BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzywińska-Rąpca Małgorzata (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Grzybowska-Brzezińska Mariola (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Lewicki Marcin (Poznań University of Economics and Business, Poland)
Tytuł
Households' Economic Situation in Selected EU Member States
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w wybranych państwach członkowskich UE
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2015, nr 19, s. 114-125, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Dochody gospodarstw domowych, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Poziom życia
Household income, Structure of income and expenditure of households, Household expenditures, Living standard
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Europie wskazuje na różne dysproporcje związane przede wszystkim z poziomu życia ludności. Uzyskane wpływy są wykorzystywane w celu zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych, a w połączeniu z informacją w zakresie wydatków wskazują na sytuację ekonomiczną w gospodarstwie domowym. Celem niniejszego opracowania jest ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w ujęciu przestrzennym (wybranych krajach UE) w świetle najważniejszych kategorii poziomu gospodarczego, tj. dochód brutto do dyspozycji, oszczędności brutto, kwota pożyczek i zobowiązań i aktywów finansowych gospodarstw domowych w 2012 roku. Wykorzystano dane wtórne zebrane i opublikowane w bazie danych Eurostatu. (abstrakt oryginalny)

The socio-economic development of any country one of the measures of the economic situation is the level of income of the residents. Income diversity of European households determine different disparities related primarily to the level of living of the population. The resulting revenues are used to meet household needs, and combined with spending advertisement picture of economic well-being of the household. In view of the above premises, the aim of this study is to analyze the financial situation of households in spatial terms (selected EU countries) in the light of the most important categories of economic well-being of a financial nature, ie .: gross disposable income, gross savings, the amount of loans and liabilities and assets financial households in 2012 the material in this study were secondary data collected and published in the Eurostat database. The work was carried out statistical analysis of the characteristics and classification were selected EU countries by dipping Mahalanobis measures. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk G., Analiza dochodowych uwarunkowań konsumpcji w gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych, ,,Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu", 2002.
  2. Donoho D.L., Gasko M., Breakdown Properties of Location Estimates Based on Halfspace Depth and Projected Outlyingness, ,,The Annals of Statistics" 1992.
  3. Markowski K., Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych gospodarstw domowych, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 53, 2000.
  4. Rousseeuw P.J. , Ruts I., Bivariate Location Depth, 45, ,,Applied Statistics" 1996.
  5. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.
  6. Rószkiewicz M., Perek-Białas J., Węziak-Białowolska D., Zięba-Pietrzak A., Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, PWN, Warszawa, 2013
  7. Sikora T., Zachowanie nabywców produktów luksusowych, Monografie i opracowania SGH nr 590, Warszawa 2012.
  8. Sojkin B., Determinanty konsumpcji żywności, analiza hierarchiczna, ,,Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", ser. II, 1994.
  9. Szwacka-Salmonowicz J., Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu