BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukomska-Szarek Justyna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Finansowanie działalności rozwojowej samorządów terytorialnych
Financing of Development Local Self-Governments
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 59, 75-86, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, Finansowanie samorządu terytorialnego
Local government, Development projects financing, Local government financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozważania niniejszego artykułu poświęcono problemom z zakresu finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego. Niski poziom rozwoju infrastruktury technicznej, wynikający z wieloletnich zaniechań inwestycyjnych wymaga obecnie bardzo dużych nakładów finansowych. Niestety brak adekwatności dochodów do zakresu własnych możliwości finansowych realizacji zaplanowanych zadań wpływa często na powstanie deficytu budżetowego i konieczność zaciągania nowych zobowiązań. Istotne bariery finansowego zasilania jednostek samorządu terytorialnego determinują poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania inwestycji. Najczęściej podmioty te wykorzystują kredyty i pożyczki oraz emitują papiery dłużne. W ostatnich latach wzrasta także rola dotacji rozwojowych w formie funduszy unijnych. Przedmiotem dociekań naukowych niniejszego artykułu jest analiza źródeł finansowania rozwoju samorządów terytorialnych. Okres badawczy obejmuje lata 2004-2009, co dodatkowo umożliwiło ocenę tendencji zmian analizowanych miar w czasie.(abstrakt oryginalny)

Considerations of this paper were devoted to the problems of financing the activities in local self-government units. Lower rate of growth in technical infrastructure, resulting from years of investment inactivity, requires large financial expenditures. Sadly, lack of adequacy of revenues for the scope of own financial capacities to implement the planned tasks often impacts on appearance of budget deficit and the necessity of incurring more debt. Some important barriers of financing local self-government units determine searching for alternative sources to finance expenditures. These entities utilize credits and loans and issue debt securities. Recent years have also seen an increasing role of development subsidies in the form of EU funds. The focus of scientific considerations of the present study is analysis for finance resources of development in local self-governments. Study period covered the years 2004-2009, which allowed for additional assessment of tendencies for the analysed measures to change in time.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziurbejko T.: Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2006.
 2. Filipiak B., Flejterski S.: Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo CeDeWu.pl., Warszawa 2008.
 3. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej, (red.) T. Famulska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 4. Jastrzębska M.: Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 5. Korenik D., Korenik S.: Podstawy finansów, PWN, Warszawa 2004.
 6. 10 J. Łukomska-Szarek: Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej samorządów terytorialnych w Polsce. "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", 30/2010, nr 30, s. 205-207.
 7. Kornberger - Sokołowska E.: Uwagi na temat nowych regulacji prawnych dotyczących dochodów i przychodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego. "Samorząd Terytorialny", 9/2004.
 8. Łukomska-Szarek J., Zachorowski R.: Financing of Activities in Local Self-Government Units. W: Chosen problems of finance management of local self-government, (red.) A. Zachorowska, J. Łukomska-Szarek. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 9. Łukomska-Szarek J.: Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej samorządów terytorialnych w Polsce. "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", 30/2010.
 10. Ofiarski Z.: Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2002.
 11. Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 12. Rudzka-Lorentz Cz., Siarek J.: Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, (red.) A. Zalewski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005.
 13. Ruśkowski E., Salachna J. M.: Finanse lokalne po akcesji, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 14. Suchocka - Rogulska E.: Budżet państwa a budżety jednostek samorządu terytorialnego w 2007 r., [w:] Vademecum skutecznego działania w samorządzie, (red.) A. Lipińska, Twigger, Warszawa 2007.
 15. Wankiewicz B.: Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju - rozwiązania modelowe, Wydawnictwo CeDeWu.pl., Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu