BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krakowiak Michał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wybrane aspekty azione di classe w prawie włoskim
Selected Aspects of Azione di Classe in Italian Law
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2015, t. 96, s. 127-144, bibliogr. 27 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Przedsiębiorca, Konsument, Prawo
Entrepreneur, Consumer, Law
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych zagadnień powództwa grupowego w prawie włoskim - azione di calsse. Autor omawia genezę wprowadzenia azione di classe do włoskiego Kodeksu konsumenckiego z 6 września 2005 roku, mocą ustawy nowelizującej z 24 grudnia 2007 roku. We Włoszech kwestia instytucji powództwa grupowego stała się niezwykle istotna w związku ze skandalami finansowymi dotyczącymi argentyńskich obligacji, w wyniku których zostały poszkodowane rzesze włoskich wierzycieli. W art. 140-bis ust. 1 i 2 Kodeksu konsumenckiego uregulowano przede wszystkim zakres podmiotowy i przedmiotowy azione di classe, znacznie go zawężając. Ponadto postępowanie zostało zbudowane jako postępowanie dwufazowe składające się z etapu wstępnego, w którym sąd bada dopuszczalność powództwa oraz etapu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. W zakresie nieuregulowanym w art. 140-bis Kodeksu konsumenckiego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego z 1940 roku. Warto zwrócić także uwagę na dwie drogi rozstrzygnięcia powództwa grupowego przez sąd. W nauce prawa włoskiego obecny model azione di classe jest krytykowany.(abstrakt autora)

The purpose of this article is to discuss the selected aspects of class action in Italian law - azione di calsse. The Author discusses the genesis of introduction azione di classe to the Italian Consumer Code of 6 September 2005, by virtue of the Act on amending of 24 December 2007. In Italy, the issue of class action has become extremely significant in relation to financial scandals concerning the Argentine bonds, as a result of which they were victimed crowds of Italian creditors. In Art. 140-bis paragraph 1 and 2 of the Consumer Code regulated primarily subjective and objective scope of azione di classe, considerably narrowing it. Furthermore, the procedure was built as a two-phase procedure consisting of the preliminary stage in which the court examines the admissibility of the action and the stage of substantive resolution of the case. To the extent not covered by Art. 140-bis of the Consumer Code, the provisions of the Code of Civil Procedure of 1940. It should also pay attention to the two roads possibilities for settlement of class action by the court. In the science of Italian law the current model azione di classe is criticized.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Codice del Consumo z 6 września 2005 r. (n. 206).
 2. Codice Civile z 16 marca 1942 r. (n. 262).
 3. Codice Turismo z 23 maja 2011 r. (n. 79).
 4. Codice di Procedura Civile z 28 października 1940 r. (n. 1443).
 5. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r., Nr 7, poz. 44).
 6. Buzzelli Paolo, Bona Marco, w: Obiettivo class action: l'azione collettiva risarcitoria, Claudio Consolo, Marco Bona, Paolo Buzzelli (red.), IPSOA, Milano 2008, s. 61-82.
 7. Caponi Remo, Azioni collettive: interessi protetti e modelli processuali di tutela, Rivista di Diritto Processuale 2008/5, s. 1205-1225.
 8. Caponi Remo, Il nuovo volto della class action, Il Foro Italiano 2009/10, s. 383-387.
 9. Cataldi Giulio, La nuova azione di classe, Consumatori Diritti Mercato 2009/3, s. 129-152.
 10. Castri Maria, Palmigiano Alessandro, Il Codice del Consumo. Commentato, LG Grafica, Palermo 2010.
 11. Fiorio Paolo, L'azione di classe Nel nuovo art. 140bis e gli obiettivi di deterrenza e di accesso alla giustizia dei consumatori, w: Paolo Demarchi, Stefano Ambrosini (red.), I diritti dei consumatori e la nuova class action, Zanichelli, Bologna 2010, Sezione II - Dottrina, opinioni e interventi, s. 1-57.
 12. Katner Wojciech Jan, Krakowiak Michał, Polska class action - wybrane zagadnienia prawa materialnego i postępowania cywilnego, w: Jacek Gudowski, Karol Weitz (red.), Aurea Praxis Aurea Theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 341-373.
 13. Pace Alessandro, Interrogativi sulla legittimitá costituzionale della nuova «class action», Rivista di Diritto Processuale 2011/66, s. 15-29.
 14. Pogonowski Piotr, Ochrona roszczeń rozproszonych w Anglii i USA - dwa modele regulacji postępowań grupowych, Przegląd Sądowy 2009/6, s. 104-122.
 15. Reszczyk Katarzyna, Zastosowanie powództw zbiorowych na przykładach ustawodawstwa Stanów Zjednoczonych Ameryki i wybranych ustawodawstw europejskich. Cz. I, Radca Prawny 2009/4, s. 25-33.
 16. Reszczyk Katarzyna, Zastosowanie powództw zbiorowych na przykładach ustawodawstwa Stanów Zjednoczonych Ameryki i wybranych ustawodawstw europejskich. Cz. II, Radca Prawny 2009/5, s. 24-31
 17. Soricelli Gerardo, Contributo allo studio della class action nel sistema amministrativo italiano, Giuffré, Milano 2012.
 18. Afferni Giorgio, Recenti sviluppi nell'azione di classe, http://źródło: www.judicium.it/; stan na dzień 29.05.2015 r.
 19. D'Alfonso Giovanna, La tutela collettiva risarcitoria del "danno da vacanza rovinata". La prima sentenza diaccoglimento dell'azione di classe in tale ambito, http://www.judicium.it/; stan na dzień 1.07.2015 r.
 20. Bove Mauro, Profili processuali dell'azione di classe, http://www.judicium.it/; stan na dzień 29.05.2015 r.
 21. Bove Mauro, La trattazione nel processo di classe, http://www.judicium.it/; stan na dzień 29.05.2015 r.
 22. Frignani Aldo, Virano Paolo, L'Azione di Classe italiana. Effetti (e rimedi) nel rapporto tra banche e clienti, http://www.studiofrignani.com/; stan na dzień 29.05.2015 r.
 23. Menchini Sergio, I primi provvedimenti relativi all'azione di classe dell'art. 140-bis cod.consumo, http://www.judicium.it/; stan na dzień 29.05.2015 r.
 24. Santangeli Fabio, Le lacune della nuova azione di classe e i problemi di coordinamento con gli altri strumenti di tutela collettiva, http://www.judicium.it/; stan na dzień 29.05.2015 r.
 25. Santangeli Fabio, Parisi Pierpaolo, Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria: l'azione di classe dopo le recenti modifiche all'art. 140-bis cod. cons., http://www.judicium.it/; stan na dzień 29.05.2015 r.
 26. Soldati Nicola La class action come strumento di reazione collettiva a tutela del consumatore nei settori bancario ed assicurativo, Diritto e Giustizia. Il Quotidiano di Informazione Giuridica z 29.5.2015 r.,
 27. http://www.dirittoegiustizia.it/; stan na dzień 1.07.2015 r. http://www.sejm.gov.pl/; stan na dzień 1.06.2015 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu