BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szalay Zsuzsanna Eszter (Corvinus University of Budapest, Hungary)
Tytuł
Integrated Trade with Disintegrated Production in the Context of Global Value Chains
Integracja handlu a dezintegracja produkcji w kontekście globalnego łańcucha wartości
Źródło
Horyzonty Polityki, 2015, vol. 6, nr 17, s. 13-34, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
European Economy and Geopolitics
Słowa kluczowe
Łańcuch wartości, Geopolityka, Podejmowanie decyzji, Gospodarka sieciowa
Value chain, Geopolitics, Decision making, Network economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, w jaki sposób koncepcja globalnego łańcucha wartości (GVC) rozprzestrzenił się od początku 2000 roku. W artykule założono, że GVC nie jest już tylko pojęciem lub ramy analityczne; raczej, że nowy typ jednostki gospodarczej pojawiło. Artykuł jest oparty na porównaniu literatury, który służył do wyszukiwania głównych kryteriów podejmowania decyzji. W artykule stwierdzono, że główne kryteria podejmowania decyzji w oparciu o gospodarkach sieci, za którą duch informacjonalizmu można znaleźć. Połączenie między stylizowanych modeli Powella rynków, hierarchia, sieci i teoretyczne ramy Gereffi w struktury zarządzania w GVCs została odkryta. Powell-Gereffi połączeniu modelu reprezentuje jasno opisane sposoby rządzenia. Papier pyta, czy cały system gospodarczy jest objęte podziałem Powell-Gereffi. Kornai i Braudel zarówno uznane rutynowego funkcjonowania gospodarki podstawowej, bez którego cała gospodarka straci stabilność. Konieczne jest sformułowanie jak to roślinny lub infra-gospodarka dotyczy GVCs i naszej zglobalizowanej gospodarce światowej. W artykule interpretuje krzywą uśmiech (the Smile Curve), i określa możliwy sposób pomiaru zakłóceń uśmiechem. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to show how the global value chain (GVC) concept has spread since the early 2000s. The article assumes that GVC is no longer just a concept or an analytical framework; rather that a new type of business unit has emerged. The article is based on the literature comparison which served to search the main decision-making criteria. The article found that the main decision-making criteria are based on the economies of a network, behind which the spirit of informationalism can be found. The connection between Powell's stylized models of markets, hierarchy, networks and Gereffi's theoretical framework of governance structure at GVCs was discovered. The Powell-Gereffi combined model represents clearly described modalities of governance. The paper asks whether the entire economic system is covered by the Powell-Gereffi division. Kornai and Braudel both recognized the routine functioning of the basic-economy, without which the whole economy would lose its stability. It is necessary to formulate how this vegetative or infra-economy relates to the GVCs and to our globalized world economy. The article interprets the Smile Curve, and determines a possible way of measuring the distortion of smile. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldwin, R., 2009, Integration of the North American Economy and New-paradigm Globalization. WP 049, Graduate Institute, Geneva, from: http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Baldwin/Publications/Chapters/Regionalism/Integration%20of%20the%20North%20American%20economy%20and%20the%20 new%20globalisation%20paradigm%20%28Baldwin%29.pdf
 2. Baldwin, R., 2012,Global Supply Chains: Why They Emerged, Why They Matter, and Where They Are Going. Fung Global Institute, July 2012 from: https://ideas.repec.Org/p/cpr/ceprdp/9103.html
 3. Barabási, A-L., 2002, Linked: How Everything Is Connected to Everything Else, PenguinBooks.
 4. Braudel, F., 1967, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, Vol. 1: Les structures du quotidien.
 5. Braudel, F., 1977, Afterthoughts on Material Civilization and Capitalism, transl. P.M. Ranum, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, p. 81, from: http://www.scribd.com/doc/47156827/Braudel-F-1977-Afterthoughts-on-Material-Civilization-and-Capitalism
 6. Braudel, F., 1979, Civilization and Capitalism, 15th-18th Centuries, transl. by S. Reynolds, 3 vols., vol. 1: The Structures of Everyday Life.
 7. Braudel, F.,1985, Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV-XVIII. század, Gondolat, Budapest, első kötet: A mindennapi élet struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen, Gutta Könyvkiadó 2004.
 8. Czakó, E., (ed.), 2014, A globális értékláncok - a multinacionális vállalat, mint globális gyár [Global Value Chains - Multinational Enterprise, as Global Factory], Working Paper, Institute of Business Economics, No. 155, from: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1586/l/Nkzi_PhD_MUHE-LY_2013_2014%20vegso.pdf
 9. Castells, M., 1998, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. I The Rise of the Network Society, 2nd ed. in: 2000, End of Millennium, Malden, MA; Oxford, UK: Blackwell.
 10. de Backer, K., 2013, OECD Work on Global Value Chains and Trade in Value Added, Bruegel workshop, Brussels, 27 June, from: http://www. bruegel.org/fileadmin/bruegel_files/Events/Presentations/130627_ de_backer.pdf
 11. De Backer, K., Yamano, N., 2012, International Comparative Evidence on Global Value Chains, OECD, from: http://dx.doi. org/10.1787/5k9bb2vcwv5j-en
 12. Dobos, I., Szalay, Zs., 2011, The Closed Loop Model by Regional Economics or How Big is the Ants' Footprint?, Third Annual Conference on Globalization, Sustainability and Development, May 4-7, Gödöllő / Budapest, Hungary, from: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/442/!/Dobos_Szalay_2011.pdf
 13. Grodzicki, M.J., 2014, Global Value Chain and Competitivness of V4 Economics (chapter 1), in: Kiendl-Wendner, D., Wach, K., (eds.), International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro and Micro Perspectives, Fachhochschule Joanneum, Graz, from: http://www.visegrad.uek.krakow.pl/PDF/Graz2014_ch01_grodzicki.pdf
 14. Gereffi, G., 1994, The Organisation of Buyer-driven Global Commodity Chains: How U.S. Retailers,Shape Overseas Production Networks, in: Gereffi, G., Korzeniewicz, M., (eds.), Commodity Chains and Global Capitalism, CT: Praeger, Westport, pp. 95-122.
 15. Gereffi, G., Humphrey, J., Kaplinsky, R., Sturgeon, J., 2001, Introduction: Globalisation, value chains and development, "IDS Bulletin" 32 (3), pp. 1-8, from: https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/gereffietal323.pdf
 16. Gereffi, G., Humphrey., J., Sturgeon, J., 2005, The Governance of Global Value Chains, "Review of International Political Economy" 12, 1, pp. 78-104, from: http://www.rrojasdatabank.info/sturgeon2005.pdf
 17. Gereffi, G., 2012, New Trends in Value Chain Upgrading: Lessons from Large and Small Countries, US International Trade Comission Washington, DC, from: http://www.usitc.gov/research_and_analysis/gvc.pdf
 18. Goeltz, D.R., 2014, Globalization and hypercompetition - Drivers, linkages, and industry differences, "Journal of International Business and Cultural Studies", Vol. 8, from: http://www.aabri.com/manuscripts/141856.pdf
 19. Jain, V.K., Raghunath, S., 2013, Strengthening America's International Competitiveness through innovation and global value chains, in: Kedia, B.L., Jain, S.C., (eds.), Restoring America's Global Competitiveness through Innovation, pp. 252-274.
 20. Kaplinsky, R., 2013, Global Value Chains, Where They Came From, Where They Are Going and Why this is Important, IKD Working Paper No. 68, from: http://www.open.ac.uk/ikd/documents/working-papers/ikd-working-paper-68.pdf
 21. Kornai, J., Martos, B., 1971, Gazdasági rendszerek vegetatív működése [Autonomous Control of Economic Systems], "Szigma", Vol. 4, No. 1-2, pp. 35-50, in English: 1973, from: http://www.jstor.org/stable/1913373
 22. Kornai, J., Martos, B., 1981, Non-price control, Akadémia.
 23. Mudambi, R., 2008, Location, control and innovation in knowledge - intensive industries, "Journal of Economic Geography", from: http:// joeg.oxfordjournals.org/content/8/5/699.full
 24. OECD, 2013a, Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains, OECD Publishing.
 25. OECD, 2013b, Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains, Forward, OECD Publishing, from: http://www.oecd-ilibrary.org/ trade/interconnected-economies/foreword_9789264189560-l-en
 26. Porter, M.E.,1985, Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York.
 27. Powell, W.W., 1990, Neither market nor hierarchy: Network forms of organization, in: Staw, B.M., Cummings, L.L., (eds.), Research in Organizational Behavior, JAI, pp. 295-336, from: http://web.stanford.edu/~ woodyp/papers/powell_neither.pdf
 28. Ricardo, D., 1817, On The Principles of Political Economy and Taxation, Batoche Books, 2001, from: http://socserv.mcmaster.ca/econ/ ugcm/3113/ricardo/Principles.pdf
 29. Szalavetz, A., 2013, Szolgáltatás jellegű vállalati tevékenységek fogoly típusú kiszervezése - funkcionális feljebb lépés a hazai feldolgozóipari leányvállalatok szemszögéből. (Captive Offshoring of Functions - Functional Upgrading at Manufacturing MNCs' Hungarian Subsidiaries) Külgazdaság, 57 (5-6), from: http://real.mtak.hU/8060/l/Szalavetz5-6K%C3%BClg2013.pdf
 30. Timmer, M.P., Erumban, A.E., Los, B., Stehrer, R., de Vries, G., 2012, New measures of European Competitiveness: A Global Value Chain Perspective, http://www.wiod.org/conferences/brussels/Timmer_back-ground.pdf
 31. UNCTAD, 2013, World Investment Report 2013, Chapter IV. from: http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2013_en.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HP.2015.061701
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu