BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Teneta-Skwiercz Dorota
Tytuł
Uwarunkowania realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach polskich na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii i Niemiec
Conditioning of CSR Concept Development in Polish Enterprises in Comparison with Great Britain and Germany
Źródło
Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 234, 275 s., rys., tab., bibliogr. 289 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Etyka biznesu
Corporate Social Responsibility (CSR), Business ethics
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania, Niemcy
United Kingdom, Germany
Abstrakt
Głównym celem pracy była identyfikacja czynników determinujących odpowiedzialne prowadzenie biznesu oraz sformułowanie zaleceń służących upowszechnianiu przedmiotowej koncepcji w przedsiębiorstwach polskich. Cele pośrednie, prowadzące do realizacji celu głównego, sformułowano nastę- pująco: 1) określenie istoty, form i modeli społecznej odpowiedzialności biznesu, 2) naświetlenie teoretycznych podstaw koncepcji CSR, 3) przedstawienie kontekstu politycznego, kulturowego, ekonomicznego i spo- łecznego upowszechniania koncepcji CSR, 4) przedstawienie czynników wewnętrznych (na poziomie przedsiębiorstwa), determinujących realizację działań społecznie odpowiedzialnych, 5) opisanie etapów procesu wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie, 6) przedstawienie narzędzi CSR oraz warunków ich efektywnej implementacji w przedsiębiorstwach. Dobór przedsiębiorstw do próby badawczej był celowy. Objęto nim średnie i duże przedsiębiorstwa o różnej przynależności branżowej, spełniające dodatkowo następujące kryteria: dysponowanie rozbudowanym instrumentarium z zakresu badanej koncepcji oraz stosowanie kompleksowego podejścia do CSR, integrującego aspekty: pracowniczy, rynkowy, społeczności lokalnej i środowiska naturalnego.(fragment tekstu)

Corporate Social Responsibility concept has become not only fashionable in management but now it is also a kind of global trend. The concept has been lately recognized as one of the most efficient and beneficial strategies of development as well as the way to build corporate society. Thanks to applying it, companies gain a very special sort of capital, namely the capital of trust and confidence. For sure practicing CSR means more than just philanthropy or a form of marketing exercise - it is a very complex scheme which includes building relationships with customers, employees, suppliers and business associates and widely understood relations with society. This subject concept is neither very popular nor widespread in Poland. It seems that the main reason for this situation, apart from consumer's low pressure on being more socially responsible, is the lack of appropriate infrastructure, which may be understood as proper organizations, instruments and legislative and extralegal solutions making socially responsible development flourish. Modeling this kind of infrastructure can be implied by examining solutions taken from developed countries and adopting them into Polish conditions taking of course into consideration cultural differences, level of economic growth and the process advancement of building corporate society in particular countries. The research problem of this dissertation comes down to the question: What are the factors and how do they influence the execution and accomplishment of the CSR concept ? The main cognitive target of this dissertation is to identify these factors which may determine a responsible running of business and present how these factors may influence the kind and nature of taken actions by companies within the processes of practicing CSR concept and resolutions. And last but not least, the author of this dissertation wants to present how CSR concept may be applied among Polish enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allouche J. (red.), Corporate Social Responsibility: Volume 2. Performance and Stakeholders, Palgrave Macmillan, New York 2006.
 2. Amaeshi K.M., Osuji O.K., Nnodim P., Corporate Social Responsibility in Supply Chains of Global Brands: A Boundaryless Responsibility? Clarifications, Exceptions and Implications, "Journal of Business Ethics" 2008, no. 81.
 3. Anam L., Szul-Skjoeldkrona E., Zamościńska E., Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych. Przewodnik dla CEO i executives, CSRinfo, Warszawa 2012.
 4. Andriof J., Waddock S., Husted B., Rahman S.S. (red.), Unfolding Stakeholder Thinking: Theory, Responsibility and Engagement, Greenleaf, Sheffield 2002.
 5. Antal A.B., Oppen M., Sobczak A., (Re)discovering the Social Responsibility of Business in Germany, "Journal of Business Ethics" 2009, no. 89.
 6. Arczewska M., My i oni - razem? Wpływ organizacji pozarządowych na procesy decyzyjne w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 7. Ardagh J., Germany and the Germans, Penguin Books, London 1991.
 8. Aronson E., Integrating leadership styles and ethical perspectives, "Canadian Journal of Administrative Sciences" 2001, no. 18.
 9. Aslaksen I., Synnestvedt T., Ethical Investment and the Incentives for Corporate Environmental Protection and Social Responsibility, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" 2003, no. 10.
 10. Banerjee S.B., Bonnefous A., Stakeholder Management and Sustainability in the French Nuclear Industry, "Business Strategy and the Environment" 2011, vol. 20.
 11. Barcik A., Etyka biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem w polskiej gospodarce rynkowej, Agencja Wydawnicza Trio, Katowice 2000.
 12. Baron D., Integrated strategy: Market and nonmarket components, "California Management Review" 1995, nr 37.
 13. Bartczak P., Instytucje pozaministerialne w Wielkiej Brytanii, "Służba Cywilna" nr 3, jesień-zima 2001/2002.
 14. Bazzichi O., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, "Społeczeństwo" 2003, nr 3.
 15. Berman S., Jones T., Wick A.C., Convergent Stakeholders Theory, "Academy of Management Review" 1999, vol. 2, no. 24.
 16. Bernard Ch., Theory and Function of the Executive, Harvard University Press, Cambridge 1986.
 17. Bichta C., Corporate Social Responsibility: A Role in Government Policy and Regulation?, Research Report 16, University of Bath School of Management, Bath 2003.
 18. Biesaga T., Relatywizm etyczny, Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. 8, Lublin 2007.
 19. Birnbacher D., Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 20. Bispinck R., The German Tariff System in Times of Crises - Disputes Over Tariffs, Differentiation and Minimum Standards, WSI, Mitteilungen, 2003, vol. 7, no. 56.
 21. Blake J., From Protection to Innovation: BT's Journey In Corporate Social Responsibility, "Global Business and Organizational Excellence" November/December 2006.
 22. Borowiecki R. (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 23. Bosch Ch., Die sterbenden Wӓlder, Fakten, Ursachen, Gegenmaßnahmen, Beck, München 1983.
 24. Bowen H.R., Social Responsibilities of the Businessman, Harper & Row, New York 1953.
 25. Breen O.B., Ford P., Morgan G.G., Cross-Border Issues in the Regulation of Charities: Experiences from the UK and Ireland, opracowanie przygotowane na konferencję pt. "The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research", ISTR Eighth International Conference and 2nd EMES-ISTR European Conference in partnership with CINEFOGO, Barcelona, 9-12 lipca 2008, http://www.istr.org, 12.09.2010.
 26. Brinkerhoff J. M., Government - non-profit partnership: a defining framework, "Public Administration and Development" 2002, vol. 22, no. 1.
 27. Broomhill R., Corporate Social Responsibility: key issues and debates, "Dunstan Paper" 2007, no. 1.
 28. Brundtland Commission, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford 1987.
 29. Bryk B., Wojtowicz K., Systemy Polityczne Państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Stowarzyszenie Parlament Młodzieży, Przemyśl 2001.
 30. Buren von P.M., Responsibility in the Christian Ethics, Southern Methodist University Press, Dallas 1960.
 31. Carroll A.B., Business and Society. Ethics and Stakeholder Management, South-Western Publishing C., Cincinnati, Ohio 1993.
 32. Carroll A.B., Managing Corporate Social Resposibility, Little, Brown and Company, Boston 1977.
 33. Cassidy D., Maximizing Shareholder Value: the Risks to Employees, Customers and Community, "Corporate Governance" vol. 3.
 34. Chang Ch., To Donate Or Not to Donate? Product Characteristics and Framing Effects of Cause - Related Marketing on Consumer Purchase Behavior, "Psychology & Marketing" 2008, vol. 12, no. 25.
 35. Clarkson M.B.E., A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance, "Academy of Management Review" 1995, vol. 20.
 36. Crane A., Matten D., Business Ethics: A European Perspective - Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization, Wydawnictwo Oxford University Press, Oxford 2004.
 37. CSR W Polsce menedżerowie/menedżerki 500 Lider/Liderka CSR - badanie GoodBrand i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Wydawnictwo GoodBrand & Company Polska, Zakłady Graficzne TAURUS, Warszawa 2010.
 38. Czajkowski A., Sobkowiak L. (red.), Studia z teorii polityki, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 39. Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa 2012.
 40. Dahlsrud A., How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" 2008, vol. 15.
 41. Daly H.E., Cobb J.B., For the Common Good. Redirecting the Economy toward Community, the Enviromental and Sustainable Future, Bacon Press, Boston 1989.
 42. Diener E., Diener C., The wealth of nations revisited: Income and quality of life, "Social Indicators Research" 1995, no. 36.
 43. Donaldson T., Preston L.E., The stakeholder theory of the corporation - concepts, evidence and implications, "Academy of Management Review" 1995, vol. 20.
 44. Dudkiewicz M., Lokalne uwarunkowania współpracy międzysektorowej, "Trzeci Sektor" 2011/2012, numer specjalny.
 45. Dunlop A., Corporate Governance and Control, CIMA Publishing, Kogen Page, London 1998.
 46. Dyer J.H., Singh H., The relational view: cooperative strategy and sources of inter-organizational competitive advantage, "Strategic Management Journal" 1998, vol. 23, no. 4.
 47. Ferrans C.E., Powers M.J., Quality of live index: Development and psychometric properties, "Advances in Nursing Science" 1985, no. 8(1).
 48. Fiedor B. Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z. (red.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 49. Filek J. (red.), Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 50. Filek J., Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.
 51. Filek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 52. Fox J., CSR in perspective, "Business Community Intelligence" February 2006.
 53. Fox T., Ward H., Howard B., Public Sector Roles in Strengtheninig Corporate Social Responsibility: A baseline story, World Bank Group, Washington D.C 2002.
 54. Frączak P., Partnerstwo czy uzależnienie? Rzecz o autonomii organizacji pozarządowych, "Zoon Politikon", Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2011, nr 2.
 55. Frederick W.C., Post J.E., Davis K., Business and Society. Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, McGraw-Hill Inc., New York 1992.
 56. Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, MA: Pitman, Boston1984.
 57. Friedman A.L., Miles S., Stakeholders. Theory and Practice, Oxford University Press, New York 2006.
 58. Friedman M., The social responsibility of business is to increase its profits, "The New York Times Magazine" 13th September, 1970.
 59. Frooman J., Stakeholder influence strategies, "Academy of Management Review" 1999, vol. 24.
 60. Fukuyama F., Nowoczesny świat na celowniku, "Newsweek Polska" 2001, nr 16-17.
 61. Gable C., Shirman B., Stakeholder engagement: a three-phase methodology, "Environmental Quality Management" 2005, vol. 14, no 3.
 62. Gago R.F., Antolin M.N., Stakeholder salience in corporate environmental strategy, "Corporate Governance" 2004, vol. 4, nr 3.
 63. Galbreath J., Corporate social responsibility strategy: Strategic opinions, global considerations, "Corporate Governance" 2006, vol. 6, no. 2.
 64. Gardiner S.M., A core precautionary principle, "The Journal of Political Philosophy" 2006, no. 14 (1).
 65. Gasiński T., Piskalski G., Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, publikacja na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.
 66. Gasparski W., Dietl J. (red.), Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, PWN, Warszawa 2001.
 67. Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Miller D. (red.), Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, Wydawnictwo WSHE w Łodzi, Warszawa 1999.
 68. Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2007.
 69. Gliński P., Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
 70. Golding M.P., Obligations to future generations, "Monist" 1972, no. 56.
 71. Golonka J., Wartości w społeczeństwach polskim i niemieckim i ich językowe środki wyrazu na przykładzie tekstów reklamowych, Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique, fasc. LIX, 2003.
 72. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1997.
 73. Grunig J.E., Hunt T., Managing Public Relations, TX: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, Fort Worth 1984.
 74. Gumkowska M., Herbst J., Polski sektor pozarządowy 2008, Stowarzyszenie KLON/Jawor, Warszawa 2008.
 75. Gwosdz M., Bolsinger E., Budy S., Devjatkov A., Frevel A., Kochta K., Robejsek P. (red.), Niemcy w zarysie. Informacje i analizy dotyczące polityki, gospodarki oraz kształcenia w Niemczech wraz z podstawowym słownictwem oraz poradami, jak prowadzić negocjacje, Haus Rissen Hamburg - Internationales Institut für Politik und Wirtschaft (Międzynarodowy Instytut Polityki i Gospodarki), Hanse-Parlament e.V., Hamburg 2005.
 76. Habisch A., Jonker J., Wegner M., Schmidpeter R., Corporate Social Responsibility Across Europe, Springer Verlag, Berlin 2005.
 77. Hajdas M., Bank zaangażowany, "Gazeta Bankowa" z 15.09.2008, nr 37 (10037).
 78. Hall E.T., Hall M.R., Czwarty wymiar w architekturze: studium o wpływie budynku na zachowanie człowieka, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2001.
 79. Hamann R., Mining companies' role in sustainable development: the 'why' and 'how' of CSR from a business perspective, "Development Southern Africa" 2003, vol. 20, no. 2.
 80. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, wyd. IV, Kraków 2006.
 81. Harbour F.V., Basic moral values: A shared core, "Ethics and International Affairs" 1995, no. 9.
 82. Hartmann N., Ethik, wyd. IV, Walter de Gruyter & Co., Berlin 1962.
 83. Hessel M. (red.), W poszukiwaniu skutecznej Rady Nadzorczej, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.
 84. Hofstede G., Cultures and Organizations: Software of the Mind, 2nd ed., McGraw, Hill, New York 2005.
 85. Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2007.
 86. Hoogh A.H.B., Hartog D.N., Ethical and despotic leadership, relationship with leader's social responsibility, top management team effectiveness and subordinates' optimism: A multi-method study, "The Leadership Quarterly" 2008, no. 19.
 87. Huntington S.H., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2008.
 88. Iamandi I.E., The application of corporate social responsibility models in Romania in the context of the post-accession to the European Union, "Economy Transdisciplinarity Cognition (ETC) Journal" 2011, vol. 14, no. 1.
 89. Iamandi I.E., Constantin L.G., The corporate social responsibility model in Romania: A theoretical and practical approach for small and medium sized enterprises, "The Romanian Economic Journal" 2011, vol. 14, no. 41.
 90. Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.
 91. Ingarden R., Wykłady z etyki, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1989.
 92. ISOB: The 6x3 Concept SociallyResponsibleLearninSME 6 workshops of 3 hours to get started with a strategy of social responsibility through common learning in SME.
 93. Jawahar I.M., McLaughlin G.L., Toward a descriptive stakeholder theory: an organizational life cycle approach, "Academy of Management Review" 2001, vol. 26, no. 3.
 94. Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 95. Johnson M., Scholes K., Exploring Corporate Strategy. Text and Cases, Prentice Hall, London 1999.
 96. Jonas H., Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, Wydawnictwo Platan, Kraków 1996.
 97. Jones T.M., Corporate social responsibility revisited, redefined, "California Management Review" 1980, vol. 22, no. 2.
 98. Kanji G.K., Chopra P.K., Corporate social responsibility in global economy, "Total Quality Management" 2010, vol. 21, no. 2.
 99. Kantorowicz J., Dynamika państwa socjalnego w Wielkiej Brytanii w latach 1790-2008, praca magisterska napisana w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH w Warszawie, Warszawa 2010.
 100. Kasakos G., Zeitperspektive, Planungsverhalten und Sozialization. Überblick über internationale Forschungsergebnisse, Juventa Verlag, München 1971.
 101. Ketola T., Five leaps to corporate sustainability through a corporate responsibility portfolio matrix, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" 2010, vol. 17, no. 6.
 102. Kitson A., Campbell R., The Ethical Organization: The Ethical Theory and Corporate Behavior, Macmillan Press, London 1996.
 103. Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 104. Kłoskowska A., Kultura masowa, PWN, Warszawa 1980.
 105. Kołodko G., Neoliberalizm a światowy kryzys gospodarczy, "Ekonomista" 2010, nr 1.
 106. Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego, opracowanie Ministerstwa Gospodarki, Departamentu Strategii i Analiz, Warszawa, styczeń 2011 r.
 107. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU nr 78, poz. 483 i DzU 2004 nr 28, poz. 319.
 108. Kostrzewska K., Badania CSR w branży teleinformatycznej, dodatek do "Rzeczpospolitej" z dnia 29 kwietnia 2011.
 109. Lantos G.P., Corporate socialism masquerades as "CSR": the difference between being ethical, altruistic and strategic in business, "Strategic Direction" 2003, vol. 19, no. 6.
 110. Lantos G.P., The boundaries of strategic corporate social responsibility, "Journal of Consumer Marketing" 2001, vol. 18, no. 2.
 111. Lantos G.P., The ethicality of altruistic corporate social responsibility, "Journal of Consumer Marketing" 2002, vol. 19, no. 3.
 112. Lawaty A., Orłowski H. (red.), Polacy i Niemcy. Historia, kultura, polityka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.
 113. Leś E., Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2000.
 114. Leś E., Nałęcz S., Sektor nonprofit. Nowe dane i nowe spojrzenie na społeczeństwo obywatelskie w Polsce, Pracownia Badań Organizacji Non-Profit Instytutu Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2001.
 115. Leś E. (red.), Analiza porównawcza modeli współpracy administracji publicznej z organizacjami not for profit w wybranych państwach Unii Europejskiej. Ekspertyza, Warszawa, grudzień 2010.
 116. Lis K., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 117. Little A.D., The Business Case for Corporate Responsibility, Business in the Community, grudzień 2003.
 118. Low M.B., Stockholder Versus stakeholder: How Managerial Attitudes Affect Goal Consensus Between Groups, Academy of Management Proceedings 1991.
 119. Luo X., A contingent perspective on the advantages of stores' strategic philanthropy for influencing consumer behaviour, "Journal of Consumer Behaviour" 2005, vol. 4, no. 5.
 120. Lyon D., How can you help organizations change to meet the corporate responsibility agenda?, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" 2004, vol. 11.
 121. Maison D., Wasilewski P., Propaganda dobrych serc - czyli rzecz o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski, Kraków 2002.
 122. Markiewicz B. (red.), Obywatel. Odrodzenie pojęcia, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 1993.
 123. Matten D., Moon J., "Implicit" and "explicit" CSR: A conceptual framework for a comparative understanding of corporate social responsibility, "Academy of Management Review" 2009, vol. 33, no. 2.
 124. Mendel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 125. Merz M.A., Peloza J., Chen Q., Standardization or localization? Executing corporate philanthropy in international firms, "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing" August 2010.
 126. Mikułowski-Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademii Ekonimocznej w Krakowie, Kraków 1999.
 127. Mintzberg H., The case for corporate social responsibility, "The Journal of Business Strategy" 1983, vol. 4, no. 2.
 128. Minzberg H., Power in and Around Organization, Prentice - Hall, Englewood Cliffs, New York 1983.
 129. Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts, "Academy Management Review" 1997, vol. 22, no. 4.
 130. Moaddel M., Political conflict in the world economy: A cross-national analysis of modernization and world-system theory, "American Sociological Review" 1994, vol. 59, no 2.
 131. Moon J., Government as a Driver of Corporate Social Responsibility, International Centre for Corporate Social Responsibility, no. 20, Nottingham 2004.
 132. Morsing M., Schultz M., Corporate social responsibility communications: Stakeholder information, response and involvement strategies, "Business Ethics: A European Review" 2006, vol. 15, no. 4.
 133. Mozga-Górecka M. i inni (wybór), Trzeci sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe - wybór tekstów, Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2008.
 134. Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Euro Management, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999.
 135. Near J.P., Rechner P.L., Cross-cultural variations in predictors of life satisfaction: An historical view of differences among West European Countries, "Social Indicators Research" 1993, no. 29.
 136. Nelson J., Zadek S., Partnership Alchemy: New Social Partnership In Europe, The Copenhagen Centre, Copenhagen 2000.
 137. Niećko-Bukowska B., Perspektywy ujęcia odpowiedzialności, "Investigationes Linguisticae", vol. XVI, grudzień 2008.
 138. Nowakowski A., Zarys rozwoju samorządu lokalnego i opieki społecznej w Anglii, "Przegląd Prawa i Administracji", t. XX.
 139. Nussbaum M., Sen A., The Quality of Life, Clarendon Press, Oxford 1993.
 140. Ogrodziński P., Pięć tekstów o społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa 1991.
 141. Pajunen K., Stakeholder influences in organizational survival, "Journal of Management Studies" 2006, vol. 43, no. 6.
 142. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 143. Parfit D., Reasons and Persons, Clarendon Press, Oxford 1984.
 144. Pater A., Lierop K., Sense and sensitivity: the roles of organization and stakeholders in managing corporate social responsibility, "Business Ethics: A European Review" 2006, vol. 15, no. 4.
 145. Pawłowski A. (red.), Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, PAN, Lublin 2004.
 146. Peng M.W., Global strategy, 2nd ed., South-Western Cengage Learning, Mason (Ohio) 2009.
 147. Perez-Diaz V.M., Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.
 148. Peters T., Waterman R., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Medium, Warszawa 2000.
 149. Phillips R., Stakeholder theory and organizational ethics, Berrett, San Francisco 2003.
 150. Piacentini M.G., MacFadyen L., Eadie D.R., Corporate social responsibility in food retailing, "International Journal of Retail and Distribution Management" 2000, vol. 28, no. 10.
 151. Picht G., Hier und Jetzt. Philosophieren nach Auschwitz und Hiroshima, t. 2, Klett-Cotta, Stuttgart 1981.
 152. Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 156, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 153. Porębski Cz., Co nam po wartościach, Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001.
 154. Pracejus J.W., Olsen G.D., The role of brand/cause fit in the effectiveness of cause - related marketing campaigns, "Journal of Business Research" 2004, no. 57.
 155. Preston L., Post J.E., Private Management and Public Policy, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York 1975.
 156. Przewłocka J., Adamiak P., Zając A., Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce, Raport Stowarzyszenia Klon/Jawor, Warszawa 2012.
 157. Putnam R.D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 158. Raynard P., Forstater M., Corporate Social responsibility, Implications for Small and Medium Enterprises in Developing Countries, UNIDO, Vienna 2002.
 159. Regan T., The nature and possibility of an environmental ethic, "Environmental Ethics" 1981, vol. 3, no. 1.
 160. Reporting on Economic Impacts, A Report for the Global Reporting Initiative, Business for Social Responsibility, October 2005.
 161. Robila M., Economic pressure and social exclusion in Europe, "The Social Science Journal" 2006, no. 43.
 162. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 163. Romanowska M., Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 164. Rudolf S. (red.), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 165. Rudolf S., Urbanek P., Janusz T., Stos D., Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 166. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 167. Rymsza M., Frączak P., Skrzypiec R., Wejcman Z., Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 168. Saint-Exupéry de A., Ziemia, planeta ludzi, Wydawnictwo Polski Instytut Wydawniczy, Warszawa 1964.
 169. Salamon L.M., Partnerzy w służbie publicznej. Zakres i teoria stosunków rządów z organizacjami non profit, zeszyt 3, IPiSS, Warszawa 1993.
 170. Scheler M., Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, wyd. VI, Francke Verlag, Bern - München 1980.
 171. Scheler M., Resentyment a moralność, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1977.
 172. Schratzenstaller M., Current developments in European corporate taxation laws, WSI, Mitteilungen 2004, vol. 12, no. 57.
 173. Semenov R., Cross-Country Differences In Economic Governance: Culture as a Major Explanatory Factor, Tilburg University, Tilburg 2000.
 174. Shleifer A., Vishny R., A Survey of Corporate Governance, "Journal of Finance" 1997, vol. 52.
 175. Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 176. Skolimowski H., Filozofia Żyjąca. Ekofilozofia jako drzewo życia, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1993.
 177. Smith A., Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa 1989.
 178. Smith J., Adhikari A., Tondkar G.H., Exploring differences in social disclosures internationally: A stakeholders perspective, "Public Policy" 2005.
 179. Smith N.C., Corporate social responsibility, "California Management Review" 2003, vol. 45, no. 4.
 180. Sośnicki K., Teoria środków wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1973.
 181. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 182. Starik M., Essay by Mark Starik, The Toronto Conference. Reflection on Stakeholder Theory, "Business in the Society" 1994, no. 33/1.
 183. Steinmann H., Kamiński R., Miękka kultura przedsiębiorstwa a teoria zarządzania przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 3.
 184. Sternberg E., Czysty biznes, Etyka biznesu w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 185. Strahilevitz M., Myers J.G., Donations to charity as purchase incentives: How well they work may depend on what you are trying to sell, "Journal of Consumer Research" 1998, no. 24.
 186. Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 187. Świeboda P., Zerka P., Aktywność polskich organizacji pozarządowych na szczeblu europejskim, ekspertyza przygotowana na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa, listopad 2009.
 188. Szacki (red.) J., Ani książę, ani kupiec: obywatel, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.
 189. Szczurkiewicz P., Osobowość pomagacza, "Remedium" 2003, nr 3.
 190. Sztompka P., Dylematy wielkiej transformacji a szanse socjotechniki, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 1, Warszawa1992.
 191. Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2005.
 192. Tam O.K., The Development of Corporate Governance in China, Edward Elgar Publishing, Northampton 1999.
 193. Teneta-Skwiercz D., Zarządzanie filantropią korporacyjną - na przykładzie spółki Abbott Laboratories, "Nauki o Zarządzaniu" nr 1 (10), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 194. Tennyson R., Serafin R., Poradnik partnerstwa, International Business Leaders Forum/Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2005.
 195. Tomczyk-Tołkacz J., Etyka biznesu: wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 196. Transition Report, EBRD, London 1999.
 197. Trentmann F. (red.), Paradoxes of Civil Society: New Perspectives on Modern German and British History, Berghahn Books, New York 2000.
 198. Tricker R.I., Corporate Governance. Practices, Procedures and Powers in British Companies and Their Boards of Directors, Gower, Vermont 1984.
 199. Trompenaars F., Hampden-Turner C., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 200. Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31 stycznia 1980 roku, DzU 1994 nr 49, poz. 196, z późn. zm.
 201. Utting P., Corporate responsibility and the movement of business, "Development in Practice" 2005, vol. 15, nr 3-4.
 202. Valor C., Corporate social responsibility and corporate citizenship: Towards corporate accountability, "Business and Society Review" 2005, vol. 110, no. 2.
 203. Van Marrewijk M., Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: between agency and communion, "Journal of Business Ethics" 2003, vol. 44.
 204. Walzer M. (red.), Toward a Global Civil Society, Berghahn Books, Providence 1998.
 205. Ward H., Public Sector Roles in Strengthening Corporate Social Responsibility: Taking Stock, World Bank Group, Washington D.C 2004
 206. Wawrzyniak B., Nadzór korporacyjny: perspektywy badań, "Organizacja i Kierowanie" 2000, nr 2.
 207. Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wydawnictwo TEST, Lublin 1994.
 208. Werhane P.H., Persons, Right and Corporations, Prentice Hall, New Jersey 1985.
 209. Whitley R., Divergent Capitalisms: The Social Structuring and Change of Business Systems, Oxford University Press, Oxford 1999.
 210. Witkowska M., Wierzbicki A. (red.), Społeczeństwo obywatelskie, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005.
 211. Wood D.J., Business and Society, 2nd ed., Harper Collins, New York 1994.
 212. Young S., Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym, Metamorfoza, Wrocław 2005.
 213. Zarządzanie z pasją, czyli rozmowy z Konosuke Matsushitą, Wydawnictwo Forum, Poznań 2004.
 214. Żuradzki T., Granice troski o przyszłe pokolenia, "Diametros" grudzień 2010, nr 26.
 215. 2008 NGO Sustainibility Index, for Central and Eastern Europe and Eurasia, United States Agency for International Development, VI 2009, http://www.usaid.gov.
 216. A Framework for Practical Action in Inclusive Business, International Business Leader Forum, www.iblf.org.
 217. Abgabenordnung, http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/index.html.
 218. Balon K., Gospodarka społeczna w Niemczech - wybrane aspekty, www.ekonomiaspoleczna.pl.
 219. Boczoń J., Budowanie partnerstwa lokalnego, www.ropstorun.pl.
 220. The Third Sector and Sustinable Social Change: New Frontiers for Research, ISTR Eighth International Conference and 2nd EMES-ISTR European Conference in partnership with CINEFOGO, Barcelona 9-12 lipca 2008, http://www.istr.org.
 221. Christian Aid, Behind the mask. The Real face of corporate social responsibility, http://www.st-andrews.ac.uk.
 222. Corporate Citizenship, Steps to Sustainable Success, March 2011, www.corporate-citizenship.com.
 223. Developing values - the business case for sustainability in emerging markets, http://www.ece.ucsb.edu.
 224. Filek J., Odpowiedzialność: między teorią a praktyką, www.cebi.pl.
 225. Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (Mitbestimmungsgesetz - MitbestG) Ausfertigungsdatum: 04.05.1976, http://www.gesetze-im-internet.de.
 226. Handbuch für Deutschland, http://www.handbuch-deutschland.de.
 227. http://eiti.org.
 228. http://encyklopedia.pwn.pl.
 229. http://londyn.msz.gov.pl.
 230. http://pl.fsc.org.
 231. http://www.corp-gov.gpw.pl.
 232. http://www.csrconsulting.pl/promocja_csr, 25,lbg_poland.
 233. http://www.fsr.dobrestrony.pl/b-art.-reklama.php.
 234. http://www.globalreporting.org.
 235. http://www.manchesterairport.co.uk/manweb.nsf/Content/ConsultativeCommittee.
 236. http://www.mg.gov.pl.
 237. http://www.radareklamy.org/kodeks-etyki-reklamy.htm.
 238. http://www.sos-wd.org.
 239. http://www.marketing-news.pl/.
 240. ISO 26000 Odpowiedzialność społeczna, http://biznesodpowiedzialny.pl.
 241. Kodeks Zrównoważonego Rozwoju i Korporacyjnej Odpowiedzialności, Henkel Polska Sp. z o.o, http://www.henkel.pl/plp/content_data/192287_Kodeks_Zrownowazonego_Rozwoju_pl.pdf.
 242. Komunikat Komisji Europejskiej, State Aid N 711/2001 - United Kingdom "Community Investment Tax Credit", Bruksela 2002, http://ec.europa.eu.
 243. Lawrence S., Mukai R., Foundation Growth and Giving Estimates. Current Outlook, The Foundation Center, The U.S. 2011, http://foundationcenter.org.
 244. Marsden C., The Role of Public Authorities in Corporate Social Responsibility, http://www.alter.be/socialresponsibility.
 245. Ministerstwo Gospodarki Departament Strategii i Analiz, Koniunktura gospodarcza w krajach Unii Europejskiej - w kierunku odbudowy potencjału, Warszawa sierpień 2012 r., http://www.mg.gov.pl.
 246. OECD Principles of Corporate Governance, 2004, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), www.oecd.org.
 247. Polska 2011 Gospodarka - Społeczeństwo - Regiony, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.mrr.gov.pl.
 248. Przybylak M., Wojtkowiak M., Zmierzyć niemierzalne - metody pomiaru efektywności i skuteczności działań społecznie odpowiedzialnych, www.asbiznesu.pl.
 249. Regulamin Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2006, http://www.iped.pl.
 250. Report on Corruption in the Federal Republic of Germany 2003, Federal Office of Criminal Investigation, 2004, http://www.transparency.de.
 251. Responsibility: Driving Innovation, Inspiring Employees, Fastforward Research 2003, Business in the Community, www.bitc.org.uk.
 252. Szomburg J., Tamowicz P., Dzierżanowski M., Corporate governance dla rozwoju Polski. Wyjściowe tezy na inauguracyjne posiedzenie Polskiego Forum Corporate Governance, Gdańsk marzec 2001, www.pfcg.org.pl.
 253. Tennyson R., The Partnering Toolbook, The International Business Leaders Forum (IBIF), the Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) 2003, http://www.undp.org.
 254. The CSR Navigator. Public Policies in Africa, the Americas, Asia and Europe, Bertelsmann Stiftung/GTZ, 2007, www.bertelsmann-stiftung.de.
 255. The Global Competitiveness Report 2009-2010 i The Global Competitiveness Report 2010-2011, https://members.weforum.org.
 256. The Top 10 BENEFITS OF Enganging in Corporate Social Responsibility: The Business Case, http://www.csrnetwork.com/downloads/OpinionWhyBother.pdf.
 257. Worldwide Governance Indicators, http://www.worldbank.org.
 258. www.acevo.org.uk.
 259. www.beatre.com.uk.
 260. www.bis.gov.uk.
 261. www.bitc.org.uk.
 262. www.bmfsfj.de.
 263. www.bmz.de.
 264. www.cieplosystemowe.pl.
 265. www.communities.gov.uk.
 266. www.csr.gov.uk.
 267. www.csr-in-deutschland.de.
 268. www.directionaltextiles.com.
 269. www.europapier.com/pl.
 270. www.freudenberg.com.
 271. www.gtz.de.
 272. www.henkel.pl.
 273. www.kig.pl.
 274. www.lanxess.com.
 275. www.maitri.pl.
 276. www.navca.org.uk.
 277. www.ncvo-vol.org.uk.
 278. www.niemcy.ovh.org/ustroj_polityczny.html.
 279. www.octink.com.
 280. www.osram.pl.
 281. www.pafere.org.
 282. www.parliament.uk.
 283. www.rc.com.
 284. www.societyandbusiness.gov.uk.
 285. www.thecompact.org.uk.
 286. www.transport.gov.pl.
 287. www.vaude.com.
 288. www.wbcsd.org.
 289. Zych E., Zych W., Który z modeli nadzoru korporacyjnego najskuteczniejszy?, http://www.nbuv.gov.ua.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6193
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu