BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszczyk Łukasz (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Charakter prawny zażalenia na postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w świetle kodeksu postępowania cywilnego
The Legal Character of Complaint Against the Decision of the President of the Office of Competition and Consumer Protection in the Light of the Code of Civil Procedure
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2015, t. 96, s. 11-44, bibliogr. 143 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Konkurencja, Kodeks postępowania cywilnego
Competition, Code of Civil Procedure
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki charakteru prawnego zażalenia na postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest to ważna problematyka i istotna z punktu widzenia postępowania cywilnego. Uwagi autora koncentrują się na ocenie, czy zażalenie to ma charakter środka zaskarżenia czy też powództwa. Ocena autora zmierza w kierunku, iż zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest zbliżone do powództwa jako środka ochrony prawnej.(abstrakt autora)

This article concerns the legal character of appeals against the orders of the President of the Office of Competition and Consumer Protection. This is an important issues and important from the point of view of Civil Procedure. Author's Note focused on assessing whether the complaint is in the nature of an appeal or complaint. Rating author moving in the direction that the appeal against the decision of the President of the Office of Competition and Consumer Protection is close to the action as a means of legal protection.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. k.p.c. - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964, nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 2. UOKiK - ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007, nr 50, poz. 331).
 3. Banasiński Cezary, Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym, LexisNexis, Warszawa 2015.
 4. Banasiński Cezary, Piontek Eugeniusz (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009.
 5. Bernatt Maciej, Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 6. Berutowicz Włodzimierz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1984.
 7. Berutowicz Włodzimierz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1978.
 8. Berutowicz Włodzimierz, Wszczęcie procesu cywilnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego 1960, Prawo 7/27, s. 23-48.
 9. Berutowicz Włodzimierz, Znaczenie prawne sądowego dochodzenia roszczeń, Warszawa 1966.
 10. Bladowski Bogdan, Legitymacja do wniesienia rewizji cywilnej, Nowe Prawo 1983/3, s. 53-55.
 11. Bladowski Bogdan, Metodyka pracy sędziego cywilisty, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 12. Bladowski Bogdan, Nowy system odwoławczy w postępowaniu cywilnym, Wydawnictwo Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa - Zielona Góra 1996.
 13. Bladowski Bogdan, Orzeczenia nieistniejące w cywilnym postępowaniu odwoławczym, Nowe Prawo 1991, nr 1-3, s. 79-81.
 14. Bladowski Bogdan, Szczególne wypadki dopuszczalności zażalenia w postępowaniu cywilnym, Palestra 1991/3-4, s. 15-28.
 15. Bladowski Bogdan, Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, Zakamycze, Kraków 2001.
 16. Bladowski Bogdan, Zażalenie w postępowaniu cywilnym, Zakamycze, Kraków 1998.
 17. Bladowski Bogdan, Żalenie w postępowania cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2006
 18. Błaszczak Łukasz, w: Elwira Marszałkowska-Krześ (red.), Postępowanie cywilne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 19. Błaszczak Łukasz, w: Tadeusz Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 20. Błaszczak Łukasz, Bernatt Maciej, w: Tadeusz Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 21. Błaszczak Łukasz, Orzeczenia nieistniejące (sententia non existens) w sądowym postępowaniu cywilnym, w: Łukasz Błaszczak (red.), Wokół problematyki orzeczeń, TNOiK, Toruń 2007, s. 7-25
 22. Błaszczak Łukasz, Szydło Marek, Sprawa antymonopolowa jako przykład sprawy administracyjnej oraz sprawy gospodarczej, Przegląd Sądowy 2005/7-8, s. 139-145.
 23. Błaszczak Łukasz, Wyrok arbitrażowy nieistniejący w postępowaniu o uznanie i stwierdzenie wykonalności (wybrane zagadnienia), ADR. Arbitraż i Mediacja 2009/1, s. 28-38.
 24. Borkowski Janusz, Adamiak Barbara, Postępowanie administracyjne przed Prezesem Urzędu i podejmowane w nim czynności procesowe, w: Marian Kępiński (red.), Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego, t. 15, Warszawa 2014.
 25. Brol J., w: Kazimierz Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 26. Broniewicz Witold, Czy potrzebny nam jest nowy kodeks postępowania cywilnego?, Państwo i Prawo 2004/4, s. 13-18.
 27. Broniewicz Witold, Glosa do postanowienia SN z dnia 7 października 1998 r., I CKN 265/98, Orzecznictwo Sądów Powszechnych 2000/5, poz. 68.
 28. Broniewicz Witold, Interes prawny przy powództwie o zasądzenie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 1964/37, s. 129-135.
 29. Broniewicz Witold, Istota i rodzaje zażalenia w postępowaniu cywilnym, Przegląd Sądowy 2001/1, s. 19-23.
 30. Broniewicz Witold, Pojęcie legitymacji procesowej, w: Kazimierz Korzan (red.), Studia z procesu cywilnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1986, s. 82-90.
 31. Broniewicz Witold, Postępowanie cywilne w zarysie, LexisNexis, Warszawa 1983.
 32. Broniewicz Witold, Postępowanie cywilne w zarysie, LexisNexis, Warszawa 1999.
 33. Broniewicz Witold, Postępowanie cywilne w zarysie, LexisNexis, Warszawa 2005.
 34. Broniewicz Witold, Postępowanie cywilne, LexisNexis, Warszawa 2008.
 35. Broniewicz Witold, Pozew i powództwo, Państwo i Prawo 1976/1-2, s. 182-190.
 36. Broniewicz Witold, Przyczyny oddalenia powództwa, Państwo i Prawo 1964/5-6, s. 837-845.
 37. Cieślak Sławomir, Formalizm postępowania cywilnego, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 38. Cieślak Sławomir, Zasada formalizmu przy wnoszeniu środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym, Przegląd Sądowy 2001/4, s. 29-35.
 39. Dalka Sławomir, Glosa do wyroku SN z dnia 29 maja 1991 r., III CRN 120/91, Orzecznictwo Gospodarcze 1992/2, poz. 37, s. 49-50.
 40. Dobrzański Jerzy, Powództwo o ukształtowanie w kodeksie cywilnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 1972/85, s. 41-50.
 41. Ereciński Tadeusz, Apelacja w postępowaniu cywilnym, LexisNexis, Warszawa 2009.
 42. Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Jędrzejewska Maria, Weitz Karol, Grzegorczyk Pa- weł, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, t. I, pod red. T. Erecińskiego, LexisNexis, Warszawa 2012
 43. Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Jędrzejewska Maria, Weitz Karol, Grzegorczyk Paweł, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, t. II, pod red. Tadeusz Erecińskiego, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 525.
 44. Ereciński Tadeusz, Postępowanie w sprawach o przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym, Państwo i Prawo 1991/1, s. 41-50.
 45. Fenichel Zygmunt, Podstawa powództwa, jej zmiana i związek z prawomocnością wyroku, Polski Proces Cywilny 1938/9-10, s. 276-277.
 46. Fenichel Zygmunt, Podstawa powództwa, jej zmiana i związek z prawomocnością wyroku, Polski Proces Cywilny 1938/9-10, s. 276-280.
 47. Fenichel Zygmunt, Powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego w kodeksach polskich, Polski Proces Cywilny 1935/11-12, s. 343-346.
 48. Gajda-Roszczynialska Katarzyn, Przedmiot procesu a badanie wstępne braków formalnych i opłaty żądania ewentualnego, Monitor Prawniczy 2014/11, s. 586-589.
 49. Gajda-Roszczynialska Katarzyna, Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 50. Gapska Edyta, Ewolucja koncepcji orzeczeń prawnie nieistniejących w postępowaniu cywilnym, w: Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin - Niechorze 28-30.9.2007 r., C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 352-362.
 51. Gapska Edyta, Wady orzeczeń sądowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 52. Góra-Błaszczykowska Agnieszka (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2013
 53. Góra-Błaszczykowska Agnieszka, Apelacja. Zażalenie. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 54. Góra-Błaszczykowska Agnieszka, Zasada równości stron w procesie cywilnym, C.H. Beck, Warszawa 2008
 55. Graliński Wojciech, Sawczuk Mieczysław, Model zażalenia, Problemy Egzekucji Sądowej 2001/14, s. 47-55.
 56. Gronowski Stanisław, Glosa do postanowienia SN z dnia 27 października 1995 r. III CZP 135/95, Orzecznictwo Sądów Powszechnych 1996/6, poz. 112, s. 286-287.
 57. Gronowski Stanisław, Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, Wydawnictwo Zrzeszenie Prawników Polskich, Warszawa 1998.
 58. Gronowski Stanisław, Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, w: Marian Kępiński (red.), Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego, t. 15, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 59. Gudowski Jacek (red.), System Prawa Procesowego Cywilnego. Środki zaskarżenia, t. III, cz. 1, LexisNexis.
 60. Hahn Zygmunt, Powództwo o ukształtowanie prawa, Nowa Palestra 1935/6-7, s. 242-244.
 61. Harla Andrzej Grzegorz, Postępowanie przed Sądem ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach o ochronę zbiorowych interesów konsumentów - uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: AEQUITAS SEQUITUR LEGEM. Księga jubileuszowa z okazji 75 urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 186-195.
 62. Harla Andrzej Grzegorz, Postępowanie sądowe w sprawach antymonopolowych, Palestra 1991/5-7, s. 31-35.
 63. Jakubecki Andrzej, Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, Wolters Kluwer, Kraków 2002.
 64. Jędrejek Grzegorz, w: Henryk Dolecki, Tadeusz Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 367-50537, t. II, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 65. Jodłowski Jerzy, Resich Zbigniew, Lapierre Jerzy, Misiuk-Jodłowska Teresa, Weitz Karol, Postępowanie cywilne, LexisNexis, Warszawa 2009.
 66. Jodłowski Jerzy, Siedlecki Władysław, Postępowanie cywilne. Część ogólna, Warszawa 1958.
 67. Karolczyk Bartosz, Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 68. Kohutek Konrad, Sieradzka Małgorzata, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Lex, 2014.
 69. Korzan Kazimierz, Roszczenie procesowe jako przedmiot postępowania cywilnego w kontekście prawa dostępu do sądu i prawa do powództwa, w: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Witolda Broniewicza, Łódź 1984, s. 184-187.
 70. Korzan Kazimierz, Wyroki nieistniejące, Acta Universitatis Wratislaviensis 1976/7, s. 192-199.
 71. Krajewski Jerzy, Nadzór judykacyjny nad prawomocnymi orzeczeniami w polskim procesie cywilnym, Toruń 1963.
 72. Krajewski Jezy, Zażalenie w postępowaniu cywilnym, Palestra 1973/11, s. 11-13.
 73. Kunicki Ireneusz, w: Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 367-729, t. II, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 74. Kwieciński Tomasz, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, pod red. A. Stawicki, E. Stawicki, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 75. Lapierre Jerzy, Recenzja monografii Zdzisława Krzemińskiego pt. Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich, Palestra 1974/4, s. 82.
 76. Marciniak Andrzej, Problem sententia non existens w polskiej literaturze prawa cywilnego, w: Sciritti in Sonore di Elio Fazzalari, vol. II, Diritto Processuale Generale Giuffre Editore, 1993, s. 270-280.
 77. Markiewicz Krystian, Problem sententia non existens na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Rejent 2002/11, s. 92-103.
 78. Markiewicz Krystian, Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 79. Miączyński Andrzej, Faktyczne i prawne istnienie orzeczenia w sądowym postępowaniu cywilnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1972/53, s. 55-60.
 80. Michalska Monika, Rozstrzygnięcia sądu kasacyjnego w procesie cywilnym, Wolters Kluwer, Kraków 2004.
 81. Michalska-Marciniak Monika, Zasada instancyjności w postępowaniu cywilnym, LexisNexis, Warszawa 2013.
 82. Mielcarek Edward, Wnioski rewizji cywilnej, Warszawa 1973.
 83. Miszewski Wacław, Proces cywilny w zarysie, cz. I, Warszawa - Łódź 1946.
 84. Modzelewska-Wąchal Ewa, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2002.
 85. Mokry Józef, Odwołalność czynności procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1973.
 86. Mokry Józef, Uznanie powództwa w polskim procesie cywilnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1970.
 87. Mokry Józef, Wadliwe czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym, Acta Universitatis Wratislaviensis 1973/202, Prawo XL, Wrocław, s. 122-138.
 88. Oklejak Andrzej, Z problematyki zaskarżalności orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym, Studia Cywilistyczne 1975/20-26, s. 220-230.
 89. Osowy Piotr, Powództwo cywilne jako merytoryczny środek obrony przed egzekucją administracyjną - zagadnienia wybrane, Przegląd Sądowy 2003/6, s. 67-75.
 90. Pietrzkowski Henryk, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 91. Pogonowski Piotr, Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 92. Pogonowski Piotr, Zakaz reformationis in peius w postępowaniu cywilnym, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004.
 93. Resich Zbigniew, Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1962.
 94. Resich Zbigniew, Istota procesu cywilnego, PWN, Warszawa 1985.
 95. Resich Zbigniew, Poznanie prawdy w procesie cywilnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1958.
 96. Rowiński Tadeusz, Interes prawny w procesie cywilnym i w postępowaniu nieprocesowym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1971.
 97. Rowiński Tadeusz, Zrzeczenie się roszczenia w polskim procesie cywilnym, Nowe Prawo 1965/7-8, s. 824-827.
 98. Róziewicz-Ładoń Katarzyna, Specyfika postępowania przed Prezesem UOKiK - postępowanie hybrydowe, w: Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 99. Rudkowska-Ząbczyk Ewa, Pisemne czynności procesowe w postępowaniu cywilnym, LexisNexis, Warszawa 2008.
 100. Sawczuk Mieczysław, Wznowienie postępowania cywilnego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1970.
 101. Siedlecki Władysław, Nieważność procesu cywilnego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1965.
 102. Siedlecki Władysław, Podstawy rewizji cywilnej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1959.
 103. Siedlecki Władysław, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, PWN, Warszawa 1977.
 104. Siedlecki Władysław, Przedmiot postępowania cywilnego, w: Jerzy Jodłowski (red.), Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław - - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1974.
 105. Siedlecki Władysław, System zaskarżania orzeczeń sądowych w kodeksie postępowania cywilnego, PRL, Państwo i Prawo 1957/6, s. 694-702.
 106. Siedlecki Władysław, Świeboda Zdzisław, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2003.
 107. Siedlecki Władysław, Świeboda Zdzisław, Postępowanie nieprocesowe, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2001.
 108. Siedlecki Władysław, w: Władysław Siedlecki (red.), System prawa procesowego cywilnego. Zaskarżanie orzeczeń sądowych, t. III, Zakład Narodowy im. Ossoliń skich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław - Warszawa 1986.
 109. Sikora Jerzy, Orzeczenia nieistniejące, Studia Cywilistyczne 1978/24, s. 179-180.
 110. Stefko Kamil, Wadliwe akty sądu w postępowaniu cywilnym, w: Księga pamiątkowa ku czci prof. K. Przybyłowskiego, Kraków - Warszawa 1964.
 111. Sylwestrzak Dorota, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, LexisNexis, Warszawa 2012.
 112. Trammer Henryk, Następcza bezprzedmiotowość procesu cywilnego, Nakł. Polskiej Akademii Umiejętnoś ci, Kraków 1950.
 113. Uliasz Marcin, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 114. Walasik Marcin, Analogia w prawie procesowym cywilnym, LexisNexis, Warszawa 2013.
 115. Waligórski Marian, Kumulacja roszczeń w procesie, Polski Proces Cywilny 1937/18-19, s. 556-557.
 116. Waligórski Marian, Polskie prawo procesowe cywilne. Funkcja i struktura procesu, Gebethner i Wolff, Warszawa 1947.
 117. Weitz Karol, Dopuszczalność zażalenia na postanowienie w przedmiocie wstrzymania wykonania nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla, czeku, warrantu lub rewersu, Palestra 2005/5-6, s. 246-248.
 118. Weitz Karol, Gajda-Roszczynialska Katarzyna, w: Tadeusz Wiśniewski (red.), Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. System prawa handlowego, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 119. Weitz Karol, Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych. System prawa handlowego, t. 7, pod red. Tadeusza Wiśniewskiego, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 120. Wengerek Edmund, Przeciwegzekucyjne powództwa dłużnika, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1998.
 121. Więckowski Ryszard, Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1991.
 122. Wiszniewski Zdzisław, O "żądaniu" ukształtowania prawa, Nowe Prawo 1958/1, s. 3-5.
 123. Wiśniewski Piotr, Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym, TNOiK, Toruń 2014.
 124. Wiśniewski Tadusz, Komentarz do art. 394 kodeksu postępowania cywilnego, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Artykuły 367-505(37). Lex, 2013.
 125. Wiśniewski Tadeusz, Przebieg procesu cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 126. Wiśniewski Tadeusz, Złożenie pozwu (wytoczenie powództwa), Przebieg procesu cywilnego, Lex, 2013.
 127. Włodyka Stanisław, Podmiotowe przekształcenie powództwa, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1968.
 128. Zedler Feliks, Glosa do uchwały SN z 7.2.1997 r. II CZP 125/96, Orzecznictwo Sądów Powszechnych 1997, poz. 225, s. 613-614.
 129. Zembrzuski Tadeusz, Dostępność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym, LexisNexis, Warszawa 2008.
 130. Postanowienie SN z dnia 21 lutego 2003 r., III CZP 84/02, OSNC 2003, Nr 10, poz. 140.
 131. Postanowienie SN z dnia 25 lutego 2004 r., III SK 42/04 niepublik.
 132. Postanowienie SN z dnia 5 października 2004 r., III SZP 1/04, OSNP 2005, nr 8, poz. 118.
 133. Postanowienie SN z dnia 11 sierpnia 1999 r., I CKN 351/99, OSNC 2000, nr 3, poz. 47.
 134. Wyrok SN z dnia 29 maja 1991 r., III CRN 120/91, OSNCP 1992, nr 5, poz. 87.
 135. Postanowienie SN z dnia 28 maja 1998 r., III CKN 409/98.
 136. Postanowienie SN z dnia 4 listopada 1998 r., I CKN 409/98.
 137. Wyrok SN z dnia 29 maja 1991 r., III CRN 120/91, OSNCP 1992, nr 5, poz. 87.
 138. Wyrok SN z dnia 2 lutego 2007 r., IV CSK 358/06 (niepublik.).
 139. Uchwały SN z dnia 28 października 1993 r., III CZP 147/93, OSNC 1994, nr 5, poz. 104.
 140. Uchwała SN z dnia 24 września 2003 r., III CZP 58/03, OSNC 2004, nr 11, poz. 173.
 141. Uchwała SN z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 36/09, OSNC 2010, nr 2, poz. 24.
 142. Uchwała SN z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 15/06, OSNC 2008, nr 1, poz. 2.
 143. Uchwała SN z dnia 15 maja 2014 r. III CZP 88/13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu