BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Syndrom familizmu w polskich organizacjach
The Familism Syndrome in Polish Organizations
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 2, s. 21-31, bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne
Słowa kluczowe
Gospodarka narodowa, Rodzina, Organizacja, Wartości w biznesie
National economy, Family, Organisation, Values ​​in business
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza znaczenia familizmu oraz jego specyfiki z punktu widzenia funkcjonowania polskiej gospodarki i polskich organizacji. Familizm można zdefiniować jako wartość kulturową, która zakłada silną identyfikację i przywiązanie do rodziny, co przejawia się lojalnością, zaufaniem, uczuciami rodzinnymi oraz wzajemną solidarnością członków rodziny. Familizm to siła związku jednostki z rodziną, mierzona względem siły więzi z innymi grupami społecznymi występującymi w społeczeństwie. Może on występować z różnym natężeniem w różnych kontekstach społecznych (fragment tekstu)

This article aims to analyze the importance of familism and its specific point of view of the functioning of the Polish economy and Polish organizations. Familism can be defined as a cultural value, which assumes strong identification and attachment to the family, which manifests itself in loyalty, trust, feelings of family and mutual solidarity of family members. Familism is the strength of the relationship with the family measured the strength of ties with other social groups existing in society. It may occur to varying degrees in different social contexts. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernstein B. (1990), Odtwarzanie kultury, PIW, Warszawa.
 2. Bourdieu P., Passeron J. P. (1990), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa.
 3. Czapiński J. (2003), Premier nie zastąpi żony, "Przegląd", 22.06..
 4. Dealy G.C. (1977), The Public Man. An Interpretation of Latin American and other Catholic Countries, Amherst.
 5. Foster G.M. (1967), Peasant Society and the Image of Limited Good [w:] Peasant Society, red. G.M. Foster, Boston.
 6. Galbraith J.K. (1987), Istota masowego ubóstwa, Warszawa.
 7. Gliński P. (1983), Ekonomiczne uwarunkowania stylu życia. Rodziny miejskie w Polsce w latach siedemdziesiątych, IFiS PAN, praca doktorska w maszynopisie, Warszawa.
 8. Inglehart R. (1990), Culture Shift in Advanced Industrial Societies, Princeton University Press, Princeton.
 9. Koralewicz J., Ziółkowski M. (1990), Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym w końcu lat osiemdziesiątych, PAN Instytut Psychologii, Wydawnictwo Nakom, Poznań.
 10. Lutyński J. (2000), Metody badań społecznych, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 11. Nowak S. (1994), Postawy, wartości i aspiracje społeczeństwa polskiego [w:] Społeczeństwo polskie czasu kryzysu. Przeobrażenia świadomości i warianty kryzysu, red. S. Nowak, IS UW, Warszawa.
 12. Podgórecki A. (red.) (1976), Zagadnienia patologii społecznej, PWN, Warszawa.
 13. Stomma L. (1986), Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Warszawa.
 14. Sułkowski Ł. (2002), Czy kultury organizacyjne zmierzają do unifikacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 15. Sułkowski Ł. (2004), Neopozytywistyczna mitologia w nauce o zarządzaniu, "Organizacja i kierowanie", nr 1 (115).
 16. Sułkowski Ł. (red.). (2005), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa" Dom Organizatora".
 17. Sztompka P. (1999), Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność [w:] Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, PWN, Warszawa-Kraków.
 18. Tarkowski J., Tarkowska E. (1994), "Amoralny familizm" czyli o dezintegracji społecznej w Polsce lat osiemdziesiątych [w:] Socjologia świata polityki. Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym, tom 1, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 19. Wnuk-Lipiński E. (1996), Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, PWN, Warszawa.
 20. Ziółkowski M. (2000), Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu