BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Proczek Magdalena
Tytuł
Wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2014-2020 - znaczenie dla Polski
The importance of EU's 2014-2020 Multiannual Financial Framework for Poland
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 2, s. 111-141, tab.
Słowa kluczowe
Budżet UE, Środki unijne, Negocjacje, System finansowy
EU budget, EU funds union, Negotiations, Financial system
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest przeanalizowanie ewolucji negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020 oraz roli Polski przy ich tworzeniu, a także struktury wydatków i założeń systemu finansowego Unii zawartych w nowych WRF. Jednocześnie został przedstawiony proces przygotowań do wykorzystania środków finansowych po 2014 r. w Polsce oraz przeznaczenie i wielkość środków zagwarantowanych dla naszego państwa przez UE. Tak postawione zadania badawcze znalazły odzwierciedlenie w konstrukcji artykułu, który składa się ze wstępu, trzech zasadniczych części oraz wniosków. (fragment tekstu)

The objectives of the text are (1) analysis of evolution of negotiations on the EU's 2014-2020 Multiannual Financial Framework and the role of Poland in its creation, and (2) analysis of the structure of expenses and foundations of the EU's financial system in the new MFF. Additionally, the Polish preparations for the use of the financial resources affer 2014 are described, together with the amount of money provided to Poland by the EU and the purposes they are earmarked for. The study presents the state of affairs at the end of August 2014. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielka I., Kontrowersje i spory wokół perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, "Przegląd Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny" nr 3, 2013, s. 10-12.
 2. Budżet dla Europy (2014-2020), http://europa.eu/legislation_summaries/budget/bu0001_pl.htm, dostęp 5.07.2014.
 3. Budżet UE w dobie kryzysu, http://ec.europa.eu/polska/news/110124_debata_budzetowa_pl.htm, dostęp 5.07.2014.
 4. Council decision on the system of own resources of the European Union, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST 5602 2014 INIT, dostęp 7.07.2014.
 5. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0456&language=PL&ring=A7-2013-0337#BKMD-4, dostęp 7.07.2014.
 6. Europa 2020 - cele, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_pl.htm, dostęp 4.07.2014.
 7. Europa 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_pl.htm, dostęp 4.07.2014.
 8. Europejski podatek to tylko pobożne życzenie, http://www.presseurop.eu/pl/content/article/313441-europejski-podatek-tylko-pobozne-zyczenie, dostęp 7.07.2014.
 9. Green light to launch formal talks on EU budget for 2014-2020 (7.05.2013), http://www.europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-410_en.htm, dostęp 7.07.2014.
 10. Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej, DzU C 380 E z 11.12.2012, s. 89.
 11. Jones F., Wieloletnie Ramy Finansowe, s. 4, http://www.europarl.europa.eu/!u/pdf/pl/FTU_1.5.2.pdf, dostęp 26.08.2014.
 12. Kalendarium prac nad WRF 2014-2020, http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14845&Itemid=981, dostęp 5.07.2014.
 13. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 29 czerwca 2011 r. - Budżet z perspektywy "Europy 2020", Komisja Europejska, KOM(2011) 500 wersja ostateczna.
 14. Małuszyńska E., Gruchman B., Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 80-81.
 15. Małuszyńska E., Sapała M., Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2014-2020, "Studia BAS" nr 3 (31), 2012, s. 122.
 16. Materiał informacyjny dotyczący programowania nowej perspektywy finansowej 2014-2020, z uwzględnieniem priorytetów Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2014, s. 2.
 17. Negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych UE, http://www.consilium.europa.eu/specialreports/m!/documents?lang=pl, dostęp 26.08.2014.
 18. Nowa perspektywa programowo-finansowa UE - najważniejsze zmiany, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie, Kraków 2013, s. 2.
 19. Nowe Wieloletnie Ramy Finansowe Unii Europejskiej 2014-2020 z perspektywy państw Europy Środkowowschodniej, http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/ue/wyszehrad/_temat_1_ekspertyza_3_pl.pdf, dostęp 26.08.2014.
 20. Nowe wieloletnie ramy finansowe na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2011-0266+0+DOC+PDF+V0//PL, dostęp 5.07.2014.
 21. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 134.
 22. Oręziak L., Perspektywa finansowa 2007-2013 - kierunki ewolucji systemu finansowania Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt" nr 7, 2004, s. 6.
 23. Plan uproszczenia wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm#simplification, dostęp 5.07.2014.
 24. Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami, DzU C 373 z 20.12.2013.
 25. Proczek M., Miejsce Polski w finansowaniu działalności oraz strukturze wydatków Wspólnot Europejskich, w: Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 r., red. G. Wojtkowska-Łodej, wyd. II, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 90-91.
 26. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
 27. Proposal for a Council decision on the system of own resources of the Euro pean Union, European Commission, COM(2011) 510 final.
 28. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych, P7_TA (2012) 0245.
 29. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 7-8 lutego br. dotyczących wieloletnich ram finansowych, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0078+0+DOC+XML+V0//PL, dostęp 7.07.2014.
 30. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0360+0+DOC+XML+V0//PL, dostęp 5.07.2014.
 31. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie porozumienia politycznego w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0304+0+DOC+XML+V0//PL, dostęp 7.07.2014.
 32. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, Komisja Europejska, KOM(2011) 615 wersja ostateczna.
 33. Rozporządzenie Rady (UE, EURATOM) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020, DzU L 347/884 z 20.12.2013, s. 884.
 34. Rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020, Komisja Europejska, KOM(2012) 388 wersja ostateczna.
 35. Skulimowska M., Sprawozdanie na temat unijnego budżetu na lata 2014-2020, Przedstawiciel Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej, Bruksela 2013, s. 16-17.
 36. Syntetyczny opis podstawowych dokumentów strategicznych służących programowaniu perspektywy finansowej 2014-2020, http://leaderatorium.edu.pl/pdf/Nowa_perspektywa_finanoswa.pdf, dostęp 7.07.2014.
 37. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., DzU C 306 z 17.12.2007.
 38. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 - Często zadawane pytania, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1004_pl.htm, dostęp 5.07.2014.
 39. Wieloletnie Ramy Finansowe Unii Europejskiej na lata 2014-2020, http://www.europe-direct.poznan.pl/joanna!les/Biuletyn 2012/12_Wieloletnie_Ramy_Finansowe_UE na_lata_2014_2020.pdf, dostęp 5.07.2014.
 40. Wieloletnie Ramy Finansowe, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/zagraniczna_polityka_ekonomiczna/wieloletnie_ramy_finansowe/, dostęp 5.07.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu