BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelakowski Andrzej S. (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Europejska wartość dodana korytarzy transportowych sieci bazowej UE - podstawowe wyzwania badawcze
European Added Value of the EU Core Network Transport Corridors - Basic Research Challenges
Źródło
Logistyka, 2015, nr 6, s. 5-8, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wartość dodana, Korytarz transportowy, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Value added, Transport coridor, Supply Chain Management (SCM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Europejska wartość dodana, jaką generować będą korytarze sieci bazowej TEN-T powinna być przedmiotem szczegółowych badań i analiz. Ich celem powinno być poznanie mechanizmu tworzenia i podziału wartości dodanej generowanej w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T oraz analiza i ocena procesów rynkowych determinujących rozkład tej wartości. Rozkład ten dotyczyć będzie trzech podstawowych wymiarów: 1) przestrzennego, 2) sieciowego i 3) funkcjonalnego (transportowo-logistycznego). Dotychczasowe wyniki badań w tej dziedzinie wskazują, że: 1) korytarze sieci bazowej TEN-T wygenerują nowy wymiar przestrzeni transportowej i logistycznej, a jego skutkiem będzie jakościowo nowy układ rynków transportowych, 2) europejska wartość dodana w części powstawać będzie na skutek przesuwania wartości tworzonej przez dotychczas istniejące układy sieciowe, a korytarze transeuropejskie konkurując wzajemnie przejmować będą od siebie wytworzoną wartość dodaną i transferować ją do użytkowników poprzez mechanizm rynków transportowych - tak sieciowych, jak i przewozowych, 3) określenie mechanizmu tworzenia wartości oraz sposobu jej transferu w układzie każdego korytarza sieci bazowej, daje metodologiczną podstawę do budowy modelu, za pomocą którego analizować można będzie te procesy, jak też celowo i skutecznie oddziaływać na nie i sterować nimi na poziomie krajowym za pomocą instrumentów rynkowych.(abstrakt oryginalny)

European added value generated by the EU core network corridors should be a subject of detailed study and analysis. Their scientific objective is to examine the mechanism of creating and distributing the European added value generated within TEN-T core network corridors and to analyse the market processes which determine the distribution of the value. The distribution process refers to three basic dimensions: 1) spatial, 2) network and 3) functional. So far, the resultas of conducted research in this area indicate that: 1) core network, corridors will form a new dimension of the transport and logistics space, which in turn will create a new typically international system of transport markets, 2) the European added value will also occure in part due to shifting the values created by the previously existing network systems and the corridors by competing with each other will take the generated added value and transfer it towards the users through the market mechanism, 3) defining the forms and methods for creating the value and manner of its transfer within each core network corridor provides solid methodological grounds for building the model which will make it possible to analyse these processes and to effectively influence them using market instruments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Best R. J., Market-based management. Strategies for growing customer value and profitability. International Edition. Fourth Edition. Pearson Prentice Hall, 2005.
 2. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, wydanie II, Warszawa 2000, s. 100.
 3. Cole S., Applied transport economics. Policy, management & Decision Making. The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK), London and Philadelphia, 2009.
 4. Construction Supply Chain Management: Concepts and case studies. RICS Research. Edited by S. Pryke. Wiley-Blackwell. Oxford 2009.
 5. Cowie J., The Economics of Transport. A theoretical and applied perspective. Routledge, London and New York, 2010.
 6. Daughtey F., Analitycal Studies in Transport Economics. Cambridge University Press, 2008.
 7. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, M. Ciesielski [red.], PWE, Warszawa 2009.
 8. Koszty i opłaty w transporcie, M. Bąk [red.], Wyd. UG, Gdańsk, 2009.
 9. Langley Jr C. J., Holcomb M. C., Creating Logistics Customer Value, "Journal of Business Logistics", vol. 13, no. 2, 1992.
 10. Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu. Red. A. Blajter-Gołębiewska, L. Czerwonka, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2014.
 11. Miller H. J., Measuring Space-Time Accessibility Benefits Within Transportation Networks: Basic Theory and Computational Procedures. Paper presented at the 37th annual meeting of the Western Regional Science Association, Monterey, California, 1998.
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661-/2010.
 13. Transport Infrastructure Investment. Options for Efficiency. Transport Research Centre. International Transport Forum. OECD 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu