BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Snarski Sławomir Jerzy (Politechnika Białostocka), Martyniuk Marek (Uniwerystet w Białymstoku)
Tytuł
Efekty wsparcia zadań gmin w zakresie ochrony środowiska w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 w województwie podlaskim
Effects of Support of Communes in Environmental Protection under the Rural Development Programme for 2007-2013 in Podlaskie Voivodeship
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 4 (55), s. 188-198, tab., wykr. bibliogr. 16 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Ochrona środowiska, Społeczności lokalne, Rozwój obszarów wiejskich, Gmina
Rural areas, Environmental protection, Local community, Rural development, District
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Przy tak znaczących środkach dedykowanych rozwojowi obszarów wiejskich w Polsce, z jednoczesnym uwzględnieniem wagi jaką Unia Europejska nadaje kwestiom związanym z ochroną środowiska i regionalizacją wdrażania działań, należałoby się spodziewać, iż w tym zakresie beneficjentem znacznej części alokacji PROW 2007-2013 będą gminy, na które ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym3 nałożyła szereg obowiązków miedzy innymi z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Z uważnej analizy zapisów Programu wynika, że nie zawierał on osi priorytetowej czy działania związanego bezpośrednio i wyłącznie z ochroną środowiska na terenach wiejskich skierowanej do gmin. Mając powyższe na uwadze, celem niniejszego artykułu było zbadanie możliwości i efektów wsparcia zadań gmin w zakresie ochrony środowiska w ramach PROW 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu, formy i efektów przedmiotowego wsparcia w województwie podlaskim.(fragment tekstu)

The Rural Development Programme for 2007-2013 is an important instrument of support of the communes of Podlasie Voivodeship in environmental protection. In order to determine the scale and eff ectiveness of the provided support, three selected areas of intervention of operation number 321 - Basic services for the economy and rural population were analyzed, namely: investments related to water and wastewater management, creating a system of collection, segregation and disposal of municipal waste and the production or distribution of energy from renewable sources. The results of research and analysis indicates that the implementation of measure 321 contributed to the improvement in environmental protection in rural areas, contributing positively to the improvement of standard of living by their residents, by improving the quality of water, air and soil. However, far too little support has been granted to investments in renewable energy, which will have a negative impact on reducing emissions of carbon dioxide into the atmosphere. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Decyzja 2006/144/WE Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 55 z 25.2.2006 r.).
 2. Dobre praktyki w ramach działań samorządowych PROW 2007-2013, Warszawa 2011.
 3. Kłos L., Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na o bszarach wiejskich w Polsce a wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011 nr 24.
 4. Kowalewska M., Prokopiuk A., Wykorzystanie środków w ramach osi 3 PROW w województwie podlaskim, "Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing" 2012 nr 8(57).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173).
 7. Odnawialne źródła energii. Ekspertyza dotycząca ekonomicznych uwarunkowań rozwoju poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich oraz ich wpływ na opłacalność produkcji rolniczej w Polsce w kontekście WPR, Warszawa 2012.
 8. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Warszawa 2006.
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wersja z maja 2015 r., Warszawa 2015, www.minrol.gov.pl.
 10. Rowiński J., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ("PROW-2013"), "Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finansowe i Marketingowe" 2009 nr 1(50).
 11. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013, poz. 1357).
 12. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.).
 13. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, Białystok 2013, www.strategia. wrotapodlasia.pl.
 14. www.minrol.gov.pl.
 15. www.prow.wrotapodlasia.pl.
 16. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu