BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cesarski Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Społeczne myślenie nad mieszkalnictwem i osadnictwem podstawą postępu urbanizacji - próba ujęcia globalnego
Societal Views on Housing and Settlement Issues as the Basis for the Progress of Urbanization - an Attempt at a Global View
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2014, nr 1, s. 31-40, bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Urbanizacja, Mieszkania, Mieszkalnictwo, Budownictwo mieszkaniowe, Rozwój zrównoważony, Cywilizacja
Urbanisation, Dwellings, Housing, Housing construction, Sustainable development, Civilization
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel artykułu skoncentrowany jest na znaczeniu koncepcji infrastruktury osadniczej w zakresie spostrzegania i realizacji społecznego sensu zrównoważonego rozwoju przestrzeni zamieszkiwania, prowadzącego do postępów współczesnej urbanizacji, a zatem rozwoju cywilizacyjnego. Teza rozważań mówi, że w koncepcji rozwoju zrównoważonego jego podstawowe płaszczyzny: społeczna, ekonomiczna i ekologiczno- -przyrodnicza nie mają płaszczyzny wspólnej, wyznaczającej społeczny nadrzędny cel tego rozwoju. Płaszczyznę tę ukazuje spojrzenie na koncepcję infrastruktury osadniczej dającą także praktyczne możliwości kierowania aktywności społeczno-gospodarczej ku rozwojowi zrównoważonemu. Metodyczne podejście do tej problematyki wymaga utożsamiania rozwoju cywilizacji - owego globalnego "mieszkania" - któremu ton nadaje urbanizacja z przestrzenią zamieszkiwania.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyse the meaning of settlement infrastructure in the context of the perception and realisation of sustainable development of contemporary living spaces, as defined by society, which then leads to progress in modern urbanisation and general societal development. The hypothesis of sustainable development states that its key planes of development (social, economic, environmental) are not intersected by a plane of common and socially overarching priorities. This common plane can be observed by looking at the concept of settlement infrastructure, which allows for a practical prompting of social and economic activity designed to drive sustainable development. The practical means of accomplishing this goal is to equate societal development with living space or the global apartment of civilisation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. An urbanizing world: global report on human settlements, 1996, UN Centre for Human Settlement Infrastructure and Environment Programme, Oxford University Press, Oxford, s. 309 i dalsze.
 2. Andrzejewski A., 1979a, Związki infrastruktury społecznej z rozmieszczeniem mieszkalnictwa oraz infrastruktury osadniczej, KPPiPS PAN, INP UG, Gdańsk, s. 25-38.
 3. Andrzejewski A., 1979b, Społeczne aspekty polityki mieszkaniowej, [w:] Rajkiewicz A. (red.) Polityka społeczna, PWE, Warszawa, s. 284-287.
 4. Auty R.M., Brown K., 1997, An overview to approaches to sustainable development, [in:] Auty R.M., Brown K. (eds.), Approaches to sustainable development, Routledge, London, s. 3-20.
 5. Balchin P.N., Isaak D., Chen J., 2000, Urban Economics. A Global Perspective, Macmillan Press Ltd., London, Palgrave, s. 34-37.
 6. Bartosik K., 1992, Koncepcja trwałego rozwoju a poszukiwanie strategii globalnych, Ekonomista, nr 2, s. 225-246.
 7. Batty A., 2007, Fifty years of urban modeling: makro-statics to micro-dynamics, [w:] Albeverio S., Andrey D., Giordano P., Vancheri A. (eds.), The dynamics of complex urban systems: an interdisciplinary approach, Physica-Verlag Heidelberg, New York, s. 1-20.
 8. Bookchin M., 1970, Ecology and revolutionary thought, Times Change Press, New York, s. 4-63.
 9. Braundel F., 1999, Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa, s. 253-313.
 10. Cesarski M., 2001a, Mieszkalnictwo. Myślenie globalne a przestrzenne wymiary działań w Polsce, [w:] Osiński J. (red.), Globalna gospodarka - lokalne społeczeństwa. Świat na progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 351-366.
 11. Cesarski M., 2001b, Kategoria majątku trwałego w badaniach sfery osadnictwa w Polsce, [w:] Brdulak J. (red.), Problemy rozwoju regionalnego, t. 5, VII Kongres Ekonomistów Polskich - styczeń 2001, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, s. 143-166.
 12. Cesarski M., 2004, Mieszkania czynszowe w społeczeństwach XIX i XX w. - Polska, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, [w:] Osiński J. (red.), Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 419-434.
 13. Cesarski M., 2006, Mieszkalnictwo i osadnictwo w integracji europejskiej - możliwości i bariery, [w:] Żukowska K. (red.), Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 167-181.
 14. Cesarski M., 2008a, Polityka mieszkaniowa i osadnicza a współczesne problemy cywilizacji zachodniej, [w:] Żukrowska K. (red.), Nauki ekonomiczno-społeczne a rozwój, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 559-569.
 15. Cesarski M., 2008b, Rozwój infrastruktury osadniczej w Polsce w latach 1990-2005 - miary nakładów, Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, z. 15, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 495-517.
 16. Cesarski M., 2009a, Mieszkalnictwo społeczne w państwach i perspektywie UE. Retrospekcja i wyzwania, Problemy Rozwoju Miast, nr 1-2, s. 39-49.
 17. Cesarski M., 2009b, Społeczne mieszkalnictwo w krajach Europy Zachodniej, Człowiek i Środowisko, nr 1-4, s. 67-82.
 18. Cesarski M., 2012, Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania - rola infrastruktury osadniczej, Studia i Prace KES, nr 2 (10), s. 125-149.
 19. Cesarski M., 2013, Kryzys istoty kapitalizmu, Przyszłość: Świat - Europa - Polska, nr 2 (28), Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy prezydium PAN, Warszawska Drukarnia Naukowa, Warszawa, s. 22-33.
 20. Devall B., Sessios G., 1985, Deep ecology: living as if nature mattered, Published by Gibbs Smith, Utah, s. 2-7.
 21. Dokumenty końcowe konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój", 1998, IOŚ, Warszawa, s. 3 i dalsze.
 22. Gechev R., 2005, Sustainable development: economic aspects, University of Indianapolis Press, Indianapolis, s. 2-4.
 23. Głąbicka K., 2001, Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Elipsa, Warszawa, s. 148-190.
 24. Goryński J., 1974, Wymiar człowieka w planowaniu miast przyszłości, [w:] Miasto przyszłości, Polska 2000, Ossolineum, PAN, Wrocław, z. 1, s. 92-106.
 25. Harris J.M., 2000, Basic Principles of Sustainable Development, Global Development and Environment Institute, Working Paper 00-04, Tufts University, Medford, s. 1-24.
 26. Heidegger M., 1977, Budować, mieszkać myśleć, [w:] Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Czytelnik, Warszawa, s. 316-336 oraz 326-328.
 27. Hirschman A.O., 1958, The Strategy of Economic Development, Yale University Press, New Haven, s. 100 i dalsze.
 28. Hordijk L., 2007, The art and craft of system analysis, IIASA, Luksemburg, s. 11-16.
 29. Howard E., 1946, Garden cities of to-morrow, London, Faber and Faber, s. 50-57, 138-147, [w:] Wheeler S.M., Beatley T. (eds.), 2004, The sustainable urban development reader, Rotledge, London, s. 5-14.
 30. Howard E., 2004, The three magnets, [w:] Wheeler S.M., Beatley T. (eds.), The sustainable urban development reader, Rotledge, London, s. 11-14.
 31. Kozłowski S., 2005, Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 66-70.
 32. Kusionowicz T., 2008, Problemy projektowania budynków mieszkalnych a zdrowie człowieka; Lyle J.T., 1999, Design for human ecosystems: landscape, land use, and natural resources, Island Press, Washington, s. 23-124.
 33. Mały Słownik Urbanistyczny, 1959, IUiA, Warszawa, s. 62.
 34. Ostrowski W., 1975, Urbanistyka współczesna, Arkady, Warszawa, s. 35-48.
 35. Papuziński A., 2006, Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju - wprowadzenie, Problemy Ekorozwoju, nr 2, s. 25-32.
 36. Rosenstein-Rodan D.N., 1959, Uwagi o teorii wielkiego pchnięcia, Ekonomista, nr 2, s. 359-369.
 37. Roset E., 1975, Demografia Polski, t. 1 Stan, rozmieszczenie i struktura ludności, PWN, Warszawa, s. 199-200.
 38. Rottenberg D., 1989, Introduction: ecosophy T - from institution to system, [w:] Naess A., Rothenberg D., Ecology, community and lifestyle, Cambridge University Press, London, s. 2-22.
 39. Selman P.H., 1996, Local sustainability: managing and planning ecologically sound places, Sage Publications Ltd., London, s. 35-56.
 40. Shaw R.W., 1994, Sustainable development: applications of systems analysis, Science of The Total Environment, vol. 149, is. 3, s. 193-214.
 41. Skowroński A., 2006, Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, Problemy Ekorozwoju, nr 2, s. 47-57.
 42. Smit P.S.M., 1997, Home-Work Distances and the Urbanized Society: A Macro-Micro Level Question, [w:] Ostendorf W., Korcelli P., Sindair R., Urban Development and Urban Life in International Perspective, Geographia Polonica, nr 69, s. 119-133.
 43. Soroczyński T., 2002, Integrated systems analyses and sustainable development, [w:] 1st International Environmental Modelling and Software Society Confrence, vol. 3, Lugano, s. 133-138.
 44. Steinitz C., Rogers P., 1970, A systems analysis model of urbanization and change. An experiment in interdisciplinary education, Cambridge, MIT Press, Massachusetts, 3-78.
 45. Welfe W., 2002, Łączna produktywność czynników produkcji a postęp techniczny, Studia Ekonomiczne, nr 1-2, s. 94-115.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu