BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktorska-Święcka Aldona (University of Wroclaw, Poland)
Tytuł
Increasing the European Union's Innovative Potential by Supporting Social Innovation as a Source of Global Competitiveness within EU's Public Policy
Zwiększanie potencjału innowacyjnego unii europejskiej poprzez wspieranie innowacji społecznych jako źródła globalnej konkurencyjności w ramach prowadzonej polityki publicznej
Źródło
Horyzonty Polityki, 2015, vol. 6, nr 17, s. 65-87, bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
European Economy and Geopolitics
Słowa kluczowe
Konkurencyjność gospodarki, Innowacje, Strategia Europa 2020, Innowacje społeczne
Economy competitiveness, Innovations, Europe 2020 Strategy, Social innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W ostatnich dekadach rozwoju Unii Europejskiej pożądanym kierunkiem jest wzmacnianie innowacyjności, w której upatruje się szansę na zwiększenie unijnej konkurencyjności w wymiarze globalnym. Osiągnięcie tego celu nie będzie możliwe bez uwzględnienia wymogu rozumienia innowacyjności w kontekście zdecydowanie szerszym niż wyłącznie technologiczny. W ostatnich latach innowacje społeczne coraz śmielej wkraczają do głównego nurtu debaty dotyczącej zarządzania publicznego i polityk publicznych. Swoją popularność zawdzięczają kompleksowym zmianom zachodzącym w modelu rozwojowym państw, społeczeństw i gospodarki. Innowacje społeczne wpisane są w wielowymiarowe myślenie o nieustających zmianach społecznych zachodzących w społeczeństwie i prowadzą do tworzenia elastycznych rozwiązań o dużym potencjale adaptacyjnym i modernizacyjnym. Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska innowacji społecznych, w tym w świetle innych koncepcji innowacyjności, jako szansy na zwiększenie potencjału innowacyjnego Unii Europejskiej w globalnej konkurencji. Istotnym elementem rozważań jest naświetlenie roli polityki publicznej w kształtowaniu przestrzeni dla innowacji społecznych. Główne zamierzenie polega na wskazaniu podstawowych kierunków działań Unii Europejskiej we wspieraniu innowacji społecznych zaplanowanych na najbliższe kolejne lata, których wdrożenie może stanowić odpowiedź na globalne wyzwania rozwojowe. (abstrakt oryginalny)

In recent decades in the European Union's development, strengthening innovation has been viewed as a desirable direction for further development trends, which can be seen as an opportunity to increase the EU's global competitiveness. Achieving this goal will not be possible without taking into account the requirement of understanding innovation in the far broader context than the purely technological one. In recent years, social innovation boldly entered into the mainstream debate on public management, public governance and public policy. Its popularity is due to the complex changes taking place in the model of development of states, societies and economies. Social innovations are a part of multidimensional thinking about the ongoing social changes taking place in a globalised society and have led to the creation of flexible solutions with a high potential for adaptation and modernization. The aim of the paper is to introduce the phenomenon of social innovation, including in the light of other innovation's concepts, as a chance to increase the innovation potential of the European Union in relation to global competition. An important element that needs to be considered is the importance of the role of public policy in shaping and creating space for social innovation. The main intention is to point out the basic directions of European Union's activities while strenghtening social innovation planned for the coming years, the implementation of which may be an answer to the global challenges of development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albury, D., 2005, Fostering Innovation in Public Services, "Public Money&Management", 25(1), pp. 51-56.
 2. Bekkers, V., Tummers, L.G., Voorberg, W.H., 2013, From public innovation to social innovation in the public sector: A literature review of relevant drivers and barriers, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam.
 3. Birkland, T.A., 2010, An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy, Routledge, New York.
 4. Christensen, C., Baumann, H., Ruggles, R., Sadtlert, T.M., 2006, Disruptive innovation for social change, "Harvard Business Review" 84(12), pp. 94-191.
 5. Cunha, J., Benneworth, P., 2013, Universities' contributions to social innovation: towards a theoretical framework, paper presented at the Annual European Urban Research Association Conference 2013, 3-6 July, Enschede.
 6. Cunha, J., Benneworth, P., 2014, Social entrepreneurship and social innovation: are both the same?, Proceedings of the 2nd International Conference on Project Evaluation, June 26-27, Guimarães, Portugal.
 7. Dawson, P., Daniel, L., 2010, Understanding social innovation: A provisional framework, "International Journal of Technology Management" 51(1), pp. 9-21.
 8. Guide to social innovation, 2013, European Commision, Brussels, (access: 07.07.2015).
 9. Halvorsen, T., Hauknes, J., Miles, I., Røste, R., 2005, On the differences between public and private sector innovation, NIFU STEP, Oslo.
 10. Howaldt, J., Butzin, A., Domanski, D., Kaletka, C., 2014, Theoretical Approaches to Social Innovation - A Critical Literature Review, A deliverable of the project: Social Innovation: Driving Force of Social Change (SI-DRIVE), Sozialforschungsstelle, Dortmund.
 11. Howaldt, J., Schwarz, M., 2010, Social innovation: concepts, research fields and international trends, Sozialforschungsstelle, Dortmund.
 12. Hubert, A., 2010, Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union, European Commission, Brussels.
 13. Inicjatywy przewodnie, 2015, Komisja Europejska [online], (access: 07.07.2015).
 14. Koch, P., Hauknes, J., 2005, On innovation in the public sector, NIFU STEP, Oslo.
 15. Lindhult, E., 2008, Are Partnerships Innovative?, in: Svensson, L., Nilsson, B., eds., Partnership - As a Strategy for Social Innovation and Sustainable Change, Satéruns Academic Press, Stockholm.
 16. Moulaert, F. et al., 2005, Towards Alternative Model(s) of Local Innovation, "Urban Studies" 42(11), pp. 1969-1990.
 17. Moulaert, F., Nussbaumer, J., 2005, The social region: beyond the territorial dynamics of the learning economy, "European Urban and Regional Studies" 12(1), pp. 45-64.
 18. Mumford, M., 2002, Social Innovation: Ten Cases from Benjamin Franklin, "Creativity Research Journal" 14(2), pp. 253-266.
 19. Myers, S., Marquis, D.G., 1969, Successfull Industrial Innovation, National Science Foundation, Washington.
 20. Olejniczuk-Merta, A., 2013, Innowacje społeczne, "Konsumpcja i Rozwój" No. 1, pp. 21-34.
 21. Osborne, S., Brown, K., 2005, Managing change and innovation in public service organizations, Routledge, London.
 22. Peters, B.G., 2001, The Future of Governing, University Press of Kansas, Kansas.
 23. Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020, 2010, Komisja Europejska [online], (access: 07.07.2015).
 24. Projekt przewodni strategii Europa 2020 Unia innowacji, 2010, Komisja Europejska, [online], (access: 07.07.2015).
 25. Sharra, R., Nyssens, M., 2010, Social Innovation: An Interdisciplinary and Critical Review of the Concept, Université Catholique de Louvain, Louvain.
 26. Sörensen, E., Torfing, J., 2011, Enhancing collaborative innovation in the public sector, "Administration&Society" 43(8), pp. 842-868.
 27. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - Europa 2020, 2010, Komisja Europejska [online], (access: 07.07.2015).
 28. Strengthening social innovation in Europe, 2012, Komisja Europejska [online], (access: 07.07.2015).
 29. The Lisbon Strategy for growth and job, COM(2005) 330 final of 2005-07-20, [online] (access: 07.07.2015).
 30. Westley, F., Antadze, N., 2010, Making a difference: Strategies for scaling social innovation for greater impact, "Innovation Journal" 15(2), pp. 1-19.
 31. Wiktorska-Święcka, A., Klimowicz, M., Moroń, D., 2015, Zarządzanie innowacjami społecznymi. Trendy, perspektywy, wyzwania, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 32. Windrum, P., Koch, P.M., (eds.), 2008, Innovation in Public Sector Services: Entrepreneurship, Creativity and Management, Edward Elgar, Cheltenham.
 33. Zasada innowacyjności w nowych programach EFS (2007-2013), 2006, Instytucje Zarządzające EQUAL [online], , access: 07.07.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HP.2015.061704
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu