BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczyk Krystyna (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Tytuł
Zastosowanie rachunku dyskontowego do wyceny zasobów
Use of the Bill Discounting for Assets Valuation
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 245, s. 17-28, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wycena w rachunkowości, Metody dyskontowe, Wycena aktywów
Valuation in accounting, Discount method, Valuation of assets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wycena zasobów majątkowych to jedno z podstawowych zadań rachunkowości. Zasady wyceny ciągle ewoluują, dostosowując się do zmian, jakie zachodzą w procesach i działaniach jednostek gospodarczych. Artykuł zajmuje się problematyką pomiaru wartości zasobów majątkowych przy zastosowania rachunku dyskontowego. Celem artykułu jest określenie zakresu stosowania dyskonta do wyceny aktywów oraz ocena wpływu stosowania rachunku dyskontowego na informacje prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w niniejszym opracowaniu jest analiza literatury oraz uregulowań w zakresie zastosowania rachunku dyskontowego ujętych w MSSF.(abstrakt oryginalny)

Valuation of the financial assets based on the basics accounting tasks. Valuation principles are constantly evolving, adapting to the changes that occur in the processes and operations of the business. The article deals with the problems of measuring the value of financial assets by the use of the bill discounting. The aim of this article is to determine the scope of the discount in the valuation of assets and the assessment of the influence of bill discounting on the information presented in the financial statements. The basic research method used in this study is an analysis of the literature and regulations of use of the bill discounting included in IFRS (International Financial Reporting Standards).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Górski J. (1975), Metody poznawcze rachunkowości, PWE, Warszawa.
 2. Hońko S. (2014), Podstawy wyceny aktywów i zobowiązań według założeń koncepcyjnych IASB - stan obecny i propozycje zmian, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 4 (265).
 3. Hońko S., Kowalczuk J. (2014), Rachunek dyskontowy jako instrument prospektywnej wyceny w rachunkowości według MSR/MSSF, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 827, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 69.
 4. Kamela-Sowińska A. (1994), Wycena przedsiębiorstw i ich mienia w warunkach inflacji, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 5. Micherda B. (2001), Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rad.
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1255/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 12, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 i 13 oraz Interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 20.
 8. Remlein M. (2008), Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 9. Sobańska I., Michalak M. (2009), Wykorzystanie informacji prospektywnych w sprawozdawczości finansowej zorientowanej na wartość na przykładzie MSR36 "Utrata wartości aktywów", Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 53(109).
 10. Turyna J. (2006), Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Difin, Warszawa.
 11. Walińska E. (2011), Ogólne zasady pomiaru podstawowych elementów sprawozdań finansowych [w:] E. Walińska (red.) Sprawozdanie finansowe według MSSF, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Walińska E. (2014), Rachunkowość jako nauka - jej współdziałanie z dyscypliną finanse, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, http://www.fmc.home.pl/upload/news/pdf_news_1395610802.pdf (dostęp: 25.03.2015).
 13. [www 1] http://www.bosmar.pl/Bazawiedzy/Wycena_nieruchomosci/Podejscia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu