BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korban Zygmunt (Politechnika Śląska), Sikora Paulina (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wykorzystanie the Control Ergonomic Test II (CET II) w procesie oceny ergonomicznej stanowisk roboczych - studium przypadku
The Use of Ergonomic Control Test II (CET II) in the Process of Ergonomic Evaluation on Working Positions - a Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 59, 235-246, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Ergonomia, Stanowisko pracy, Organizacja stanowiska pracy, Górnictwo
Ergonomics, Work-stand, Work-stand organisation, Mining sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną z form ergonomii jest diagnoza ergonomiczna, której zadaniem jest uzyskanie dodatkowych informacji zarówno o układzie C- T - O jako całości, jak i o samych elementach ten układ tworzących. Autorzy artykułu wykorzystując metodę CET II przeprowadzili diagnozę stanowiska pracy maszynisty wyciągowego na jednym z szybów zjazdowo - wydobywczych KWK X. Metoda ta pozwala na identyfikację i analizę elementów środowiska pracy, oddziałujących na pracownika, a biorąc pod uwagę specyfikę pracy i zakres odpowiedzialności osób zatrudnionych na ww. stanowisku pracy może stanowić element dodatkowych (uzupełniających) działań kontrolnych, przeprowadzanych okresowo zarówno przez odpowiednie służby kopalniane, jak i jednostki zewnętrzne nadzorujące kopalnie.(abstrakt oryginalny)

One form of ergonomic is ergonomic diagnosis, whose task is to obtain additional information about the layout of both the C-T-O as a whole, and of the same elements that forming the system. The authors of the article using a method CET II carried out a diagnosis of workstations engine-driver exhaust on one of the shafts sidetrack-mining KWK X. This method allows the identification and analysis of the work environment affecting employee, and talking into account the nature of work and responsibilities of persons employed in the above workplace can be part of the additional (complementary) control activities carried out periodically by the relevant departments of mine and mine supervisors outdoors units.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burger G. C. E., Boer K.: CET II Ergonomic Task Analysis. Amsterdam 1968.
 2. Górska E.: Diagnoza w małych przedsiębiorstwach przemysłowych w aspekcie ergonomii i organizacji. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 7. Warszawa 1993.
 3. Górska E.: Elastyczny system oceny poziomu organizacji stanowisk roboczych. Praca doktorska. Politechnika Warszawska. Poznań-Warszawa 1993.
 4. Górska E.: Ergonomia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Warszawa 2002.
 5. Koradecka D.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. CIOP, Warszawa 2008.
 6. Hansen A. (red.): Ergonomiczna analiza uciążliwości pracy. IW CRZZ. Warszawa 1970.
 7. Kotarbiński T.: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Ossolineum, Wrocław 1990.
 8. Krzemień S.: Program MERIT - rankingowa ocena bezpieczeństwa pracy w kopali. Seminarium międzynarodowe "Doświadczenia polskie i amerykańskie w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w górnictwie". Rudy Raciborskie 18-19.10. 1996.
 9. Murrell K. F. H.: Ergonomics. Man and His Environment. Chapman and Hall. London 1965.
 10. Ogiński A., Krasucki P.: Ergonomia w praktyce lekarza przemysłowego. PZWL, Warszawa 1972.
 11. Pacholski L.: Metodologia diagnozowania ergonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłu meblarskiego. "Rozprawy" nr 81. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 1977.
 12. PN-88/N-08007: Atestacja ergonomiczna maszyn i urządzeń. Podstawy metodyczne.
 13. Smith M. J., Cohen H. H., Cohen A., Cleveland R. J.: Characteristics of Succesfull Safety Program. Journal of Safety Research (Spring): 1978, vol. 10, no. 1.
 14. Wróblewska M.: Ergonomia  skrypt dla studentów. Politechnika Opolska. Opole 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu