BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzaskowska Ewa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Adamiec Paweł (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Zieleń osiedli i inwestycji deweloperskich w Lublinie
Greenery at housing estates and development investments in Lublin
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2015, nr 3, s. 23-30, tab.,bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Deweloper, Mieszkalnictwo, Spółdzielczość
Developer, Housing, Cooperative movement
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Lublin
Lublin
Abstrakt
Zasady doboru roślin ozdobnych na terenach inwestycji deweloperskich są wielokrotnie pomijane w piśmiennictwie i nieuwzględniane w praktyce. Często jednak bierze się pod uwagę niedostosowane do tych przestrzeni wytyczne, zaczerpnięte z porad dotyczących kształtowania osiedli spółdzielczych lub ogrodów przydomowych. W wielu przypadkach w gospodarowaniu zielenią wykorzystywane są rozwiązania krótkotrwałe, nieuwzględniające aspektów ekologicznych, estetycznych czy zdrowotnych. Błędne przekonania i niewłaściwe realizacje powodują, że inwestycje deweloperskie stają się obiektami o małej wartości przyrodniczej i wypoczynkowej. W artykule oprócz wskazania konkretnych wytycznych zagospodarowania terenów zieleni osiedli deweloperskich zaproponowano również właściwy dobór gatunkowy roślin. Punktem wyjścia do określenia kierunku zmian służących reorganizacji przestrzeni deweloperskich były diagnozy stanu i funkcjonowania tych inwestycji oraz inwentaryzacje przestrzenne przeprowadzone w Lublinie. Opracowane wskazania mogą stanowić podstawę do kształtowania kolejnych obiektów deweloperskich (abstrakt oryginalny)

The principles of ornamental plants' selection on development investments are frequently overlooked in the literature and disregarded in practice. Often the inadequate guidelines drawn from cooperative housing or home gardens are taken into account. In many cases, short-term solutions, which did not take into account environmental, aesthetic or health aspects, were implemented in the process of greenery management. Misconceptions and inappropriate realisation lead to the situation that development investments have become objects of low natural and recreational value. The article not only indicates specific guidelines for green areas in housing estate but also suggests the proper selection of plants. The spatial inventory and analyses of the condition and functioning of these investments in Lublin were the basis for determining the direction of changes that apply to the process of reorganisation of development areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec P., Trzaskowska E., 2012, Diagnoza stanu zieleni osiedlowej miasta Lublina, Problemy Rozwoju Miast, 2, 40-52
 2. Bugała W., 1991, Drzewa i krzewy, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa
 3. Chojnacka M., Wilkaniec A., 2011, Rośliny do ciasnych przestrzeni miejskich i ogrodów na dachach, [w:] M.E. Drozdek (red.), Rośliny do zadań specjalnych, Oficyna Wydawnicza Państwowej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów-Kalsk, 193-206
 4. Gawłowska A., 2010, Droga do osiedlowego przedszkola i szkoły jako miejsce edukacji dzieci i dorosłych, [w:] M. Kosmala (red.), Zieleń osiedlowa - stan obecny i wskazania do poprawy, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Toruń, Toruń, 111-126
 5. Gądecki J., 2009, Za murami. Osiedla grodzone w Polsce - analiza dyskursu, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 6. Mendel M., 2010, Nowe bloki - stare problemy. Koncepcje deweloperskie w kształtowaniu osiedli mieszkaniowych w Warszawie w latach 2004-2009, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 141-150
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 8. Solski M., Kulesza P., Lubiarz M., Mackoś-Iwaszko E., 2014, Degradacja wąwozów w Lublinie poprzez zabudowę deweloperską, [w:] E. Trzaskowska (red.), Wąwozy i suche doliny Lublina. Potencjał i zagrożenia, Urząd Miasta Lublina, 82-95
 9. Szulczewska B. (red.), 2015, Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 10. Szulczewska B., Giedych R., 2010, Ekologiczno-przestrzenne wskaźniki stosowane w planowaniu i projektowaniu terenów osiedli mieszkaniowych, [w:] M. Kosmala (red.), Zieleń osiedlowa - stan obecny i wskazania do poprawy, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Toruń, Toruń, 181-192
 11. Trzaskowska E., Adamiec P., 2014, Przemiany w obrębie zabudowy wielorodzinnej, [w:] Z. Gotfalski (red.), Osiedla mieszkaniowe po dwudziestu dwóch latach transformacji. Konferencja w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (24.04.2013), Wydawnictwo Dom, Warszawa, 51-60
 12. Trzaskowska E., Adamiec P., 2015, Zieleń osiedli mieszkaniowych i zabudowy wielorodzinnej w strukturze ekologicznej Lublina, [w:] E. Trzaskowska, P. Adamiec (red.), Krajobrazy Lublina - osiedla mieszkaniowe, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (w druku)
 13. Wycichowska B., 2010, Wytyczne do programu działania na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalności zieleni osiedlowej w Łodzi, [w:] M. Kosmala (red.), Zieleń osiedlowa - stan obecny i wskazania do poprawy, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Toruń, Toruń, 181-193
 14. Zimny H., 2006, Ekologiczna ocena stanu środowiska. Bioindykacja i biomonitoring, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa-Stare Babice
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu