BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolnicki Bogdan (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Ewolucja nadzoru nad samorządem terytorialnym
Evolution of Supervision over Territorial Self-Government
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2015, nr 3, s. 60-74
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Prawo administracyjne, Historia, Nadzór
Local government, Administrative law, History, Supervision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podłożem, na którym ukształtowała się instytucja nadzoru nad samorządem terytorialnym, była konieczność skoordynowania bądź też zintegrowania działań wszystkich podmiotów prawa publicznego - zarówno działających na zasadzie decentralizacji, jak i tworzących strukturę administracji państwowej. W doktrynie można wyodrębnić dwa kierunki badawcze: pierwszy, wiążący nadzór z problematyką samodzielności podmiotów wykonujących administrację publiczną, oraz drugi, uznający za istotę nadzoru uzgadnianie działalności administracji zdecentralizowanej z działalnością administracji państwowej. Porównując oba przedstawione kierunki badawcze, autor dostrzega, że główne rozbieżności między nimi sprowadzają się do ujęcia celu nadzoru. Przedstawiciele pierwszego kierunku kładą nacisk na kwestię samodzielności podmiotów nadzorowanych, drugiego zaś - na zagadnienie konieczności utrzymania jednolitości działania wszystkich elementów administracji publicznej. Oczywiście nie są to jedyne, lecz główne cele nadzoru, samodzielność jednostek samorządowych jest bowiem zawsze względna, wynika z wzajemnych relacji między rożnymi podmiotami oraz z podziału zadań pomiędzy państwo i samorząd. (abstrakt oryginalny)

The basis on which the institution of supervision over territorial self-government developed was the need to coordinate or integrate the activities of all public law entities, both operating on the principle of decentralization, as well as those forming the structure of the State administration. Two directions of research can be distinguished in the legal doctrine: the first relating supervision to the issue of independence of entities performing public administration and the second considering the reconciliation of the activities of decentralized administration with the activities of the State government as the essence of supervision. While comparing these two directions of research, the author notes that the main differences between them boil down to the approach to supervision. The representatives of the first direction emphasize the matter of independence of the supervised entities, while the representatives of the second emphasize the issue of the need to maintain uniformity of operation of all elements of public administration. These are obviously not the only objectives, but the main objectives of supervision, as the autonomy of territorial self-government units is always relative, arises from mutual relations between various entities and from the demarcation of tasks between the State and the self-government. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Faruga, Skarga do sądu administracyjnego z art. 101, 101a ustawy o samorządzie gminnym, Katowice 2010, s. 202-203, rozprawa doktorska, niepubl.
  2. B. Adamiak, J. Borkowski, Instytucje sądowej ochrony samodzielności gminy, "Samorząd Terytorialny" 1991/1-2, s. 40.
  3. B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993.
  4. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012.
  5. R. Suwała, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9 września 1993 r., III ARN 42/93, "Samorząd Terytorialny" 1994/4, s. 71.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu