BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zorska Anna
Tytuł
Kierunki zmian oddziaływania państwa na innowacyjność kraju w otwartej gospodarce
Changing directions of state's influence on national innovativeness in an open economy
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 2, s. 51-76, rys.
Słowa kluczowe
Narodowy system innowacji, Gospodarka otwarta, Innowacyjność gospodarki, Innowacyjność przedsiębiorstw, Polityka innowacyjna
National innovation system, Open economy, Innovation economy, Enterprise innovation, Innovation policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w podejściu oraz działaniach państwa w zakresie stymulowania innowacyjności krajowej, które mają miejsce we współczesnej gospodarce. Potrzeba zmian w podejściu państwa do polityki innowacyjnej wynika nie tylko z obecnej rewolucji naukowo-technicznej. Wynika również z otwarcia gospodarki krajowej na przepływy międzynarodowe towarów i czynników (wiedzy, technologii, innowacji) i na powiązania ponadgraniczne (biznesowe, instytucjonalne), a także ze zmian charakterystyki działalności innowacyjnej różnych podmiotów w ramach postępującego procesu umiędzynarodowienia narodowego systemu innowacyjnego (NSI). (fragment tekstu)

The article investigates changes of national innovativeness and state's innovation policy under conditions of open economy. An external openness - to the global environment - enables growth of international flows of goods and factors as well as increase of business and institutional linkages. Raising importance and impacts of external conditions on national innovativeness and national innovation system (NIS) are driven by four processes: globalization, regionalization, growing knowledge-based economy and transnational business. A new concept of NIS internationalization process in an open economy is introduced, including external and internal conditions, four groups of entities (including ones of foreign origin) together with their linkages and interactions. The return of the state to active innovation policy in order to influence activity led by all entities of domestic as well as foreign origins, including subsidiaries and research centers owned by foreign firms (TNCs) is justified in the light of the research. The state should influence the activity led by foreign entities with instruments of investment policy (to attract inflow of foreign direct investments to the domestic research sector) as well as instruments of innovation policy directed towards all entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson Th., US Affiliates of Foreign Companies. Operations in 2010, US Department of Commerce. Bureau of Economic Analysis, 2012, s. 223, tab. 10, http://www.bea.gov/international/ail#usdia
 2. Atkinson R. D., Ezell S. J., Innovation Economics. The Race for Global Advantage, Yale University Press, New Haven-London 2012, s. 162.
 3. Booz&Company, The 2012 Global Innovation Study. Making Ideas Work, s. 6-20, http://www.booz.com/global/home/what-we-think/global-innovation-1000
 4. Christopherson S., J. Clark, Power in firm networks: what it means for regional innovation systems, "Regional Studies" No. 9, 2007, s. 1233-1234.
 5. Czerniak J., Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa 2013, s. 38.
 6. Deiaco E., Hughes A., McKelvey M., Universities as strategic actors in the knowledge economy, "Cambridge Journal of Economics" Vol. 36, 2012, s. 537-539.
 7. Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010, s. 22-23.
 8. Filipetti A., Archibugi D., Innovation in times of crisis: National Systems of Innovation, structure and demand, "Research Policy" Vol. 40, 2011, s. 189.
 9. Garcia F., Jin B., Solomon R., Does foreign direct investment improve innovative performance of local firms?, "Research Policy" No. 4, 2013, s. 231, 242.
 10. Geodecki T., Bajak Ł., Źródła i cele polityki naukowej, technologicznej i innowacyjnej, w: Polityka innowacyjna, red. T. Geodecki, Ł. Mamica, PWE, Warszawa 2014, s. 84-113.
 11. Johnsona C. A., MITI and Japanese Miracle: the Growth of Industrial Policy, 1925-1975, Stanford University Press, Stanford, CA 1982.
 12. Making Innovation Policy Work. The Benefits and Lessons of Experimental Innovation Policy, red. M. D. Dutz, Y. Kuznetsov, E. Lasagabaster, D. Pilat, OECD, Paris 2014, s. 71-110, 193-215.
 13. Marciniak S., Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 27-28.
 14. Mazzucato M., The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press, London-New York 2014, s. 54, 196-197.
 15. Nowańska, Innowacyjność w gospodarce Chin - przykład "odwróconej" triady Schumpetera?, w: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, red. A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 241-259.
 16. Owczarczuk M., Government Incentives and FDI inflow into R&D - The Case of Visegrad Countries, "Entrepreneurial Business and Economics Review" No. 2, 2013, s. 78, tab. 2.
 17. Padilla-Perez R., Gaudin Y., Science, technology and innovation policies in small and developing economies: the case of Central America, "Research Policy" Vol. 43, 2014, s. 754-757.
 18. Palaskas Th., Tsampra M., National innovation systems: absorptive capacity and firm competitiveness, w: Multinational Enterprises, Innovative Strategies and Systems of Innovations, red. J. Cantwell, J. Molero, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2003, s. 272.
 19. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 18.
 20. Porter M. E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990.
 21. Rabiosi L., Santangelo G. D., Parent company benefits from reverse knowledge transfer: the role of liability newness in MNEs, "Journal of World Business" Vol. 48, 2013, s. 168.
 22. Ślepko M., Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 180-181.
 23. Veliath R., Sambharya R. B., R&D investments in multinational corporations. An examination of shifts in patterns of flows across countries and potential influences, "Management International Review" No. 8, 2011, s. 408.
 24. Wellhausen R. L., Innovation in tow: R&D FDI and investment incentives, "Business and Politics" No. 4, 2013, s. 486-487.
 25. Weresa M. A., Innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, w: Szoki technologiczne w gospodarce światowej, red. E. Mińska-Struzik, T. Rynarzewski, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009, s. 187-200.
 26. Weresa M. A., Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 89-92.
 27. Weresa M. A., Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 28-32.
 28. Zorska A., Knowledge development and transfer in foreign subsidiaries and their parent transnational corporations, "International Journal of Management and Economics" No. 40, 2013, s. 18-21.
 29. Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007, s. 280-301.
 30. Zorska A., Rozwój i umiędzynarodowienie innowacyjności w otwartej gospodarce krajowej. Implikacje dla polityki innowacyjnej państwa, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 227.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu