BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzanka Izabela (Politechnika Śląska)
Tytuł
Rozwiązywanie problemów bezrobocia i wykluczenia osób niepełnosprawnych
Solving Unemployment and Exclusion Problems of Persons with Disabilities
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 59, 59-74 59-74, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Wykluczenie społeczne, Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych
Unemployment, Social exclusion, Disabled people, Disabilities employment activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W związku z ograniczeniami występującymi w sferze zarządzania publicznego, zwłaszcza w odniesieniu do takich kwestii społecznych, jak bezrobocie i wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych, powstaje potrzeba racjonalizacji działań podejmowanych wobec tych osób oraz wypracowania nowych, innowacyjnych rozwiązań. W szczególności niezbędne stają się rozwiązania, które, ze względu na ograniczone możliwości administracji publicznej i niewystarczające zainteresowanie sektora prywatnego, pozwolą zapewnić warunki integracji społecznej i zawodowej oraz stosownej opieki i ochrony wszystkim jednostkom niepełnosprawnym.(abstrakt oryginalny)

Referring to the constraints occurring in the public management, particularly in relation to such social issues as unemployment and social exclusion of persons with disabilities, there is a need to rationalize the actions taken against these people and develop new, innovative solutions. In particular, it is necessary to find solutions, which, because of the limited public administrative capabilities and the insufficient interest of private sector, can provide conditions for social and professional integration, as well as an appropriate care and protection of all individuals with disabilities.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie "Kondycja ekonomii społecznej w Polsce 2006", Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.
 2. Barczyński A.: Skuteczność polskiego modelu aktywizacji zawodowej w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] Gąciarz B., Giermanowska E. (red.): Zatrudniając niepełno-sprawnych, ISP, Warszawa 2009.
 3. Bednarski M., Machol-Zajda L.: Telepraca, [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Kryńska E. (red.), IPiSS, Warszawa 2003.
 4. Brzezińska A. I., Kaczan R., Piotrowski K., Sijko K., Rycielski P., Wiszejko- Wierzbicka D.: Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: czynniki społeczno-demograficzne, kwartalnik "Nauka", nr 1 z 2008.
 5. Frieske K.W.: Dynamika koncepcji marginalizacji społecznej, "Polityka Społeczna", nr 11-12 z 2002.
 6. Gąciarz B., Giermanowska E., Sobiesiak P.: Postawy pracodawców a polityka integracji osób niepełnosprawnych, [w:] Gąciarz B., Giermanowska E. (red.): Zatrudniając niepełnosprawnych, ISP, Warszawa 2009.
 7. Gąciarz B.: Wsparcie lokalne: funkcje i dysfunkcje. Perspektywy działania władzy publicznej na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych, [w:] Gąciarz B., Giermanowska E. (red.:) Zatrudniając niepełnosprawnych, ISP, Warszawa 2009.
 8. Hausner J.: Ekonomia społeczna i rozwój, [w:] Giza-Poleszczuk A., Hausner J. (red.): Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, FISE, Warszawa 2008.
 9. Hausner J.: Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa 2008.
 10. Kelly S.: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna w Unii Europejskiej, [w:] Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.): W stronę aktywnej polityki społecznej, ISP, Warszawa 2004.
 11. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne, Placet, Warszawa 2004.
 12. Kurzynowski A.: Niepełnosprawność jako problem polityki społecznej, "Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej", nr 2 z 1997.
 13. Kurzynowski A.: Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej, [w:] Mikulski J., Auleytner J. (red.): Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Drogi do integracji, WSzP TWP, Warszawa 1996.
 14. Kwaśnicki W.: Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, "Trzeci Sektor", nr 2 z 2005.
 15. Leś E.: Pomoc społeczna. Od klientelizmu do partycypacji, AEPR-JR, Warszawa 2003.
 16. Leś E.: Przedsiębiorczość społeczna, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 15 z 2004.
 17. Nowak A.: Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych, UŚ, Katowice 2002.
 18. Ostrowska A.: Sikorska J., Gąciarz B.: Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, ISP, Warszawa 2001.
 19. Ostrowska A., Sikorska J., Sufin Z.: Sytuacja ludzi niepełnosprawnych w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 1994.
 20. Piechowski A.: Spółdzielczość i ekonomia społeczna w rozwoju lokalnym i regionalnym, [w:] Puchnarewicz E. (red.): Organizacje pozarządowe w krajach rozwijających się i w Europie Wschodniej, WGSR UW, Warszawa 2003.
 21. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - Raport z badania 2008, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008.
 22. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Warszawa 2010.
 23. Ratajczyk W.: Osoby niepełnosprawne a wykluczenie społeczne - bariery dostępu do rynku pracy, [w:] Frąckiewicz L. (red.): Wykluczenie społeczne, Katowice 2005.
 24. Rosiński P.: Doświadczenia w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych w Polsce, [w:] Leś E., Ołdak M. (red.): Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, Warszawa 2005.
 25. Rybak M.: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 26. Rymsza M., Kaźmierczak T., Schimanek T., Rymsza A., Trawkowska D.: Rozwój ekonomii społecznej w Polsce. Aspekty prawno-instytucjonalne, ISP, Warszawa 2008.
 27. Sokołowski T.: Międzynarodowa ochrona praw człowieka, Warszawa 2004.
 28. Wieruszowski R., Hliwa R. (red.): Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka. Standard prawa i jego realizacja a przyszłe wyzwania, Poznań 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu