BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polecka Iwona (Partner w Kancelarii Radców Prawnych Cavere Polecka, Szewczenko Sp. Partnerska w Białymstoku)
Tytuł
Projekt nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach
A Draft Amendment to the Law on Batteries and Accumulators
Źródło
Logistyka Odzysku, 2013, nr 4(9), s. 46-48
Słowa kluczowe
Odpady niebezpieczne
Hazardous wastes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ministerstwo Środowiska w lipcu 2012 r. rozpoczęło proces nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 Nr 79, poz. 666 z późn. zm.). Zgodnie z uzasadnieniem projektu celem niniejszej nowelizacji jest uszczelnienie systemu gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami oraz doprecyzowanie przepisów ustawy w celu uzyskania pełnej zgodności z przepisami dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26 września 2006 r., str. 1, z późn. zm.). Ponadto, w związku z przyjęciem rozporządzenia Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiającego, na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów (Dz. Urz. UE L 151 z 12.6.2012, str. 9-21) niezbędne stało się wprowadzenie przepisów uzupełniających i ułatwiających stosowanie tych przepisów. (abstrakt autora)

In July 2012 the Ministry of Environment began the process of amending the Act of 24 April 2009 on batteries and accumulators (Journal of Laws of 2009 No. 79, item. 666, as amended). According to the justification of the project, the objective of this amendment is to seal the management system for waste batteries and accumulators and clarify the rules of the Act in order to achieve full compliance with the provisions of Directive 2006/66/EC of the European Parliament and Council of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and, at the same time, repeal Directive 91/157/EEC (Gazette EU L 266 of 26 September 2006, p.1, as amended). Moreover, in connection with the adoption of the Commission Regulation (EU) No. 493/2012 of 11 June 2012 establishing on the basis of Directive 2006/66/EC of the European Parliament and Council detailed provisions for calculating recycling efficiency for processes of recycling of waste batteries and accumulators (Gazette. EU L 151, of 12 June 2012, pp. 9-21) it has become necessary to introduce supplementary provisions to facilitate the application of these provisions. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu