BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moroz Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kształtowanie elastyczności przedsiębiorstw internetowych
Shaping the Flexibility of Internet Businesses
Źródło
Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 237, 332 s., rys., tab., bibliogr. 329 poz.
Słowa kluczowe
Elastyczność organizacji, Przedsiębiorstwo, Gospodarka cyfrowa, Czynniki endogeniczne
Organisational flexibility, Enterprises, Digital economy, Endogenous factors
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem głównym pracy jest poznanie i wyjaśnianie procesów postrzegania i kształtowania elastyczności przedsiębiorstw internetowych. Cel główny podlega dekompozycji na cele szczegółowe, ujęte w trzech grupach: A. Cele teoretyczne: 1. Ukazanie elastyczności przedsiębiorstwa jako aktualnego i istotnego poznawczo problemu badawczego w ramach nauk o zarządzaniu. 2. Zaproponowanie autorskiej koncepcji elastyczności przedsiębiorstwa. 3. Doprecyzowanie pojęcia przedsiębiorstwa internetowego w warstwie definicyjnej i klasyfikacyjnej. 4. Sformułowanie tez zgodnych z metodyką teorii ugruntowanej (uogólnień analitycznych) odnoszących się do kształtowania elastyczności przedsiębiorstw internetowych. B. Cele empiryczne: 1. Identyfikacja, analiza i ocena uwarunkowań budowania elastyczności w badanych przedsiębiorstwach internetowych. 2. Identyfikacja, analiza i ocena przejawów elastyczności w badanych przedsiębiorstwach internetowych. 3. Identyfikacja, analiza i ocena percepcji elastyczności wśród badanych przedsiębiorstw internetowych. 1 G. Cimochowski et al., Polska internetowa. Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki, Boston Consulting Group, Warszawa 2011, s. 13. 4. Identyfikacja, analiza i ocena poziomu elastyczności badanych przedsiębiorstw internetowych. 5. Porównanie percepcji, uwarunkowań, przejawów i poziomu elastyczności przedsiębiorstw tradycyjnych i internetowych. C. Cele metodyczne: 1. Wskazanie metody studium przypadku jako adekwatnej metody badania elastyczności przedsiębiorstwa. 2. Zaproponowanie metodyki budowania elastyczności przedsiębiorstw internetowych. Osiągnięcie wyznaczonych celów wymaga przyjęcia określonej metodyki badawczej. Ze względu na nowość poruszanej problematyki kształtowania elastyczności przedsiębiorstw internetowych, a także silny kontekst sytuacyjny w odniesieniu do zjawiska elastyczności, wybrano idiograficzny model poznania z wykorzystaniem metody studium przypadku. Studium przypadku pozwala głęboko wniknąć w rzeczywistość (kontekst) danego obiektu badań i uchwycić problem badawczy w całej złożoności. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do tak nieustrukturyzowanego zjawiska, jakim jest elastyczność przedsiębiorstwa. Adekwatność tej metody badawczej potwierdziły również konstatacje metodyczne wypływające z analizy dotychczas wykonanych badań empirycznych elastyczności przedsiębiorstw (zawarte w podrozdziale 1.1.3), jak też doświadczenia z wcześniejszych zespołowych badań elastyczności przedsiębiorstw tradycyjnych, w których uczestniczył autor.(fragment tekstu)

Flexibility is a desirable attribute of a modern enterprise. A degree of flexibility in the company allows for the efficient pursuit of its objectives in changing technological, legal and market conditions. At the same time, attempts to recognize the nature and determinants of flexibility at the level of the entire organization encounter numerous obstacles. Flexibility of the company is involved in a number of simultaneously occurring and overlapping changes of varying intensity, direction and range. The occurring correlation between mechanisms, relationships and interactions of exogenous and endogenous variables translates into polymorphism and complexity of the company's flexibility. For these reasons, the issue of shaping the company's flexibility still arouses keen interest in both theoreticians and practitioners of business. This paper raises the issue of shaping the flexibility of Internet businesses. Internet businesses are the category of companies that operate in virtual space and derive at least half of the revenues from the activities carried out over the Internet. These types of entities are a relatively new class of companies, since they emerged at the economic landscape in the mid-90s of the 20th century. Work methodology refers to the pattern of qualitative research. Due to the novelty of the discussed issues shaping the flexibility of Internet companies, as well as a strong situational context pertaining to the effect of flexibility, there was selected an idiographic model of cognition with the use of the case study method. The case study allows a deep insight into the reality (context) of the object of research and captures the research problem in its complexity. This is particularly important in the case of such an unstructured phenomenon as the flexibility of the company. Empirical studies conducted for the purposes of this study took place in the first half of 2012 and included 16 Internet companies from three segments of e-business: e-services, e-marketing and e-commerce. In order for the conclusions from empirical research to be extended beyond the analyzed community, there was used the grounded theory methodology. It allows - under specific disciplines - to generate theses (statements) on the basis of a qualitative nature. Key findings drawn from the literature and the undertaken empirical research include: - presentation of the original concept of the company's flexibility, based on three interlocking sections: dynamic balance in the sense of Lyapunov, systemic approach to flexibility (flexibility of an organization - partial flexibilities), and situational perspective of the company's flexibility; - clarification of the concept of an Internet business by creating a system of six traits that constitute this type of business entity; - formulation of six theses (analytical generalizations) relating to the development of online business flexibility, based on the grounded theory methodology; - conduct of empirical research covering the range of perception, symptoms, conditions, and assessment of the level of flexibility of the surveyed Internet businesses; - strengthening the argument for the use of case studies as an adequate method of testing flexibility of the company; - proposing own methodology for creating flexibility in e-business, which is based on three stages: creating potential flexibility, taking certain actions, and achieving a certain level of business agility and flexibility, as well as iterative shaping of the organization's flexibility. The abovementioned work results are not only of cognitive, but also of executive nature. The proposed methodology of creating flexibility and presented as part of the case studies real pro-flexibility actions can and should serve business practice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdel-Malek L., Das S.K., Wolf C., Design and implementation of flexible manufacturing solution in agile enterprises, "International Journal of Agile Management Systems" 2000, vol. 2, iss. 3.
 2. Adler P.S., Goldoftas B., Levine D.I., Flexibility versus efficiency? A case study of model changeovers in the toyota production system, "Organization Science" 1999, vol. 10, no 1.
 3. Afuah A., Tucci Ch.L., Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 4. Amit R., Zott Ch., Value creation in e-business, "Strategic Management Journal" 2001, vol. 22, iss. 6-7.
 5. Anghern A., Design mature Internet business strategies: The ICDT model, "European Management Journal" 1997, vol. 15, iss. 4.
 6. Ankeny J., The App Store that's never closed, "Entrepreneur" 2010, vol. 38, iss. 2.
 7. Ashworth C.J., Schmidt R.A., Pioch E.A., "Web-weaving". An approach to sustainable e-retail and online advantage in lingerie fashion marketing, "International Journal of Retail & Distribution Management" 2006, vol. 34, no 6.
 8. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.
 9. Bahrami H., Evans S., Super-Flexibility for Knowledge Enterprises, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2010.
 10. Baker W.L., Lin E., Marn M.V., Zawada C.C., Getting prices right on the web, "McKinsey Quarterly" 2001, no 2.
 11. Banaszyk P., Cyfert Sz., Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
 12. Bandulet M., Morasch K., Would you like to be a prosumer? Information revelation, personalization and price discrimination in electronic markets, "International Journal of the Economics of Business" 2005, vol. 12, iss. 2.
 13. Barford I.N., Hester P.T., Analysis of Generation Y workforce motivation using multiattribute utility theory, "Defense Acquisition Review Journal" 2011, vol. 18, iss. 1.
 14. Baum J.R., Wally S., Strategic decision speed and firm performance, "Strategic Management Journal" 2003, vol. 24.
 15. Bednarczyk M., Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem wirtualnym, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I. Hejduk , Difin, Warszawa 2001.
 16. Beer M., Noria N., Skuteczne zarządzanie zmianą: sztuka balansowania między dwoma sprzecznościami, "Harvard Business Review" 2003, no 8.
 17. Beuscart J.S., Mellet K., Business models of the Web 2.0: Advertising or the tale of two stories, "Communications & Strategies" 2008, Special issue, November 2008.
 18. Bhandari G., Bliemel M., Harold A., Hassanein K., Flexibility in e-business strategies: A requirement for success, "Global Journal of Flexible Systems Management" 2004, vol. 5, iss. 2/3.
 19. Bowden D., Robinson L., The dark side of information: Overload, anxiety and other paradoxes and pathologies, "Journal of Information Science" 2009, vol. 35 iss. 2.
 20. Brabham D.C., Crowdsourcing as a model for problem solving. An introduction and cases, "Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies" 2008, vol. 14, no 1.
 21. Bratnicki M., Doskonalenie procesu zarządzania w przedsiębiorstwie. Podejście zintegrowane, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1993.
 22. Bratnicki M., Opcje realne i przedsiębiorczy rozwój organizacji: integracja konceptualna, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność, tom I, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnobrzeg 2010.
 23. Bratnicki M., Rozważania o stosowaniu studium przypadków w badaniach przedsiębiorczości, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 9.
 24. Bratnicki M., Strategiczne dynamizowanie organizacji. Problem i rozwiązanie, [w:] Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008.
 25. Bremser W.G., Chung Q.B., A framework for performance measurement in the e-business environment, "Electronic Commerce Research and Applications" 2005, vol. 4.
 26. Brown S.L., Eisenhardt K.M., Competing on the Edge. Competing as a structured chaos, Harvard Business School Press, Boston (Massachusetts) 1998.
 27. Brzozowski M., Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa 2010.
 28. Buła P. et al., Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw, materiały konferencji "Strategia rozwoju przedsiębiorstw", Serock 2000.
 29. Canarella G., Gasparyan A., New insights into executive compensation and firm performance. Evidence from a panel of "new economy" firms, 1996-2002, "Managerial Finance" 2008, vol. 34, no 8.
 30. Carlsson B., Flexibility and the theory of the firm, "International Journal of Industrial Organization" 1989, vol. 7.
 31. Carr D.K., Hard K.J., Trahant W.J., Zarządzanie procesem zmian, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 32. Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis, Poznań 2003.
 33. Cellary W., Elektroniczny biznes, "Net Forum", wydanie specjalne: Bezpieczna gospodarka elektroniczna, kwiecień 2000.
 34. Chen S., The real value of "e-business models", "Business Horizons" 2003, vol. 46, iss. 6.
 35. Chen R.S., Sun Ch.M., Helms M.M., Jih W.J., Factors influencing system flexibility: An interpretative flexibility perspective, "International Journal of Enterprise Information System" 2009, vol. 5, iss. 1.
 36. Chesbbrough H., Rosenbloom R.S., The role of the business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies, "Industrial and Corporate Change" 2002, vol. 11, no 3.
 37. Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007.
 38. Chua C.K., Leong K.F., Lim C.S., Rapid Prototyping: Principles and Applications, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, Singapore 2010.
 39. Ciesielski M., Model rozprawy habilitacyjnej w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 10.
 40. Cimochowski G. et al., Polska internetowa. Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki, Boston Council Group, Warszawa 2011.
 41. Clemons E.K., Business models for monetizing internet applications and Web Sites: Experience, theory, and predictions, "Journal of Management Information Systems" 2009, vol. 26, no 2.
 42. Combe C., Introduction to e-business. Management and Strategy, Butterworth-Heinemann, Oxford 2006.
 43. Connolly R., Banister F., Factors influencing Irish consumers' trust in internet shopping, "Management Research News" 2008, vol. 31, no 5.
 44. Cromer C.T., Consumer e-commerce dissonance: Innovating without alienating before information overload, "Journal of Marketing Development & Competitiveness" 2011, vol. 5, iss. 4.
 45. Czerski P., My, dzieci sieci, "Polska Dziennik Bałtycki", 11-12 lutego 2012.
 46. Daniel E.M., Wilson H.N., The role of dynamic capabilities in e-business transformation, "European Journal of Information Systems" 2003, vol. 12, no 4.
 47. D'Aveni R.A., Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering, The Free Press, New York 1994.
 48. D'Aveni R.A., Strategic supremacy through disruption and dominance, "Sloan Management Review" 1999, vol. 40, iss. 3.
 49. Davis J.P., Eisenhardt K.M., Bingham Ch.B., Optimal structure, market dynamism, and the strategy of simple rules, "Administrative Science Quarterly" 2009, vol. 54, no 3.
 50. Denrell J., Fang C., Winter S.G., The economics of strategic opportunity, "Strategic Management Journal" 2003, vol. 24.
 51. De Toni A., Tonchia S., Definitions and linkage between operational and strategic flexibilities, "Omega" 2005, vol. 33.
 52. De Rosnay J., Makroskop, próba wizji globalnej, PIW, Warszawa 1982.
 53. Dissanayake D., Singh M., Managing returns in e-business, "Journal of Internet Commerce" 2007, vol. 7, iss. 2.
 54. Dobiegała-Korona B., Doligalski T., Korona B., Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa 2004.
 55. Doz Y.L., Kosonen M., Embedding strategic agility. A leadership agenda for accelerating business model renewal, "Long Range Planning" 2010, vol. 43, iss. 2-3.
 56. Dreyer B., Gronhaug K., Uncertainty, flexibility and sustained competitive advantage, "Journal of Business Research" 2004, vol. 57.
 57. Drucker P.F., Beyond the information revolution, "The Atlantic Monthly" 1999, vol. 284, iss. 4.
 58. Dziuba D.T., Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych: elementy ekonomiki sektora informacyjnego, Difin, Warszawa 2010.
 59. Eapen G., Flexibility. Flexible Companies for the Uncertain World, CRC Press, Boca Raton 2010.
 60. Ebben J.J., Johnson A.C., Efficiency, flexibility, or both?, "Strategic Management Journal" 2005, vol. 26, iss. 13.
 61. Edelman B., Jaffe S., Kominers S.D., To Groupon or not to Groupon: The Profitability of Deep Discounts, Harvard Business School NOM Unit Working Paper no. 11-063, Boston 2011.
 62. Edmondson A.C., McManus S.E., Methodological fit in management field research, "Academy of Management Review" 2007, vol. 32, no 4.
 63. Eisenhardt K.M., Building theories from case study research, "Academy of Management Review" 1989, vol. 14, no 4.
 64. Eisenhardt K.M., Furr N.R., Bingham C.B., CROSSROADS - Microfoundations of performance: balancing efficiency and flexibility in dynamic environments, "Organization Science" 2010, vol. 21, no 6.
 65. Eisenhardt K.M., Sull S.N., Strategy as a simple rules, "Harvard Business Review" 2001, vol. 79, no 1.
 66. Evgeniou T., Information integration and information strategies for adaptive enterprises, "European Management Journal" 2002, vol. 20, no 5.
 67. Feeny D., Making business sense of the e-opportunity, "MIT Sloan Management Review" 2001,vol. 42, iss. 2.
 68. Feldman M.S., Pentland B.T., Reconceptualizing organizational routines as a source of flexibility and change, "Administrative Science Quarterly" 2003, vol. 48, no 1.
 69. Fiegenbaum A., Thomas H., Tang M.J., Linking hypercompetition and strategic group theories: Strategic maneuvering in the US insurance industry, "Managerial and Decision Economics" 2001, vol. 22, iss.4-5.
 70. Fletcher M., Lock G.R., Archeologia w liczbach. Podstawy statystyki dla archeologów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995.
 71. Fox S., Internetowi milionerzy czyli jak zdobyć fortunę online, Helion, Gliwice 2008.
 72. Frederics E., Infusing flexibility into business-to-business firms: A contingency theory and resource-based view perspective and practical implications, "Industrial Marketing management" 2005, vol. 34.
 73. Gantz J., Reinsel D., Extracting Value from Chaos, IDC Digital Universe report, June 2011.
 74. Gebauer J., Lee F., Enterprise system flexibility and implementation strategies - aligning theory with evidence from a case study, "Information System Management" 2008, vol. 25, iss. 1.
 75. Gerwin D., Manufacturing flexibility: A strategic perspective. "Management Science" 1993, vol. 39, no 4.
 76. Ghemawat P., Ricart I Costa J.E., The organizational tension between static and dynamic efficiency, "Strategic Management Journal" 1993, vol. 14, iss. S2.
 77. Glaser B., Strauss A.L., The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Aldine Publishing Company, Chicago 1967.
 78. Golden W., Powell Ph., Towards a definition of flexibility: In search of the Holy Grail?, "Omega" 2000, vol. 28, iss. 4.
 79. Grewal R., Tansuhaj P., Building organizational capabilities for managing economic crisis: The role of market orientation and strategic flexibility, "Journal of Marketing" 2001, vol. 65.
 80. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 81. Grudzewski W.M., Hejduk I., Zaufanie w kreowaniu strategii przedsiębiorstwa, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 2.
 82. Grudzewski W.M., Hejduk I., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
 83. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 84. Guzik R., Micek G., Geography of Polish e-business, [w:] Knowledge and Innovation Processes in Central and East European Economies, ed. K. Piech, The Knowledge & Innovation Institute, Warszawa 2007.
 85. Hallgren M., Olhager J., Flexibility configurations: Empirical analysis of volume and product mix flexibility, "Omega" 2009, vol. 37, iss. 4.
 86. Hamel G., Breen B., The Future of Management, Harvard Business School Press, Boston 2007.
 87. Hartman A., Sifonis J., Kador J., e-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Sprawdzone metody organizacji przedsięwzięć e-biznesowych, Liber, Warszawa 2001.
 88. Hedman J., Kalling T., The business model concept: Theoretical underpinnings and empirical illustrations, "European Journal of Information systems" 2003, vol. 12, appendix B.
 89. Horner-Long P., Schoenberg R., Does e-business require different leadership characteristics? An Empirical Investigation, "European Management Journal" 2002, vol. 20, iss. 6.
 90. Hoogeweegen M.R. et al., Modular network design: Using information and communication technology to allocate production tasks in a virtual organization, "Decision Sciences" 1999, vol. 30, no 4.
 91. Jajuga K., Systemy dynamiczne, [w:] Elementy teorii systemów i analizy systemowej, praca zbiorowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1993.
 92. Jakimowicz A., Źródła niestabilności struktur rynkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 93. Jones C., Hesterly W.S., Borgatti S.P., A general theory of network governance: Exchange conditions and social mechanisms, "The Academy of Management Review" 1997, vol. 22, no 4.
 94. Jones R.A., Ostroy J.M., Flexibility and uncertainty, "Review of Economic Studies" 1984, vol. 51, no 1.
 95. Juzwiszyn J., Ekonofizyczna próba sformalizowania fal Elliotta, "Mathematical Economics" 2005, no 2(9).
 96. Kaleta A., Między elastycznością a konsekwencją w procesie realizacji strategii, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009.
 97. Kasiewicz S., Strategiczne znaczenie elastyczności przedsiębiorstwa, [w:] Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstwa. Od zarządzania zasobowego do procesowego, praca zbiorowa, SGH, Warszawa 2009.
 98. Kasiewicz S., Zarządzanie elastycznością w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce - opis wyników badania ankietowego, [w:] S. Kasiewicz et al., Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw. Od zarządzania zasobowego do procesowego, SGH, Warszawa 2009.
 99. Kaushik A., Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobrą strategię e-marketingową, Helion, Gliwice 2009.
 100. Karaś M., Definicja ekonomiczna przedsiębiorstwa, [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 101. Khare A, Labrecque L.I., Asare A.K., The assimilative and contrastive effects of word-of-mouth volume: An experimental examination of online consumer ratings, "Journal of Retailing" 2011, vol. 87.
 102. Kim E., Tadisina S., A model of customers' trust in e-business: Micro-level inter-party trust formation, "The Journal of Computer Information Systems" 2007, vol. 48, no 1.
 103. Kirzner I.M., Creativity and/or alertness: A reconsideration of the Schumpeterian entrepreneur, "The Review of Austrian Economics" 1999, vol. 11.
 104. Kollmann T., What is e-entrepreneurship? - Fundamentals of company founding in the net economy, "International Journal of Technology Management" 2006, vol. 33, no 4.
 105. Kolny B., Kucia M., Stolecka A., Produkty i marki w opinii e-konsumentów, Helion, Gliwice 2010.
 106. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 107. Kopelman R.E., Chiou A.Y., Lipani L.J., Interpreting the success of Zappos.com, Four Seasons, and Nordstrom: Customer centricity is but one-third of the job, "Global Business and Organizational Excellence" 2012, vol. 31, iss. 5.
 108. Kornai J., Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, PWN, Warszawa 1973.
 109. Koornhof C., Accounting Information on Flexibility, niepublikowana praca doktorska, University of Pretoria, Pretoria 1998.
 110. Kossecki P., Wycena i budowanie wartości przedsiębiorstw internetowych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 111. Koste L.L., Malhotra M.K., Theoretical framework for analyzing the dimensions of manufacturing flexibility, "Journal of Operation Management" 1999, vol. 18, no 1.
 112. Koste L.L., Malhotra M.K., Trade-offs among the elements of flexibility: A comparison from the automotive industry, "Omega" 2000, vol. 28, iss. 6.
 113. Kostera M., Kownacki S,, Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1996.
 114. Kotler Ph., Caslione J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009.
 115. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996.
 116. Koźmiński A.K., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
 117. Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 118. Krawiec F., Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Difin, Warszawa 2009.
 119. Krupski R., Elastyczność organizacji jako odpowiedź na turbulentne otoczenie, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 120. Krupski R., Elastyczność polskich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 11.
 121. Krupski R., Krawędź chaosu jako stan organizacji, [w:] Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2010.
 122. Krupski R., Metodyczne i merytoryczne aspekty badania elastyczności przedsiębiorstwa, [w:] Elastyczność organizacji, red. R. Krupski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 123. Krupski R., Planowanie strategiczne - problemy i kierunki badań, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009.
 124. Krupski R., Wstęp, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 125. Krupski R., Wykorzystanie teorii chaosu w zarządzaniu - organizacja w ruchu, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 126. Krupski R., Zarządzanie bez celów strategicznych, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 127. Krupski R., Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 128. Kshetri N., Barriers to e-commerce and competitive business models in developing countries: A case study, "Electronic Commerce Research and Applications" 2007, vol. 6.
 129. Lachowski S., Droga ważniejsza niż cel, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.
 130. Laskowska A., Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
 131. Lau R.S.M., Strategic flexibility; A new reality for world-class manufacturing, "SAM Advanced Management Journal" 1996, vol. 61, no 2.
 132. Laudon K.C., Traver C.G., E-commerce: Business.Technology.Society, Pearson Prentice Hall, Englewood Cliffs (New Jersey) 2007.
 133. Leana C.R, Barry B., Stability and change as simultaneous experiences in organizational life, "Academy of Management Review" 2000, vol. 25, no 4.
 134. Lee J. et al., Virtual organization: Resource-based view, "International Journal of E-Business Research" 2007, vol. 3, iss. 1.
 135. Lee Y., Kozar K.A. Investigating the effect of website quality on e-business success: An analytic hierarchy process (AHP) approach, "Decision Support Systems" 2006, vol. 42, iss. 3.
 136. Liao J., Kickul J.R., Ma H., Organizational dynamic capability and innovation: An empirical examination of internet firms, "Journal of Small Business Management" 2009, vol. 47, iss. 3.
 137. Li F., What is E-business? How the Internet transforms organizations, Wiley-Blackwell Publishing House, Oxford 2007.
 138. Li Y., Su Z., Liu Y, Can strategic flexibility help firms profit from product innovations?, "Technovation" 2010, vol. 30, iss. 5/6.
 139. Lichtarski J., O relacji porządek - chaos na tle współczesnych tendencji w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 1.
 140. Lichtarski J., Równowaga i nierównowaga w paradygmatach funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008.
 141. Lichtarski J.M., Specyfika doboru pracowników do struktur zadaniowych w teorii i praktyce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2007, nr 6.
 142. Lumpkin G.T., Dess G.G., How the Internet adds value, "Organizational Dynamics" 2004, vol. 33, no 2.
 143. Lund R., Ggjerding A.N., The flexible company innovation, work organisation and human resources management, DRUID Working Paper no 96-17, DRUID, Copenhagen 1996.
 144. Luqman A., E-business adoption amongst SMEs: A structural equation modeling approach, "Journal of Internet Banking and Commerce" 2011, vol. 16, no 2.
 145. Łoboda M., Przedsiębiorczość internetowa - anatomia zjawiska, [w:] Przedsiębiorczość internetowa, red. M. Łoboda, R. Mącik, UMCS, Lublin 2005.
 146. Maciejewski T., Firma w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 147. Majewski P., Czas na e-biznes, Helion, Gliwice 2007.
 148. Makarenko V., Rynek reklamy pełza, "Gazeta Wyborcza" 24.02.2012, nr 46.7471.
 149. Mały rocznik statystyczny Polski 2011, GUS, Warszawa 2011.
 150. Masion B., Electronic Commerce - Change drivers of Tomorrow's Business World, materiały konferencji "OECD Emerging Market Economy Forum on Electronic Commerce", Dubai, U.A.E, 16-17 January 2001.
 151. Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 152. Mayring Ph., Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken, Beltz Pädagogik, Weinheim 1993.
 153. Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
 154. McGaughey R.E., Internet technology: Contributing to agility in the twenty-first century, "International Journal of Agile Management Systems" 1999, vol. 1, iss. 1.
 155. Measuring the Information Society 2011, International Telecommunication Union, Genewa 2011.
 156. Miller J.H, Page S.E., Complex Adaptive Systems: An Introduction to Computational Models of Social Life, Princeton University Press, Woodstock (Oxfordshire) 2007.
 157. Mingers J., The paucity of multimethod research: A review of the information systems literature, "Information Systems Journal" 2003, vol. 13, iss. 3.
 158. Mithas S., Ramasubbu N., Krishnan M. and Fornell C., Designing web sites for customer loyalty across business domains: A multilevel analysis, "Journal of Management Information Systems" 2007, vol. 23, iss. 3.
 159. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnicwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 160. Moroz M., Analiza barier wejścia w biznesie internetowym - ujęcie retrospektywne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 49, UE, Wrocław 2009.
 161. Moroz M., Determinanty rozwoju serwisów zakupów grupowych w Polsce w świetle analizy 5 sił Portera, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Usz, Szczecin 2012.
 162. Moroz M., Entrepreneurs interest in innovation support programmes concerning e-business - An example of Poland, [w:] Higher Education, Partnership and Innovation, red. A. Klucznik-Toro et al., Publikon Publishers/ID Research Ltd, Budapest 2009.
 163. Moroz M., Przedsiębiorczość internetowa - transformacja biznesu w przestrzeni wirtualnej, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 10.
 164. Moroz M., Social commerce - modyfikacja procesu nabywczego pod wpływem mediów społecznościowych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 53, PSZW, Bydgoszcz 2011.
 165. Moroz M., Ukryty przekaz marketingowy w mediach społecznościowych - studium branży turystycznej, [w:] Informatyka 4 przyszłości, red. W. Chmielarz, J. Kisielnicki, O. Szumski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 166. Moroz M., Źródła efektywności przekazu marketingowego w serwisach społecznościowych, "e-mentor" 2010, nr 4(36).
 167. Nestorowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 168. Niedźwiedziński M., Globalny handel elektroniczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 169. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 170. Oberoi J.S., Khamba J.S., Sushil, Kiran R., The relative impact of technology and sourcing practices in managing manufacturing flexibilities - Evidence from large and medium scale enterprises in India, "Human Systems Management" 2007, vol. 26, no 3.
 171. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2001.
 172. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 173. O'Leary D.E., Gartner's hype cycle and information system research issues, "International Journal of Accounting Information Systems" 2008, vol. 9, iss. 4.
 174. Osbert-Pociecha G., Ambiwalencja zarządzania organizacją - zagrożenie czy szansa, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 6.
 175. Osbert-Pociecha G., Elastyczność organizacji - atrybut pożądany a niezidentyfikowany, "Organizacja i Kierowanie" 2004, vol. 11.
 176. Osbert-Pociecha G., Proaktywne zarządzanie elastycznością organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 2008, nr 3(133).
 177. Osbert-Pociecha G., Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 178. Osbert-Pociecha G., Grzesik K., Elastyczność organizacji jako kategoria postmodernistyczna, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 2.
 179. Osbert-Pociecha G., Moroz M., Lichtarski J.M., Elastyczność przedsiębiorstwa jako konfiguracja elastyczności cząstkowych, "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 4.
 180. Osbert-Pociecha G., Moroz M., Lichtarski J.M., Zbiorcze wyniki badań elastyczności przedsiębiorstw, Projekt badawczy nr 1 H02 D0518 "Elastyczność jako uwarunkowanie funkcjonowania i rozwoju organizacji", materiały niepowielone, Wrocław 2007.
 181. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo BB, Wrocław 1994.
 182. Pentina I. et al., The role of virtual communities as shopping reference groups, "Journal of Electronic Commerce Research" 2008, vol. 9, no 2.
 183. Perry Ch., Processes of a case study methodology for postgraduate research in marketing, "European Journal of Marketing" 1998, vol. 32, no 9/10.
 184. Peszko A., Więzi i współpraca sieci przedsiębiorstw w głównym nurcie badawczym nauk o zarządzaniu, [w]: Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2011.
 185. Perez C., Technological Revolutions and Financial Capital: The dynamics of bubbles and Golden Ages, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2002.
 186. Petryl J., Use of E-business to Gain Competitive Advantage, Proceedings of the 22nd International DAAM Symposium, vol. 22, no 1, Vienna 2011.
 187. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 188. Picot A., Ripperger T., Wolff B., The fading boundaries of the firm: The role of communication and information technology, "Journal of Institutional and Theoretical Economics" 1996, vol. 152.
 189. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 190. Piotrowski W., Organizacje i zarządzanie - kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1996.
 191. Porter M.E., Strategy and the Internet, "Harvard Business Review" March 2001, vol. 73.
 192. Primrose P.L., Do companies need to measure their production flexibility?, "International Journal of Operations & Production Management" 1996, vol. 16, iss. 6.
 193. Ramesh G., Devadasan S.R., Literature review on the agile manufacturing criteria, "Journal of Manufacturing Technology Management" 2007, vol. 18, no 2.
 194. Reynolds J., E-Business. A Managerial Perspective, Oxford University Press, New York 2010.
 195. Roberts N., Stockport G.J., Defining strategic flexibility, "Global Journal of Flexible Systems Management" 2009, vol. 10, no 1.
 196. Rodgers J.A., Yen D.C., Chou D.C., Developing e-business: a strategic approach, "Information Management & Computer Security" 2002, vol. 10, iss. 4.
 197. Rokita J., Metodologia systemowa jako podstawa myślenia systemowego, [w:] Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2010.
 198. Rokita J., O paradygmacie nauk o zarządzaniu raz jeszcze, [w:] Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, red. R. Krupski, WałbrzyskaWyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008.
 199. Rossignioli C., The contribution of transaction cot theory and other network-oriented techniques to digital markets, "Information Systems and E-Business Management" 2009, vol. 7, no 1.
 200. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (DzU 2008, nr 60, poz. 374.
 201. Scialdone P., Valuing Managerial Flexibility: Challenges and opportunities of the real option approach in practice, Cuvillier Verlag, Goettingen 2007.
 202. Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 203. Shankar V., Spanjol J., Adaptive innovation management, [w:] The Agile Enterprise, eds. N. Pal, D.C. Pantaleo, Springer, New York 2005.
 204. Sharifi H., Zhang Z., Agile manufacturing practice. Application of a methodology, "International Journal of Operations & Production Management" 2001, vol. 21, no 5/6.
 205. Sharma S.K., Gupta J.N.D., E-strategy model for creating flexible organizations, "Global Journal of Flexible Systems Management" 2004, vol. 5, no 2&3.
 206. Shi D., Daniels R.L., A survey of manufacturing flexibility: Implications for e-business flexibility, "IBM Systems Journal" 2003, vol. 42, iss. 3.
 207. Shimizu K., Hitt M.A., Strategic flexibility: Organizational preparedness to reverse ineffective strategic decision, "Academy of Management Executive" 2004, vol. 1, no 4.
 208. Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2009.
 209. Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa 2008.
 210. Silverman G., The Secrets of Word-of-mouth Marketing: How to Trigger Exponential Sales Through Runaway Word-of-mouth, Amacom Books, New York 2001.
 211. Skat-Rordam P., Zmiana decyzji strategicznych. Wykorzystanie okazji rynkowych do rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 212. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000.
 213. Smith K.T., Work-life balance perspectives of marketing professionals in Generation Y, "Services Marketing Quarterly" 2010, vol. 31, iss. 4.
 214. Sobczak A., Struktury organizacyjne, [ w]: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1996.
 215. Sokołowska S., Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009.
 216. Sorensen J.B., Stuart T.E., Aging, obsolescence and organizational innovation, "Administrative Science Quarterly" 2000, vol. 45.
 217. Srinivasan S., Role of trust in e-business success, "Information Management & Computer Security" 2004, vol. 12, no 1.
 218. Stabell C.B., Fjeldstad O.D., Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, network, "Strategic Management Journal" 1998, vol. 19.
 219. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 220. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 221. Strategie i modele gospodarki elektronicznej, część I, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007..
 222. Sudoł S., Problemy współczesnego zarządzania, "Współczesne Zarządzanie" 2007, nr 1.
 223. Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 224. Sułkowski Ł., Natura poznania w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 10.
 225. Sułkowski Ł, Neopozytywistyczna mitologia w nauce o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 1(115).
 226. Sushil, SAP-LAP models of inquiry, "Management Decision" 2000, vol. 38, iss. 5.
 227. Sushil, Situation-actor-process options: Mapping and enhancing flexibility, "Systems Research and Behavioral Science" 2000, vol. 17, iss. 3.
 228. Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
 229. Szapiro T., Ciemniak R., Internet - nowa strategia firmy, Difin, Warszawa 1999.
 230. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2005.
 231. Tan J., Peng M.W., Organizational slack and firm performance during economic transitions: Two studies from an emerging economy, "Strategic Management Journal" 2003, vol. 24.
 232. The Agile Enterprise, eds. N. Pal, D.C. Pantaleo, Springer Science+Business Media Inc., New York 2005.
 233. Thietart R.A., Forgues B., Chaos Theory and Organization, "Organization Science" 1995, vol. 6, no 1.
 234. Timmers P., Business Models for Electronic Markets, "Electronic Markets" 1998, vol. 8, iss. 2.
 235. Turban E. et al., Electronic Commerce. A Managerial Perspective, Pearson Prentice Hall, Englewood Cliffs (New Jersey) 2006.
 236. Tushman M.L., O'Reilly III Ch. A., Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change, "California Management Review" 1996, vol. 38, no 4.
 237. Tyrowicz J., Histereza bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 238. Wach K., Elastyczność działania małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 6.
 239. Weill P., Vitale M., What IT infrastructure capabilities are needed to implement e-business models?, "MIS Quarterly Executive" March 2002, vol. 1, no 1.
 240. Wieczorkowska G., Wierzbiński J., Statystyka. Analiza badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007.
 241. Wielka sieć. E-seje o socjologii Internetu, red. J. Kurczewski, TRIO, Warszawa 2006.
 242. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 243. Windrum P., De Berranger P., The adoption of e-business technology by SMEs, "MERIT - Informatics Research Memorandum Series" 2002, no 023.
 244. Wunsch-Vincent S., G. Vickery, Participative Web: User-Created Content, OECD, Geneva 2007.
 245. Van Gelderen M., Sayers J., Home-based Internet businesses as drivers of variety, "Journal of Small Business and Enterprise Development" 2008, vol. 15, no 1.
 246. Valle S.A.M., The phenomenon of organizational evolution: a model of analysis, "Leadership & Organization Development Journal" 2002, vol. 23, iss. 3-4.
 247. Verdu A.J., Gomez-Gras J-M., Measuring the organizational responsiveness through managerial flexibility, "Journal of Organizational Change Management" 2009, vol. 22, no 6.
 248. Volberda H.W., Building flexible organizations for fast-moving markets, "Long Range Planning" 1997, vol. 30, no 2.
 249. Volberda H.W., Towards the flexible forms: How to remain vital in hypercompetitive environments, "Organization Science" 1996, vol. 7, no 4.
 250. Yeo K.T., Fasheng Qiu, The value of management flexibility - A real option approach to investment evaluation, "International Journal of Project Management" 2003, vol. 21, iss. 4.
 251. Yi-Chia Chiu, Yi-Ching Liaw, Organizational slack: Is more or less better?, "Journal of Organizational Change Management" 2009, vol. 22, iss. 3.
 252. Yin R.K. Case Study Research. Design and Methods, 4th edition, Sage Publication Inc., Thousand Oaks 2009.
 253. Yu-Chen Ch., Rong-An S., Chen-Yu K., The effects of information overload on consumers' subjective state towards buying decision in the internet shopping environment, "Electronic Commerce Research & Applications" 2009, vol. 8, iss. 1.
 254. Zbiegień-Maciąg L., Kultura organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 255. Zelek A., Dekoniunktura gospodarcza - wyzwanie czy bariera dla zarządzania strategicznego, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki, badania, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009.
 256. Zeng M., Reinartz W., Beyond online search: The road to profitability, "California Management Review" 2003, vol. 45, no 2.
 257. Zhu K., Kramer K.L., Xu S., Dedrick J., Information technology payoff in e-business environments: An international perspective on value creation of e-business in the financial services industry, "Journal of Management Information Systems" 2004, vol. 21, iss. 1.
 258. Zott Ch., Amit R., Massa L., The Business Model: Theoretical Roots, Recent Developments and Future Research, IESE Business School Working Paper no 862, Barcelona 2010.
 259. Arabshahi A., Undressing Groupon: An analysis of the Groupon business model, Ahmadali's Blog, 18.01.2011, http://www.ahmadalia.com/download/Undressing-Groupon.pdf [dostęp 20.02.2012].
 260. Berezowski M., Komunikat z badania: Ile sprzedają sklepy eCommerce, 02.02.2012, http://media.cuberoot.pl/pr/203206/komunikat-z-badania-ile-sprzedaja-sklepy-ecommerce [dostęp: 26.02.2012].
 261. Bilonowicz M., Czy chcemy płacić za treści z internetu?, 23.01.2012, http://www.decommerce.pl/ serwis-514-czy_chcemy_placic_za_tresci_z_internetu [18.02.2012].
 262. Can You Count on Savvy Web Users?, eMarketer, 08.12.2008, http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1006790 [dostęp: 23.02.2012].
 263. Chaos, Wikipedia, 14.09.2005, http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:LogisticMap_BifurcationDiagram.png&filetimestamp=20050914001120[dostęp: 26.04.2012].
 264. Czarnowski P., Tony Hsieh z Zappos.com - czyli biznes oparty na szaleństwie, "Dziennik Gazeta Prawna", 23.03.2012, http://twarzebiznesu.pl/artykuly/605148,tony_hsieh_z_zappos_com_czyli_biznes_oparty_na_szalenstwie.html [dostęp: 04.09.2012].
 265. Czubkowska S., Amazona jeszcze nie ma, ale wojna już trwa, "Dziennik Gazeta Prawna", 20.02.2012, http://forsal.pl/artykuly/595592,amazona_jeszcze_nie_ma_ale_wojna_juz_trwa.html [dostęp: 29.02.2012].
 266. Domain Counts & Internet Statistics, Whois Source, 22.02.2012, http://www.whois.sc/internet-statistics/[dostęp: 22.02.2012].
 267. Domaszewicz Z., E-sklepy: Kurierzy nie nadążają za rozwojem handlu internetowego, "Gazeta Wyborcza", 29.01.2007, http://wyborcza.pl/1,75248,3881632.html [dostęp: 29.02.2012].
 268. Domaszewicz Z., Klik, klik, to jest napad!, "Gazeta Wyborcza", 28.07.2008, http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,5499736,Klik__klik__to_jest_napad_.html?nltxx=856703&nltdt=2008-07-30-04-27 [dostęp: 23.08.2012].
 269. Domaszewski P., Sobieraj W., Warto stawiać na innowacyjność w e-czasach, "Rzeczpospolita", 19.09.2008, ttp://www.rp.pl/artykul/5,192861_Warto_stawiac_na_innowacyjnosc_w_e_czasach_.html [dostęp:11.05.2011].
 270. Dove R., Agile Enterprise Cornerstones Knowledge, Values and Responses Ability, materiały konferencyjne "Business agility and IT diffusion", Atlanta, 8-11 maj 2005, http://www.asysti.org/OurModules/SharedDocs/DocumentView.aspx ?ID=108 [dostęp: 12.09.2012].
 271. Fandrejewska A., Działa prawie 2,2 miliona firm, "Rzeczpospolita", 07.01.2012, http://www.ekonomia24.pl/artykul/706205,788087-Dzia-la-pra-wie--2-2-mi-lio-na-firm.html [dostęp: 26.02.2012].
 272. Four in Five Regard Internet Access as a Fundamental Right: Global Poll, BBC World Service Poll, 2010, http://www.globescan.com/news_archives/bbc2010_internet/keyfindings.html [dostęp 18.02.2012].
 273. Fura M., Nowy prezes Onetu stawia na wideo i mobilne aplikacje. Uda mu się utrzymać pozycję lidera?, "Gazeta Prawna", 27.02.2012, http://twarzebiznesu.pl/artykuly/596706,nowy_prezes_onetu_stawia_na_wideo_i_mobilne_aplikacje_uda_mu_sie_utrzymac_pozycje_lidera.html [dostęp: 27.02.2012]
 274. Gantz J., Reinsel D., Extracting Value from Chaos, IDC Digital Universe report, June 2011, http://idcdocserv.com/1142 [dostęp: 23.02.2012].
 275. gaw, Amazon rozpoczął rewolucję na rynku książki, "Gazeta Wyborcza",18.10.2011, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,10488886,Amazon_rozpoczal_rewolucje_na_rynku_ksiazki.html [dostęp: 28.02.2012].
 276. Grzechowiak M. et al., Internet 2k10, International Data Group Poland SA, Warszawa 2010, http://files.idg.pl/news/Raport_Internet_2k10.zip, p. 6 [dostęp: 26.02.2012].
 277. Grzechowiak M. et al., AdStandard 2011, International Data Group Poland SA, Warszawa 2011, http://lead.download.idg.pl/sbwps/68c38bbdfc46d857519976c63a7ebafd/4f4694fa/is/Raport_adStandard_2011.zip [dostęp: 23.02.2012].
 278. Hasło "Flexibility", baza artykułów naukowych JSTOR, 2010, http://dfr.jstor.org/?cs=year%3A-[1903+TO+2009]^1.0|title%3AFlexibility^1.0&fs=dgm1&cc=dgroup_str%3ABusiness^1.0 [dostęp:20.09.2010].
 279. Hasło "Business", baza artykułów naukowych JSTOR, 2010, http://dfr.jstor.org/?qv0=management&cs=dgroup_str%3ABusiness^1.0|year%3A[1903+TO+2009]^1.0&fs=dgm1&qk0=ft&qw 0=1.0&qf0=title [dostęp: 20.09.2010].
 280. Ile jest warta Twoja witryna, http://310.pl/index.php w dniu 06.08.2012 [dostęp: 06.08.2012].
 281. Internet host count history, Internet System Consortium, 20.02.2012, http://www.isc.org/solutions/survey/history[dostęp: 21.02.2012].
 282. Jadczak A. et al., Internet 2k11. Bouble Trouble, International Data Group Poland SA, Warszawa 2011, http://files.idg.pl/news/Internet2K11aktualizacja.zip [dostęp: 23.02.2012].
 283. Kosiarski M., E-apteki znalazły sposób na rygorystyczne prawo, "Rzeczpospolita", 19.09.2008, http://www.rp.pl/artykul/102804,192827_E_apteki_znalazly_sposob_na_rygorystyczne_prawo_.html[dostęp: 29.02.2012].
 284. Kuciński J. et al., Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe, PARP, 2009, http://www.parp.gov.pl/files/74/75/76/6234.pdf, s.139 [dostęp: 28.10.2010].
 285. Laskowska H., OpisyProduktów.pl - opisy i zdjęcia do e-sklepów, 24.05.2010, http://e-biznes.pl/2010/05/opisyproduktow-pl-opisy-i-zdjecia-do-e-sklepow/?utm_source=e-biznes.pl&utm_ medium=email&utm_campaign=a61949fb5e-newsletter [dostęp: 28.02.2012].
 286. Laskowska H., Rozmowa z Tomaszem Sypułą, Prezesem Zarządu Agito.pl, 09.06.2008, http://e-biznes.pl/inf/2008/23705,Rozmowa_z_Tomaszem_Sypula_Prezesem_Zarzadu_Agito_pl.php [dostęp: 29.02.2012].
 287. Lemańska M., 16,7 mln Polaków w sieci, 01.02.2012, "Rzeczpospolita, http://archiwum.rp.pl/artykul/1117658_167_mln_Polakow_w_sieci.html [dostęp: 02.02.2012].
 288. Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania, PARP, 2011, http://poig.parp.gov.pl/index/index/910 [dostęp: 28.02.2012].
 289. Lubin G., Incredible Things That Happen Every 60 Seconds On The Internet, 26.12.2011, http://www.businessinsider.com/incredible-things-that-happen-every-60-seconds-on-the-internet-2011-12#ixzz1n6s9mgmf [dostęp: 22.02.2012].
 290. Macias-Lizaso G., Thiel K., Building a nimble organization: A McKinsey Global Survey,"McKinsey Quarterly" 2006, no 2, http://mkqpreview1.qdweb.net/PDFDownload.aspx?ar=1808[dostęp: 06.04.2012].
 291. Magdziarz K., 40 dni i nocy online, 10.02.2012, http://www.tnsdigitallife.pl/?p=761#more-761 [28.02.2012].
 292. Makarenko V., Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo: e-book, "Gazeta Wyborcza", 20.02.2012, http://wyborcza.pl/1,75248,11180067,Ile_to_kosztuje_i_dlaczego_tak_drogo_e_book.html 2012-02-20, ostatnia aktualizacja 2012-02-19 19:10 [dostęp: 29.02.2012].
 293. Manifest Zwinnego Tworzenia Oprogramowania, 2001, http://agilemanifesto.org/iso/pl/ [dostęp: 12.09.2012].
 294. Manifesto for Agile Software Development, 2001, http://agilemanifesto.org/ [dostęp: 12.09.2012].
 295. Mazurkiewicz P., Internetowi sprzedawcy liczą na dobry rok, 16.02.2012, http://www.ekonomia24.pl/artykul/706165,811307-Optymizm-w-internecie.html [dostęp: 27.02.2012].
 296. Mazurkiewicz P., Konkurencja dla e-sklepów, 21.02.2012, http://www.ekonomia24.pl/artykul/706258,815630-Cena-wciaz-najwazniejsza.html [dostęp: 22.02.2012].
 297. Mazurkiewicz P., Na rabaty w sieci skusiły się miliony Polaków, "Rzeczpospolita", 17.02.2012, http://www.ekonomia24.pl/artykul/706258,813724-Miliony-okazji-w-Internecie.html [dostęp:27.02.2012].
 298. Mazurkiewicz P., Rosną zakupy w sieci, "Rzeczpospolita", 09.02.2012, http://www.ekonomia24.pl/artykul/706167,809192-Zyski-tez-w-internecie.html [dostęp: 24:02.2012].
 299. McMullen T., Savitz E., Attention Facebook Shoppers: Get Ready For F-Commerce, " Forbes", 27.06.2011, http://www.forbes.com/sites/ciocentral/2011/06/27/attention-facebook-shoppers-getready-for-f-commerce/[dostęp 20.02.2012].
 300. Miączyński P., Makarenko V., Tajna krucjata Polski przeciwko piratom, "Gazeta Wyborcza", 03.03.2012, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,11276096.html [dostęp: 05.03.2012].
 301. Millennials Look to Digital Word-of-mouth to Drive Purchase Process, 02.02.2012, http://www. emarketer.com/Article.aspx?R=1008810&ecid=a6506033675d47f881651943c21c5ed4 [dostęp 28.02.2012].
 302. Nouwens J., Bouwman H., Living Apart Together In Electronic commerce: The Use of Information And Communication Technology to Create Network Organizations, "JCMC" 1998, vol. 1, no 3, http://jcmc.indiana.edu/vol1/issue3/nouwens.html [dostęp: 07.03.2012].
 303. O'Grady S., Why App Stores Are the Business Model for the 21st Century, 27.10.2010, http:// redmonk.com/sogrady/2010/01/27/why-app-stores-are-the-business-model-for-the-21st-century/[dostęp: 22.02.2012].
 304. Organisational agility: How businesses can survive and thrive in turbulent times, Economist Intelligence Unit, March 2009, www.emc.com/collateral/leadership/organisational-agility-230309.pdf [dostęp: 06.04.2012].
 305. Osiecki A., Będzie kontrola projektów internetowych, "Rzeczpospolita", 19.08.2010, http://www.rp.pl/artykul/9211,524567_Bedzie_kontrola_projektow_internetowych.html [dostęp: 28.02. 2012].
 306. Osiecki A., E-dotacje dla grupki przedsiębiorców, "Rzeczpospolita", 05.04.2012, http://www.ekonomia24.pl/artykul/706235,855636-E-dotacje-tylko-91-projektow-wybrano-w-II-konkursiez-2011-r-.html [dostęp: 05.04.2012].
 307. Podstawowe stopy procentowe, "Rzeczpospolita", 23.12.2011, http://rzeczpospolita.pl/ekonomia/psp.html?dzien=31&miesiac=12&rok=2011 [dostęp: 28.02.2012].
 308. Rappa M., Business models on the Web, 2002, http://digitalenterprise.org/models/models.html[dostęp: 02.03.2012].
 309. Raport: Ceny internetu spadły w Polsce w ciągu 6 lat o 70 proc., gorzej z opłatami telefonicznymi, "Gazeta Prawna", 31.01.2012, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/589622,raport_ceny_internetu_spadly_w_polsce_w_ciagu_6_lat_o_70_proc_gorzej_z_oplatami_telefonicznymi.html[dostęp:28.02.2012].
 310. Ratuszniak B., Megapanel wrzesień 2011: kategorie tematyczne, 21.11.2011, http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-i-badania/megapanel-wrzesien-2011-kategorie-tematyczne-22071[dostęp: 27.02.2012].
 311. Róg L., 60 godz., 170 st. C. Butelka i autobus z drukarki 3D, "Gazeta Wyborcza, 17.04.2012, http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,11549211,60_godz_170_st_C_Butelka_i_autobus_z_drukarki.html [dostęp: 10.05.2012].
 312. Sawhney M., Damn the ROI, Full Speed Ahead, "CIO Magazine", 15.07.2002, http://cio.co.nz/cio.nsf/focus/67658735A19FE646CC2572AC00309306 [dostęp: 05.03.2012].
 313. Solska J., Raport: Pokolenie Y na rynku pracy. Młodość idzie w klapkach, "Polityka", 13.10.2009,http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/270628,1,raport-pokolenie-y-na-rynku-pracy.read [dostęp:28.02.2012].
 314. Spółki portfelowe/projekty inwestycyjne, MCI, http://www.mci.pl/spolki_portfelowe.php [dostęp:29.02.2012].
 315. Statystyki doręczeń w terminie D+1, InPost, 31.12.2011, http://www.paczkomaty.pl/statystyki_doreczen,19.html [dostęp: 29.02.2011].
 316. Szpunar W., Wirtualna Przymierzalnia: augmented reality w Polsce, 14.02.2011, http://www.internetstandard.pl/news/367133/Wirtualna.Przymierzalnia.augmented.reality.w.Polsce.html [dostęp:28.02.2012].
 317. Ścibior M., Polski e-commerce na zakręcie?, "Internet Standard", 07.10.2008 http://www.internetstandard.pl/news/169511/Polski.e.commerce.na.zakrecie.html[dostęp 20.02.2012].
 318. The Future of the Internet Economy. A statistical profile, OECD, June 2011, http://www.oecd.org/dataoecd/44/56/40827598.pdf, s. 26 [dostęp: 08.03.2012].
 319. Watla A. et al., Raport strategiczny IAB Polska Internet 2009. Polska-Europa-Świat, VFP Communications,Warszawa 2010, http://www.iabpolska.pl/images/Raporty/raport_iab_2009_2010.zip [dostęp: 21.02.2012].
 320. Wądołowska K., Mania kupowania, czyli o postawach konsumenckich Polaków, Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS, styczeń 2011, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_005_11.PDF[dostęp 18.02.2012].
 321. Wojtasik P., E-booki traktowane gorzej niż zwykłe książki, "Rzeczpospolita", 15.02.2012, http://www.rp.pl/artykul/792736,812443-VAT-e-booki-dyskryminowane-przez-fiskusa.html [dostęp:07.03.2012].
 322. Wolak W., Grupa Nokaut może zarobić sporo mniej, "Rzeczpospolita", 12.04.2012, http://www.ekonomia24.pl/artykul/706258,858711-Grupa-Nokaut-moze-zarobic-sporo-mniej.html [dostęp:12.08.2012].
 323. World Continents Facebook Statistics, 20.02.2012, http://www.socialbakers.com/countries/continents?continentInterval=last-week#continent-intervals [dostęp 20.02.2012].
 324. World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union, 2012, http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/material/excel/2011/Internet_users_01-11_2.xls [dostęp 20.02.2012].
 325. Wycena stron i serwisów WWW, http://www.speedtest.pl/wycena/ [dostęp: 06.08.2012].
 326. Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2010 r., praca zbiorowa, GUS, 31.03.2011, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nts_wykorz_techn_ict_w_gosp_domowe_w_2010-cz3.xls [dostęp 20.02.2012].
 327. Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na konkurs w ramach Działania 8.1 PO IG, PARP, 23.12.2011, http://www.parp.gov.pl/index/more/24437 [dostęp: 29.20.2012].
 328. Zappos Family Core Values, 2012, http://about.zappos.com/our-unique-culture/zappos-core-values[dostęp: 31.08.2012].
 329. Żółtek D., Prosument - konsument przyszłości, 18.02.2009, http://www.egospodarka.pl/38121,Prosument-konsument-przyszlosci,1,20,2.html [dostęp 20.02.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6193
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu