BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Generowicz Agnieszka (Politechnika Krakowska), Iwenejko Ryszarda (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Wybór optymalnego rozwiązania systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy niepewnej sytuacji rynkowej
The choice of the optimal solution of the system of selective collection of municipal waste with uncertain market situation
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 1414-1422, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Utylizacja odpadów, Odpady komunalne, Recykling, Gospodarka odpadami
Waste utilization, Commercial wastes, Recycling, Waste management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zgodnie z prawidłową strukturą postępowania z odpadami, metody odzysku i recyklingu stoją w hierarchii postępowania z nimi, ponad metodami unieszkodliwiania, dlatego też powinny stanowić kluczowy element systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Bez względu na stopień rozbudowy takiego systemu, pełnione przez niego funkcje czy spodziewane efekty funkcjonowania, pierwszym i najważniejszym zadaniem takiego systemu jest odzysk i recykling frakcji użytkowych. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki podejmowania decyzji, na początkowych etapach budowy systemu gospodarki odpadami, dotyczących planowania systemu segregacji "u źródła" i sposobu jego rozwiązania, przy niepełnej informacji o warunkach rynkowych w przyszłości, a co za tym idzie przy istnieniu niepewności co do możliwości przetwarzania i recyklingu odzyskanych frakcji. (abstrakt oryginalny)

On a proper structure for dealing with waste recovery and recycling methods stand in the hierarchy with them over the methods of disposal, therefore, should be a key component of the municipal waste management. Regardless of the degree of development of such a system, the functions performed by him or bottom-important effects of the operation, the first and most important task of this system is the recovery and recycling of usable fractions. The aim of this article is to present the methodology of decision-making approach-at the initial stages of construction waste management system, system planning segregation "at source" and how to solve it, with incomplete information about market conditions in the future, and thus the presence of uncertainties about the ability to process and recycle the recovered fractions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu. PWN, Warszawa,2000.
 2. Bilitewski B., Härdtle G., Marek K., Podręcznik gospodarki odpadami - teoria i praktyka, Wydawnictwo Seidel - Przywecki sp. z o.o Warszawa, 2006,
 3. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Dz.U.UE.L.08.312.3),
 4. Kofler E., Podejmowanie decyzji przy niepełnej informacji. Real Publishers, 1993, Zurych.
 5. Kosińska I., Kowalski Z., Generowicz A., Makara A., Analiza przepływów materiałowych w instalacjach gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie wybranych spalarni i składowisk, pp. 727 - 731, Przemysł Chemiczny 5/2013,
 6. Kulczycka J., Generowicz A. Kowalski Z. - Strength and Weakness of Municipal and Packaging Waste System in Poland; book project under the working title "Integrated Waste Management - Volume I", ISBN: 978-953-307-469-6, August 2011; Publisher InTech; Edited by: Sunil Kumar
 7. Miller D.W., Starr M.K., Praktyka i teoria decyzji. PWN, Warszawa 1971.
 8. Moore P.G., Ryzyko w podejmowaniu decyzji. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1975.
 9. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008. 25. 150 tekst jednolity)
 10. Saaty T.L. (1980) - The Analytic Hierarchy Process. New York, Mc-Graw Hill,
 11. Rolad H.A., Moriarty B., System Safety Engineering And Management, Jon Wiley & Sons. Inc., 1990
 12. Skalmowski K i in., Poradnik gospodarowania odpadami - podręcznik dla specjalistów i referentów ds. ochrony środowiska, Wydawnictwo Verlag Dashöfer, sp. z o.o. Warszawa, 2006
 13. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013. 0. 21),
 14. Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013. 0. 228).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu