BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioło Zbigniew (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Założenia badawcze i propozycja wzorca analizy procesu przemian przedsiębiorstwa przemysłowego i struktury przestrzennej
Research Hypotheses and Proposition of the Analysis Pattern of Changes Process of Industrial Enterprise and Spatial Structure
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2015, vol. 29, nr 4, s. 7-25, bibliogr. 58 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych = Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems : Research-Related Issues
Słowa kluczowe
Geografia przemysłu, Struktura przestrzenna, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Metody badawcze
Geography of an industry, Spatial structure, Industrial enterprises, Research methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule zaproponowano wzorzec badawczy, który może mieć zastosowanie w pracach z zakresu geografii przemysłu. Obejmuje on szereg etapów badawczych, m.in.: ocenę dotychczasowego procesu kształtowania przedsiębiorstwa oraz struktury przestrzennej przemysłu określonego układu przestrzennego, wyznaczanie celów dalszej przebudowy stanu początkowego, określenie możliwości generowania nowych i wykorzystania dotychczasowych czynników rozwoju oraz możliwości ograniczania barier, podejmowanie decyzji co do wyboru najefektywniejszych metod zarządzania do realizacji założonych celów, określenie kierunków przemian struktur przemysłowych, analizę mechanizmu procesu przebudowy od stanu początkowego do stanu końcowego, ocenę stanu końcowego, aby sformułować dalsze kierunki przemian.(abstrakt oryginalny)

The paper proposes a research pattern, which can be applied to the works in the field of industrial geography. It includes several stages of research, among others: an assessment of the formation process of the company and the spatial structure of industry in defined spatial system, setting targets for further reconstruction of the initial state, identifying opportunities to generate new and use of existing factors of development and the possibilities of reducing barriers, decision-making process in the selection of the most effective methods for managing organizational goals, the establishment of transformation guidelines of industrial structures, analysis of the conversion process mechanism from initial to a final state, assessment of the final state for the formulation of further directions of change.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecki, C. (2014). Jest alternatywa. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 2. Bojar, E. (2001). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Chojnicki, Z. (red.) (1991). Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 4. Dobrowolska, M. (1965). Tendencje rozwojowe geografii przemysłu w okresie dwudziestolecia Polski Ludowej. Przegląd Geograficzny, 4, 703-714.
 5. Domański, B. (2001). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński.
 6. Domański, R. (1982). Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Fajferek, A. (1960). O metodzie badania struktury przestrzennej przemysłu, Gospodarka Narodowa, 12, 52-56.
 8. Fierla, I. (1958). Zakład przemysłowy jako przedmiot badań geograficzno-ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, 7, 41-56.
 9. Fierla, I. (1967). Przemysł. W: S. Berezowski (red.). Struktura przestrzenna gospodarki narodowej - główne elementy analizy. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki.
 10. Fierla, I. (1986). Lokalizacja przemysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Heffner, K., Kamińska, W. (red.) (2010). Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, CXXVI.
 12. Herer, W., Sadowski, W. (1993). Dlaczego zmniejszyła się produkcja w Polsce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 13. Karpiński, A. (1958). Zagadnienia socjalistycznej industrializacji Polski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Gospodarcze.
 14. Karpiński, A., Paradysz, S., Soroka, P., Żółtkowski, W. (2013). Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 15. Kieżun, W. (2012). Patologia transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 16. Kortus, B. (1987). Aktualne kierunki i problemy badawcze geografii przemysłu. W: Z. Zioło, (red.). Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli, Materiały i Sprawozdania, 14. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 17. Kuciński, K. (red.) (1993). Strukturalne uwarunkowania lokalizacji firm. Warszawa: Wydział Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej.
 18. Kukliński, A. (1954). Zakład przemysłowy w akademickim nauczaniu geografii. Czasopismo Geograficzne, 4.
 19. Kukliński, A. (1962). Problemy przestrzennego uprzemysłowienia Polski. Warszawa: Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.
 20. Kukliński, A. (red.) (2001). Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Warszawa: Komitet Badań Naukowych.
 21. Kukliński, A., Pawłowski, K., Woźniak, J. (2009). Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 22. Lijewski, T. (1978). Uprzemysłowienie Polski 1945-1975. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 23. Lissowska, M. (2004). Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 24. Misztal, S., Zioło, Z. (1998). Dorobek polskiej geografii przemysłu. Warszawa-Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydawnictwo Krakowskiego Oddziału PAN.
 25. Osmańczyk, E. (1988). Sprawy Polaków, Katowice: Wydawnictwo "Śląsk".
 26. Pajestka, J. (1975). Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Warszawa: Książka i Wiedza.
 27. Pakuła, L. (1978). Problemy teoretyczno-badawcze form koncentracji przestrzennej przemysłu. Folia Geographica, Series geographica-oeconomica, XI.
 28. Poznański, K.Z. (2001). Obłęd reform, wyprzedaż Polski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 29. Prusek, A. (2005). Prywatyzacja polskiej gospodarki. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 30. Prusek, A. (red.) (2010). Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 31. Prusek, A. (red.) (2013). Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski. Kraków-Mielec: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu.
 32. Rachwał, T. (2008). Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 53-85.
 33. Rachwał T. (2010). Problematyka badawcza zmian powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych. W: T. Kudłacz, J. Wrona (red.). Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8, 157-176.
 34. Rachwał, T. (2013). Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 189-211.
 35. Rachwał, T. (2014). Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 148-163.
 36. Rudkowska, A. (1996). Miejski obszar przemysłowy jako środowisko lokalizacji firm (na przykładzie Służewca Przemysłowego), maszynopis, rozprawa doktorska wykonana w Katedrze Geografii Ekonomicznej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 37. Sadowski, Z. (2006). W poszukiwaniu drogi rozwoju. Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus".
 38. Secomski, K. (1956). Wstęp do teorii równomiernego rozmieszczenia sił wytwórczych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Gospodarcze.
 39. Stryjakiewicz, T. (1987). Kierunki badawcze geografii przemysłu w Polsce w latach 1945-1980. W: Z. Zioło (red.). Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli. Materiały i Sprawozdania, 14. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 40. Stryjakiewicz, T. (2001). Orientacje teoretyczno-metodologiczne w geografii przemysłu a transformacja gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 13-27.
 41. Stryjakiewicz, T., Stachowiak, K., Kaczmarek, T., Męczyński, M., Parysek J.J. (2010). Sektor kreatywny w poznańskim ośrodku metropolitalnym, tomy 1-3. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 42. Szymla, Z. (1992). Ocena poziomu rozwoju przemysłu w gminach Makroregionu Południowo- -Wschodniego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 377. Prace z Zakresu Gospodarki Regionalnej, 8-21.
 43. Śleszyński, P. (2007). Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Prace Geograficzne, 213. Warszawa: PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego.
 44. Wajda, E. (2003). Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 5, 86-114.
 45. Zioło, Z. (1980). The Dynamic Micro-Spatial Model of an Industrial Centre. A paper presented at the Symposium on the Spatial Dimensions of Industrial Systems: Structure, Process and Stages. The Commission on Industrial Systems. 24th International Geographical Congress, Tokyo, Japan, August 1980. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 46. Zioło, Z. (red.) (1988). Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii. Materiały i Sprawozdania, 16. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 47. Zioło, Z. (red.) (1992). Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania. Kraków- Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
 48. Zioło, Z. (1996). Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej i jego znaczenie dla gospodarki przestrzennej. W: U. Wich (red.). Gospodarka, przestrzeń, środowisko. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pod patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 183-191.
 49. Zioło, Z. (1997a). Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej. W: Geografia, człowiek, gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70 rocznicę urodzin. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 125-132.
 50. Zioło, Z. (red.) (1997b). Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Warszawa-Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
 51. Zioło, Z. (2003). Przestrzeń geograficzna jako miejsce realizacji idei ładu przestrzennego. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 205, 25-43.
 52. Zioło, Z. (2008). Problemy badawcze struktury przestrzennej przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 9-25.
 53. Zioło, Z. (2009). Model badań procesu transformacji elementów w przestrzeni geograficznej. W: Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Książka dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin. Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku, 103-117.
 54. Zioło, Z. (2014). Wpływ kryzysu na kształtowanie struktury przestrzennej przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 9-37.
 55. Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2008a). Problematyka badawcza geografii przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11.
 56. Zioło, Z., Rachwał, T. (2008b). Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Czasopismo Geograficzne, 79(1-2), 189-196.
 57. Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2009). Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14.
 58. Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2014). Contemporary Issues in Polish Industrial Geography. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu