BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubus Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany wybranych właściwości gleb jako konsekwencja przemian urbanizacyjnych przestrzeni miejskiej Poznania
Changes of chosen soil properties as a consequence of urbanization transformation in the city space of Poznań
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2015, nr 4, s. 19-25, rys.,tab.,bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Urbanizacja, Ekosystem, Miasto
Urbanisation, Ecosystem, City
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Praca prezentuje wpływ zmian gospodarczo-urbanistycznych zachodzących w ostatnich 20 latach na wybrane właściwości gleb zlokalizowanych na terenie Poznania. Celem badań była ocena kierunku zmian parametrów odpowiedzialnych za jakość gleb, takich jak: odczyn, zawartość materii organicznej, ilości węgla i azotu czy pojemność sorpcyjna gleb. Badanie przeprowadzono, opierając się na analizie chemicznej próbek glebowych zgromadzonych w latach 1995 i 2015. Stwierdzono, że przemiany urbanizacyjne, które zaszły w ciągu 20 lat, miały zasadniczy wpływ na zmniejszenie (o 50%) powierzchni gleb użytkowanych rolniczo, przy czym współcześnie znaczny ich procent nie był w ten sposób użytkowany, stając się częścią zaniedbanych obszarów Poznania o małej jakości rolniczej i wizualnej. Warte podkreślenia są korzystne zmiany we właściwościach glebowych wyrażone wzrostem wartości pH oraz korzystnym bilansem materii organicznej. Z uwagi na istotną rolę gleb w otaczającej nas przestrzeni wskazane zjawiska należy postrzegać jako pozytywne zmiany mające znaczenie zarówno w produkcji rolniczej, jak i ochronie środowiska. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the influence of economy and city planning transformation which took place during the last 20 years on changes of chosen properties of soils located in the Poznań city area. The aim of the study was to assess the direction of changes in the parameters responsible for the quality of soils e.g. pH, organic matter content, the amount of carbon and nitrogen and sorption capacity. It was completed on the basis of chemical analysis of soil samples gathered in 1995 and 2015. It was found that urbanization transformations, which have been occurring during the last 20 years, had an essentials effect on halving the area of arable soils. Moreover, presently, a significant percentage of the soils is not considered as arable land and becomes a part of neglected areas of Poznań characterized by low agricultural and visual quality. It should be underlined that a number of favourable changes in soil properties e.g. increase in pH value and positive balance of organic matter were observed. The aforementioned phenomenon should be seen as a positive change, which is connected not only with agricultural production but also with environment protection as far as the significance of the soil quality in the closest area is concerned. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Diacono M., Montemurro F., 2010, Long-term effects of organic amendments on soil fertility. A review, Agronomy for Sustainable Development, 30, 401-422
 2. Jakubus M., 2013, Wybrane zagadnienia z gleboznawstwa i chemii rolnej. Wydanie II rozszerzone i uaktualnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań
 3. Karlen D.L., Ditzler C.A., Andrews S.S., 2003, Soil quality: why and how?, Geoderma, 114, 145-156
 4. Kopiński J., Kuś J., 2011, Wpływ zmian organizacyjnych w rolnictwie na gospodarkę glebową materią organiczną, Problemy Inżynierii Rolniczej, 2, 47-53
 5. Krajewska M., 2010, Analiza zmian wartości gruntów w strefach podmiejskich dużych miast, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 18 (3), 51-58
 6. Krasowicz S., Oleszek W., Horabik J., Dębicki R., Jankowiak J., Stuczyński T., Jadczyszyn J., 2011, Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski, Polish Journal of Agronomy, 7, 43-58
 7. Licznar M., Licznar S.E., Walenczak K., Brojanowska M., 2009, Związki próchniczne gleb odłogowanych na tle ich właściwości fizykochemicznych, Roczniki Gleboznawcze, 60 (1), 69-76
 8. Rocznik statystyczny rolnictwa 2014, 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 9. Sposito G., 2008, The Chemistry of Soils, Second Edition, Oxford University Press
 10. Stettner M., 2015, Wpływ zmian w zagospodarowaniu przestrzennym małych miast po 1989 roku na urbanistyczną strukturę miasta, Problemy Rozwoju Miast, 12 (2), 11-24
 11. Strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby, UE COM(2006) 231, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 22.09.2006
 12. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2010/2011, 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 13. Ukalska-Jaruga A., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A., Maliszewska-Kordybach B., 2015, Rola materii organicznej w procesach akumulacji trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w glebach, Polish Journal of Agronomy, 20, 15-23
 14. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla ochrony gleby oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE, UE COM(2006) 232, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 22.09.2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu