BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kościańska Iwona (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym
Importance of Cost Estimate Documentary in Investing Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 12, s. 98-108, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Proces inwestycyjny, Wycena, Koszty, Dokumentacja
Investment process, Valuation, Costs, Documentation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kosztorys jest niezbędnym elementem w oszacowaniu nakładów i kosztów każdej inwestycji. Dzięki temu inwestor może kontrolować poziom zaplanowanych kosztów w miarę postępu realizacji inwestycji. Celem artykułu jest przedstawienie istoty kosztorysu w każdej inwestycji oraz przybliżenie stosowanych metod podczas wyceny. W niniejszym artykule została poruszona kwestia związana z dokumentacją kosztorysową i jej znaczeniem dla całego procesu inwestycyjnego. W oparciu o rozważania teoretyczne dotyczące kosztorysu przedstawiono zasady i metody sporządzania tegoż dokumentu oraz określono kim naprawdę jest kosztorysant. (abstrakt oryginalny)

Cost estimate is essential part of calculating expense and costs of each investment. By dint of that an investor is able to control the level of costs planned to be spent during realization of an investment. The purpose of this article is to present the essence of the estimate at each investment and the approximation methods used during the measurement. The article presents the issue connected with cost estimates documentary and its significance to the whole investing process. According to the theoretical consideration relating to cost estimate there are some rules and methods to prepare that kind of documents Moreover, the article a profile of a person preparing cost presents estimates. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bryx M., Rynek nieruchomości: system i funkcjonowanie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2007
 2. Gawron H., Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
 3. Kacprzyk B., Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych, Oficyna Wydawnicza Pol-cen, Warszawa 2010
 4. Kowalczyk Z., Zabielski J., Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005
 5. Kusina A., Kosztorysowanie robót budowlanych, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005
 6. Montewski P., Przedmiary, roboty tymczasowe, specyfikacje techniczne a kosztorysy, htto://www.raportsekocenbud.pyartykul/ styczeń 2013
 7. Ochnik M., Szajkowska A., Budżet i koszty budowy,[w:] "Murator" 2011, nr 2 [322]
 8. Orłowski J. H., Sobolewski R., Wójcicki R., Regulamin kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, Wydawnictwo POLCEN, Warszawa 2002
 9. Rajczyk M., Kosztorysowanie robót budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
 10. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389
 11. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz. U. 2004, nr 202, poz. 2072, (zpóźn. zm.)
 12. Welk R., Kalkulacja cen kosztorysowych w budownictwie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 1993
 13. A. Wypych, Programy komputerowe w kosztorysowaniu budowlanym, [w:] Vademecum Kosztorysanta, Zeszyt nr 14, Wydawnictwo OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2011
 14. www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,ekonomika,artykul
 15. www.m-inwestycje.pl/podstawy-prawne-kosztorysowania
 16. www.orgbud.pl/serwis/aktual/artykul76.php
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1560
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu