008.
 10. Nowicka-Skowron M. (red.): Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Standardy międzynarodowe, Wyd. AGH, Kraków 2006.
 11. Pasternak-Malicka M.: Wysokość kosztów pracy i ich wpływ na nierejestrowane zatrudnienie, [w:] Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, (red.) J. Ostaszewski, Wyd. SGH, Warszawa 2009.
 12. Piórkowska-Wojciechowska K.: Elastyczność zasobów ludzkich, [w:] Elastyczność organizacji, (red.) R. Krupski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 13. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na tworzeniu wartości dla interesariuszy, [w:] Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, (red.) H. Czubasiewicz, W. Golnau, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007.
 14. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, Zarządzanie zasobami ludzkimi, nr 1, 2008.
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997, nr 776, poz. 123, z późn. zm.
 16. Wielgórka D.: Zarządzanie system zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach UE, [w:] Wybrane elementy procesu zarządzania przedsiębiorstwem, (red.) A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur, Wyd. Wydz. Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 17. Wskaźniki Ekonomiczno-Finansowe, Wyd. Gofin, nr 2, styczeń 2011.
 18. Zachorowska A.: Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Wyd. PWE, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu