BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzóska Jan (Politechnika Śląska)
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne a rozwój usług publicznych
Public-Private Partnership Versus Public Services Development
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 56, 27-39, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Usługi publiczne, Innowacje w usługach
Public-Private Partnerships (PPP), Public services, Innovations in services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Usługi publiczne stanowią ważny czynnik warunkujący poziom życia społeczeństwa. Są przy tym istotnym nośnikiem różnego rodzaju innowacji, wpływając na postęp cywilizacyjny regionu i kraju. Instrumentem umożliwiającym finansowanie rozwoju infrastruktury usług publicznych i efektywnego zarządzania nimi jest partnerstwo publiczno-prywatne. W artykule przedstawiono charakter usług publicznych w aspekcie ich roli jako nośnika innowacji. W tym aspekcie wskazano na możliwości stosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w przedsięwzięciach usług publicznych.(abstrakt oryginalny)

Public services represent an important factor determining the level of life of society. At the same time they are carrier of different types of innovations influencing the civilization development of the region and country. Public-private partnership is an instrument that enable financing the public service infrastructure as well as their effective managing. The paper presents the nature of public services in the aspect of their role as a carrier of innovations. In this aspect, it indicates the option of applying the public-private partnership within public services undertakings.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym. DU UE 27.12.2006.
  2. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 20.11.2007 KOM (2007) 725 wersja ostateczna.
  3. Łyszyk K., Domurat M.: Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
  4. Rynek PPP w Polsce 2009. Investment Support, Warszawa 2010.
  5. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2009 r., Nr 19, poz. 101 z pózn. zm.) - zwana dalej Ustawą o koncesjach.
  6. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, www.mg.gov.pl stan na 13.12.2010 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu