BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janczewska Danuta
Tytuł
Zarządzanie działalnością innowacyjną w mikroprzedsiębiorstwach w aspekcie wsparcia marketingowego
The Management of Innovative Activity in Microenterprises in Marketing Aspect
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2012, nr 8, s. 11-29, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Innowacyjność, Bariery innowacyjności, Marketing
Micro-enterprise, Innovative character, Innovativenesss barriers, Marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Do sektora mikroprzedsiębiorstw w Polsce zaliczane jest ponad 3 min przedsiębiorstw - co stanowi ponad 98% firm prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób stanowią przeważające grupy firm we wszystkich gospodarkach i są z tego powodu przedmiotem zainteresowania społeczeństw, rządów, organizacji międzynarodowych oraz wielu innych instytucji. Działalność innowacyjna firm mikro, charakteryzuje się znacznie skromniejszym spektrum niż ma to miejsce w przedsiębiorstwach dużych, w których struktury oraz specjalistyczne zespoły pracowników realizują i zarządzają procesami innowacyjnymi. Problematyka identyfikacji barier w działalności innowacyjnej mikrofirm została podjęta od niedawna przez PARP oraz organizacje biznesowe przedsiębiorców. Celem artykułu jest prezentacja problematyki zarządzania działalnością innowacyjną w firmach mikro w aspekcie wsparcia marketingowego. (abstrakt oryginalny)

In Polish economy there are above 3 million micro enterprises as 98% of All enterprises. In every economies this kind of enterprises are the main groups, and for this reason micro enterprises are the most interesting for society, governments, international organization and research institution of science. The innovative activity old micro enterprises is significantly modest than in big organizations, with structures and teams realizing and managing the innovative processes. The problems of innovative activity of microenterprises undertook by government institution and business associations relatively recently. The aim of article is presentation of managing of innovative activity in microenterprises in aspect of marketing support. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białoń L., Janczewska D.: Marketing innowacji [w:] Niestrój R. (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce, PWE , Warszawa 2009
 2. Białoń L.: Istota i cechy firmy innowacyjnej [w:] Białoń L. (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa, 2010
 3. Białoń L., Janczewska D.: Uwarunkowania strategii innowacji w organizacjach, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Nr 1/2009 Tom 19/34,2009
 4. Białoń L., Janczewska D.: Wiedzochlonnośćprocesów innowacyjnych, cz. I. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, nr 2/2007, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Nr 2/2007, Tom 17/31
 5. Bojewska B.: Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Strużycki M. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002
 6. Brdulak J. Zarządzanie wiedzą, a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 7. Drucker P.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 8. Ekspertyza Zwiększenie świadomości przedsiębiorców z zakresu korzyści płynących z popytowego podejścia do innowacji, CASE-Doradcy Sp. Z o.o., 2008, http://www.mg.gov data dostępu 10.01.2012
 9. Hamel C.K., Krishnan M.S.: Nowa era innowacji, Wydawnictwo Profesjonalne Nowa Era, Warszawa 2010
 10. Innovation - Denmark 2007-2010, The Danish Council for Technology and Innovations Action Plan, Copenhaven, Denmark 2006
 11. Izydorczyk A.: Innowacje w sektorze usług, PARP Warszawa 2010
 12. Janczewska D.: Model zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie - jako efekt transferu wiedzy ze sfery nauki do przemysłu [w:] Marcinkowski R (red.), Szkoły wyższe kreatorem innowacji w gospodarce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009
 13. Janczewska D.: Proces kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z grupy MSP [w:] Zioło T. (red.), Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2010
 14. Janczewska D.: Działalność innowacyjna MSP- zarządzanie przez zobowiązania - Commitment Based Management [w:] Treppner M. (red.), Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XII, zeszyt 5, SWSPiZ, Łódź 2011
 15. Janczewska D.: Wdrażanie współczesnych koncepcji zarządzania innowacjami w sektorze MSP [w:] Jackiewicz A. (red.), Finanse i rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, SWSPiZ w Łodzi, Łódź 2011
 16. Jasiński A.H. Innowacje techniczne, a działalność marketingowa, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
 17. Juchniewicz M., Grzybowska B.: Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2010
 18. Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP, Ekspertyza Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Pentor Research International, Warszawa 2007
 19. Klonowski D.: Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst & Young. Sprawne państwo, Warszawa 2008
 20. Okręglicka M.: Finansowanie działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw, http://www.instytut.info/IIIkonl7referaty/3d2/mnowacje okreglicka.pdf data dostępu 10.03.2012
 21. Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999
 22. Perechuda K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 2005
 23. Raport Metodyka transformacji wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych [w:] Jasiński A. H., Ludwicki D. (red.), Studia i Materiały Nr 1/2007, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007
 24. Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960
 25. Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko S., Brdulak J., Chinowska K.: Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce, PARP, Warszawa 2003
 26. Starczewska-Krzysztoszek M.: Konkurencyjność sektora MSP. Raport z badań, Wyd. PKPP Lewiatan, Warszawa 2008
 27. Żołnierski A.: Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu