BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smykowski Błażej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Rosińska Agnieszka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Diagnoza społeczności lokalnej dla celów animacji i aktywizacji
Diagnosing a Local Community for the Purposes of Social Animation and Community Organizing
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2015, t. 39, s. 197-214, bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Nauki humanistyczne i społeczne w defensywie czy w ofensywie?
Słowa kluczowe
Społeczności lokalne, Animacja kultury, Procedura diagnozowania
Local community, Cultural animation, Diagnostic procedure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest stworzenie ramy teoretycznej do opracowywania konkretnych procedur i narzędzi do diagnozowania społeczności lokalnej. Kluczowe dla powstania takiej ramy jest uporządkowanie podstawowych pojęć i terminów. W tym artykule koncentrujemy się na terminach: animacja i aktywizacja. Ich rozróżnienie prowadzi do opracowania dwóch odmiennych procedur postępowania diagnostycznego. Naszym głównym celem jest ich opis i wyjaśnienie. Innym celem jest doprowadzenie do refleksji nad działalnością związaną z animacją i aktywizacją społeczną. Nasze doświadczenia z planowaniem i realizacją działań adresowanych do lokalnych społeczności prowadzą do wniosku, że dotychczasowa refleksja jest w tym obszarze niewystarczająca. Jako edukatorzy, koordynatorzy, tutorzy i ewaluatorzy wielu projektów dostrzegamy znaczenie diagnozy jako procesu społecznego i badawczego. Występując w wyżej wymienionych rolach, widzimy również, że postępowanie diagnostyczne w działaniach społecznych bywa marginalizowane, nieuporządkowane i pozbawione założeń, przez co "odrywa się" od procesu planowania i wdrażania społecznych zmian oraz traci wewnętrzną spójność2. Do realizacji tego celu konieczne są więc uogólnienia dotyczące tej praktyki. Celem jest taka refleksja uogólniająca3, która przyczyni się do stworzenia pojęć teoretycznych dotyczących obszaru praktyki związanej z animacją i aktywizacją społeczną.(fragment tekstu)

The paper discusses the problem of diagnosing a local community for the purposes of social animation and community organizing activities. Its main goal is to create a general theoretical framework for the development of specific procedures and tools that could be harnessed in such a diagnosis. For such a framework to be created it is necessary to clarify basic terms and concepts. The focus of this paper is on the concepts of social animation and community organizing. The differentiation between the two makes it possible to develop two different diagnostic procedures. Drawing on the social theory and practice we have attempted to describe and explain these two concepts. The relations between social animation and community organizing constitute the key conclusions of our paper. In the process of diagnosing a social system it is vital to decide whether the goal is to strengthen the system through inspiring and promoting social activity or through developing new structures within and around the system. This paper concludes by stressing the role and significance of a professional diagnosis whenever an intervention in a community is planned and when the aim is to understand its development process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Appelt K., Jabłoński S., Smykowski B., Wojciechowska J., Ziółkowska B., Konstruowanie i ewaluacja projektów, Scholar, Warszawa 2010.
 2. Baltes P.B., On the incomplete architecture of human ontogeny: Selection, optymalization, and compensation as foundation of developmental theory, "American Psychology" 52 (4)/1997.
 3. Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa 1984.
 4. Brzeziński J., Diagnoza kliniczna, w: H. Sęk (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 5. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Gebethner & Ska, Warszawa 1997.
 6. Featherman D.L., Lerner R.M., Ontogenesis and sociogenesis: problematics for theory and research about development and socialization across the lifespan, "American Sociological Review" 50/1985.
 7. Gandziarowska-Ziołecka J., Średnicka J., Kapitał społeczny w ujęciu Elinor Ostrom: triumf interdyscyplinarności, "Polityka Społeczna" 5-6/2011.
 8. Hartmann H., Ego psychology and the problem of adaptation, International Universities Press, New York 1958.
 9. Heckhausen J., Schulz R., Wrosch C., A Motivational Theory of Life-Span Development, "Psychological Review" 1/2010.
 10. Jedlewska B., Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.
 11. Langdridge D., Between Ideology and Utopia. Re-thinking Conflict and Reconciliation in Psychotherapy, "Existential Analysis" 16 (2)/2005.
 12. Lewin K., Frontiers of group dynamics: Concept, method and reality in social science, social equilibria, and social change, "Human Relations" 1/1947.
 13. Łuszczyńska M., Rybka I., Koncepcja analizy dotychczasowych doświadczeń w obszarze pracy socjalnej i animacji społecznej (desk research), http://www.osl.org.pl/szkolenia/ [12.11.2013].
 14. Łuszczyńska M., Rybka I., Praca środowiskowa - analiza doświadczeń w obszarze pracy socjalnej i animacji społecznej, w: B. Skrzypczak (red.), Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 15. Maruszewski T., Stałość i zmiana - reprezentacja w pojęciach psychologicznych, "Człowiek i społeczeństwo" t. V, 1989.
 16. Nowak A., Lewenstein M., Szamrej J., Bąble modelem przemian społecznych, "Świat Nauki" 12/1993.
 17. Obuchowski K., Człowiek intencjonalny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 18. Paluchowski W.J., Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, Scholar, Warszawa 2001.
 19. Paluchowski W.J., Diagnoza psychologiczna. Proces - narzędzia - standardy, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 20. Piaget J., Punkt widzenia Piageta, "Psychologia Wychowawcza" 5/1969.
 21. Schön D.A., The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action, Basic Books, New York 1983.
 22. Stemplewska-Żakowicz K., Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, GWP, Gdańsk 2009.
 23. Stemplewska-Żakowicz K., Paluchowski W.J., Podstawy diagnozy psychologicznej, w: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia, t. 2, GWP, Gdańsk 2008.
 24. Tennyson R., Poradnik animatora partnerstwa, The Partnering Initiative: International Businnes Leaders Forum, 2005.
 25. Witkowski L., Tożsamość i zmiana. Epistemologiczne i rozwojowe profile w edukacji, Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2010.
 26. Wygotski L.S., Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971.
 27. Ziarko M., O diagnozie w konstruowaniu programów profilaktycznych. Na przykładzie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, w: L. Cierpiałkowska (red.), Oblicza współczesnych uzależnień, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006.
 28. Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy, PWN, Warszawa 1973.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/cis.2015.39.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu