BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cesarski Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Badania zakładu mieszkalnictwa w instytucie rozwoju miast, 2003-2008
Research Conducted by the Housing Department of the Institute of Urban Development 2003-2008
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2009, nr 4, s. 49-67, bibliogr.40 poz.
Słowa kluczowe
Polityka mieszkaniowa, Mieszkalnictwo, Rozwój zrównoważony
Housing policy, Housing, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Opracowanie powstało w związku z pięcioleciem istnienia Zakładu Mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast. Stanowi próbę analizy i oceny badań oraz treści podstawowych publikacji powstałych w ZM IRM. Zakład jest obecnie jedyną w Polsce placówką poświęcającą swoją działalność tematyce mieszkaniowej. Dorobek naukowy i publikacyjny Zakładu nie był dotąd przedmiotem analiz o charakterze podsumowującym oraz spojrzenia syntetyzującego. (abstrakt oryginalny)

The report was prepared in connection with the fifth anniversary of the operation of the Housing Department in the Institute of Urban Development. This is an attempt at analysis and evaluation of research as well as of contents of basic publications developed in that research unit. The Housing Department is presently the only institution in Poland that focuses its activities on housing issues. So far, the Department's scientific and publication output has not been a subject of recapitulating analyses and a synthesising look. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cesarski M., Badania Zakładu Mieszkalnictwa Instytutu Rozwoju Miast w latach 2003-2008, "Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego", z. 15, SGH, Warszawa 2009
 2. Czeczerda W., Młode małżeństwo i mieszkanie. Potrzeby i ich zaspokojenie, KiW, Warszawa 1978
 3. Dominiak W, Systemy oszczędnościowo-kredytowe na mieszkanie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, IGM, Warszawa 1998
 4. Dominiak W., Analiza możliwości wykorzystania środków pomocowych UE typu Urban dla odnowy miast w Polsce, "Problemy Rozwoju Miast" 2004, nr ½
 5. Dominiak W., Ekonomiczne i społeczne problemy finansowania gospodarki mieszkaniowej, IGM, Warszawa 1973
 6. Dominowski J., Aspiracje mieszkaniowe młodych Polaków, "Sprawy Mieszkaniowe" 1997
 7. Dominowski J., Potrzeby, preferencje i aspiracje mieszkaniowe młodego pokolenia (badanie ankietowe w 1996 r.). (w:) H. Kulesza (kier.), Problem mieszkaniowy młodego pokolenia w Polsce. Drogi rozwiązywania w warunkach rynkowych, IGM, Warszawa 1998
 8. Dominowski J., Sytuacja i potrzeby i aspiracje mieszkaniowe młodych małżeństw, "Sprawy Mieszkaniowe" 1998
 9. Gawrzyński J., Analiza funkcjonowania ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych oraz o refundacji bankom wypłaconych premii, IGM, Warszawa 1997
 10. Gawrzyński J., E. Skrzypek, Oszczędzanie na cele mieszkaniowe w Polsce - doświadczenia okresu 1996- 2002. Problemy i wnioski, IRM, Warszawa 2003
 11. Gawrzyński J., K. Rzepka, System ulg podatkowych - funkcjonowanie i wpływ na inwestycje mieszkaniowe. Analizy i wstępna ocena, IGM, Warszawa 1994
 12. Gawrzyński J., Skrzypek E.: Funkcjonowanie mieszkaniowych ulg w podatku od dochodów osobistych w Polsce w latach 1996-2001. Wyniki, problemy, kierunki zmian, IGM, Warszawa 2002
 13. Gawrzyński J., Środki publiczne w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych. Analizy i propozycje, IGM Warszawa 1993
 14. Gawrzyński J., Wydatkowanie środków publicznych na mieszkalnictwo w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej, IGM, Warszawa 1998
 15. Gawrzyński J.,Rzepka K., Tworzenie i organizacja funduszy mieszkaniowych, IGM, Warszawa 1993
 16. Giecewicz J., Konserwatywna awangarda. Wiedeńska polityka mieszkaniowa 1920-2005, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
 17. Korniłowicz J., Mieszkalnictwo w Polsce w latach 1991-2000, IGM, Warszawa 2002
 18. Korniłowicz J., Ocena rozmiarów luki remontowej w miastach polskich, "Problemy Rozwoju Miast" 1996, nr 1
 19. Korniłowicz J., Ocena rozmiarów luki remontowej zasobach mieszkaniowych, IGM, Warszawa 1995
 20. Korniłowicz J., Sytuacja mieszkaniowa małżeństw zawieranych w miastach, Zakład Mieszkalnictwa IRM, Kraków 2003
 21. Korniłowicz J., Szacunek dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych, "Sprawy Mieszkaniowe" 1987, z. 3-4
 22. Korniłowicz J., Wybrane elementy polityki mieszkaniowej, "Problemy Rozwoju Miast" 2005 nr 4
 23. Korniłowicz J., Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych oraz poziom i zróżnicowanie dodatków mieszkaniowych, "Problemy Rozwoju Miast" 2005 nr 3
 24. Korniłowicz J., Zamierzenia mieszkaniowe młodych małżeństw w miastach województwa śląskiego, "Sprawy Mieszkaniowe" 2002, z 2-3-4
 25. Korniłowicz J., Żelawski T., Informacje o mieszkalnictwie, Wyniki monitoringu za 2007 r., IRM, Zakład Mieszkalnictwa w Warszawie, Kraków 2008
 26. Korniłowicz J., Żelawski T., Mieszkalnictwo w Polsce w latach 1991-2005, IRM, Kraków 2007
 27. Kulesza H, Sytuacja mieszkaniowa młodych małżeństw w społecznych badaniach GUS, "Sprawy Mieszkaniowe" 1993 z. 3
 28. Thiel M.,Zaniewska H., Mieszkania socjalne i społeczne w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich. Dostępność i standard, "Problemy Rozwoju Miast" 2007 nr 3
 29. Urbańska W., Studenci na rynku mieszkaniowym 2007, "Problemy Rozwoju Miast" 2007 nr 3
 30. Urbańska W., Thiel M., H. Zaniewska, Warunki mieszkaniowe młodych ludzi (w:) Uwarunkowania rozwoju społeczno-zawodowej aktywności ludzi młodych, red. A. Olejniczak-Merta, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008
 31. Urbańska W., Uchman B., Rola samorządu terytorialnego w rozwoju sektora społecznych mieszkań czynszowych, "Problemy Rozwoju Miast" 2004 nr ½
 32. Werner W.A., Jaworski T., Wężyk E., Realizacja polityki mieszkaniowej państwa w zakresie budownictwa mieszkaniowego (uwarunkowania prawne, organizacyjne i ekonomiczne), IRM, Kraków-Warszawa 2007
 33. Zaniewska H. (red.),. Thiel M, Urbańska W., Dominiak W., Korniłowicz J.: Mieszkania dla ubogich w zrównoważonym rozwoju miast. Polityka społeczna i integracyjna mieszkalnictwa, polityka urbanistyczna. Stan i kierunki działań. Współpraca: A. Rębowska, B. Uchman, G. Dworańczyk, Kraków 2005
 34. Zaniewska H., Ewolucja koncepcji urbanistyczno-architektonicznych budowy osiedli mieszkaniowych, "Problemy Rozwoju Miast" 2007 nr 3
 35. Zaniewska H., Kowalewski A.T., Thiel M., Barek R., Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów mieszkaniowych w strukturze miasta. Kryteria i poziomy odpowiedzialności. (Aspekty: przestrzenny, społeczny, techniczny, ekonomiczny), IRM, Kraków 2008
 36. Zaniewska H., Thiel M., Mieszkania socjalne w gminach (wyniki badań ankietowych), "Problemy Rozwoju Miast" 2004 nr ½
 37. Zaniewska H.,Thiel M., Mieszkania dla ubogich w Polsce w świetle programu pilotażowego budowy mieszkań dla wymagających pomocy socjalnej, "Problemy Rozwoju Miast" 2005 nr 3
 38. Zaniewska Z., Instytut Gospodarki Mieszkaniowej w latach 1990-2001. Dorobek i znaczenie, Problemy Rozwoju Miast z. 3/4, IGM, Warszawa 2002
 39. Żelawski T., Mechanizmy rynkowe w polityce czynszowej - szanse i zagrożenia, "Problemy Rozwoju Miast" 2005, nr ½
 40. Żelawski T., Monitoring dodatków mieszkaniowych w latach 2004-2005, "Problemy Rozwoju Miast" 2007 nr 3
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu