BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cesarski Maciej
Tytuł
Sytuacja i polityka mieszkaniowa w Polsce - miejsce sektora publicznego w latach 2002-2011
Changes in housing situation and policy in Poland between 2002-2011
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 2, s. 205-227
Słowa kluczowe
Polityka mieszkaniowa, Mieszkalnictwo, Sektor publiczny
Housing policy, Housing, Public sector
Uwagi
streszcz., summ
Abstrakt
Podstawowym celem opracowania jest analiza stanu i zmian sytuacji mieszkaniowej w Polsce na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 r. i NSP Ludności i Mieszkań z 2011 r. z wyodrębnieniem sektora publicznego oraz form własności zasobu składających się na ten sektor. Drugi cel opracowania stanowi ocena stanu i zmian sytuacji mieszkaniowej w Polsce w odniesieniu do cech polityki mieszkaniowej w Polsce przede wszystkim w okresie 2002- 2011. Analiza tej polityki skoncentrowana jest przy tym na roli i miejscu form własności zasobu mieszkaniowego stanowiących elementy sektora publicznego. (fragment tekstu)

The paper presents an analysis and assessment of changes in housing situation in Poland on basis of 2002 and 2011 Censuses. The analysis shows that between 2003-2011 a regression was observed in scale and significance of many elements of the public sector in housing in Poland. The regression corresponds with excessive market orientation of the housing policy in Poland and resulting immediacy and short-sightedness of institutional and legal regulations. Simultaneously, improvement in housing and increase in the average size and density of population of flats in Poland were observed, including in the public sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski A., Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1914-1974, PWE, Warszawa 1977.
 2. Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-IV 2010 r., GUS, Warszawa 2010.
 3. Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-XII 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
 4. Cesarski M., Budżet a mieszkalnictwo i budownictwo społeczne w Polsce. Transformacja i perspektywy, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" nr 15, 2011, s. 29-51.
 5. Cesarski M., Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 6. Cesarski M., Polityka mieszkaniowa w polskim kapitalizmie - społeczne spojrzenie naukowe, w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 459-482.
 7. Cesarski M., Powojenna polityka mieszkaniowa w Europie Zachodniej - sektor publiczny a paradygmat wzrostu ekonomicznego, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 255-267.
 8. Cesarski M., Publiczna socjalna pomoc mieszkaniowa - losy, rozwiązania i treść, "Kwartalnik KES Studia i Prace" nr 1, 2014, s. 115-134.
 9. Cesarski M., Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych i rodzin w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 i elementy zmian od 2002 r., GUS, Warszawa 2014 (maszynopis), s. 6-8.
 10. Cesarski M., Sytuacja mieszkaniowa w Polsce - pierwsze wyniki NSP 2011 na tle lat 1988 i 2002, "Człowiek i Środowisko" nr 4, 2012, s. 83-99.
 11. Cesarski M., Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988-2005 - dziedzictwo i przemiany, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 12. Cesarski M., Wielkość i makroproporcje inwestycji mieszkaniowych - konsekwencje społeczne, w: Bieda mieszkaniowa i wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki, red. H. Zaniewska, IPiSS, Warszawa 2007, s. 31-38.
 13. Gawrzyński J., Skrzypek E., Funkcjonowanie mieszkaniowych ulg w podatku od dochodów osobistych w Polsce w latach 1996-2001. Wyniki, problemy, kierunki zmian, IGM, Warszawa 2002, s. 8-53.
 14. Gołata E., Spis ludności i prawda, "Studia Demograficzne" nr 1 (161), 2012, s. 31-37.
 15. Housing finance in transition economies, OECD, Paris 2002, s. 7-16 (recenzja - M. Cesarski, "Ekonomista" nr 2, 2004, s. 293-297).
 16. Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2009 r., IRM, Kraków 2010, s. 10-12.
 17. Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2010 r., IRM, Kraków 2010, s. 10-12.
 18. Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2011 r., IRM, Kraków 2012, s. 10-12.
 19. Kleer J., Przyszłość sektora publicznego w Polsce, "Polska 2000 plus", "Biuletyn" nr 1, 2002, s. 23-35.
 20. Korniłowicz J., Wybrane elementy polityki mieszkaniowej gmin, "Problemy Rozwoju Miast" nr 4, 2005, s. 48-53.
 21. Korniłowicz J., Żelawski T., Mieszkalnictwo w Polsce w latach 1991-2005, IRM, Kraków 2007, s. 68-72.
 22. Krzeczkowski K., Kwestia mieszkaniowa w miastach polskich, Związek Miast Polskich, Warszawa 1939.
 23. Malinowska E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, IBnGR, Gdańsk 2002, s. 5-10.
 24. Malinowska E., Misiąg W., Niedzielski A., Zakres sektora publicznego w Polsce, IBnGR, Gdańsk 2002, s. 21-29.
 25. Mieszkania - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2013.
 26. Mieszkania. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002, GUS, Warszawa 2003.
 27. Mieszkania. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2013.
 28. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, GUS, Warszawa 2012.
 29. Nowy ład mieszkaniowy, "Sprawy Mieszkaniowe" z. 4, 1992, s. 5-58.
 30. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, DzU nr 119.
 31. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze, DzU nr 188.
 32. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe, MP nr 78.
 33. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 17-33.
 34. Owsiak S., Jeszcze raz o przyszłości sektora publicznego, "Polska 2000 plus'', "Biuletyn" nr 1, 2002, s. 36-40.
 35. Perspektywy finansowania budownictwa mieszkaniowego, red. E. Gostomski, IBnGR, Gdańsk 1999, s. 47-116.
 36. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. NBP, Warszawa 2014, s. 22.
 37. Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002, GUS, Warszawa 2003.
 38. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2012.
 39. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, DzU nr 42.
 40. Sytuacja mieszkaniowa ludności Polski w roku 1978, t. 1 i 2, IKŚ, PWN, Warszawa 1983.
 41. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie polityki mieszkaniowej państwa w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, MP nr 35.
 42. Urbańska W., Rola samorządów lokalnych w rozwoju sektora społecznych mieszkań czynszowych, "Problemy Rozwoju Miast" nr 1/2, 2004, s. 147-159.
 43. Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU nr 125.
 44. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, DzU 2001, nr 4.
 45. Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy i finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych, DzU nr 150.
 46. Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, DzU nr 64.
 47. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 240.
 48. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych ustaw, DzU nr 65.
 49. Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, DzU nr 105.
 50. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, DzU nr 71.
 51. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, DzU nr 71; ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - tekst jednolity, DzU 2014, nr 150.
 52. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, DzU nr 94.
 53. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, DzU nr 223.
 54. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. i zmianie ustawy o własności lokali, DzU nr 106.
 55. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, DzU nr 208.
 56. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, DzU nr 85.
 57. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie, DzU nr 74.
 58. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw, DzU nr 133.
 59. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych innych ustaw, DzU nr 213.
 60. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, DzU z 8 listopada 2013.
 61. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych, DzU nr 145.
 62. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, DzU nr 177.
 63. Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 122.
 64. Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, DzU nr 251.
 65. Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy i dodatkach mieszkaniowych, DzU nr 240.
 66. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, DzU nr 183.
 67. Ustawa z dnia 9 maja 2003 r. o zmianie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. i ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, DzU nr 113.
 68. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ich rodzin, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002, GUS, Warszawa 2003.
 69. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2014.
 70. Werner W. A., Jaworski T., Wężyk E., Realizacja polityki mieszkaniowej państwa w zakresie budownictwa mieszkaniowego, IRM, Kraków 2007, s. 30-36.
 71. Werner W. A., Kowalewski A., Thiel M., Uwarunkowania rozwoju budownictwa w przestrzeni urbanistycznej, IRM, Kraków 2010, s. 51-69.
 72. Założenia polityki mieszkaniowej państwa, "Sprawy Mieszkaniowe" z. 2, 1993, s. 5-10.
 73. Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo WSB, Poznań 2002, s. 11-28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu