BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cicharska Aleksandra (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Przemiany demograficzne w małych miastach województwa pomorskiego
Demographic Changes in the Small Cities of the Pomeranian Voivodeship
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2014, nr 3, s. 13-20, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Demografia, Demografia miasta, Miasto, Proces starzenia się ludności, Starzenie się społeczeństw, Emigracja, Emigracja zarobkowa
Demography, City demography, City, Process of people ageing, Ageing of the population, Emigration, Economic emigration
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
W dobie intensywnych przemian demograficznych, jakie obserwuje się po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, również małe miasta dotknęła modernizacja społeczeństwa. Nie są to zmiany tak intensywne jak w największych skupiskach ludności, gdzie zachowania populacji odpowiadają nierzadko drugiemu przejściu demograficznemu, jednakże doświadczają one transformacji. Poddane analizie wybrane małe miasta województwa pomorskiego udowadniają, że procesy ludnościowe w tychże jednostkach administracyjnych ulegają homogenizacji. Problemem jest przede wszystkim szybkie tempo starzenia się społeczeństwa, jak również emigracja mieszkańców w wieku wczesnoprodukcyjnym, będąca przede wszystkim efektem częściowego otwarcia zachodnich rynków pracy dla obywateli państw przyjętych w 2004 roku do Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

In the era of intense demographic changes that can be observed afer Poland's accession to the European Union, the modernisation of society is also noticeable in small Polish cities. The transformation process is clearly not as intensive in small cities as it is in the metropolitan areas where the population behaviour mostly corresponds to the second demographic transition. The analysis of the small cities of the Pomeranian Voivodeship that were selected for the purpose of this study shows that the demographic process in these administrative units becomes standardised. h e main problem in this case is the rapid popula tion ageing, as well as the increasing migration of young people which is primarily a result of the partial opening of the Western labour markets for citizens of the countries that joined the European Union in 2004.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki J., Dębski M., Pawlus M., 2009, Wpływ migracji na trwałość związków rodzinnych (wybrane zagadnienia), Migracje zagraniczne a polityka rodzinna. Biuletyn RPO, nr 66, s. 72-90.
 2. Bartosińska M., Ejsmont J., Zaborski L., Zagożdżon P., 2005, Analiza umieralności z powodu nowotworów złośliwych w województwie pomorskim, Annales Academiae Medicae Gedanensis, nr 35, s. 85-95.
 3. Chaberek-Karwacka G., Cicharska A., 2013, Wpływ rozwoju infrastruktury logistycznej na zmiany ludnościowe obszarów wiejskich otoczenia aglomeracji gdańskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Modelowanie procesów i systemów logistycznych, część XII, s. 229-242.
 4. Chojnicki Z., Czyż T., 1989, Charakterystyka małych miast regionu poznańskiego a koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego, [w:] Korcelli P., Gawryszewski A. (red.), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce, Prace Geograficzne, nr 152, s. 139-157.
 5. Cicharska A., 2010a, Przemiany demograficzne na obszarach wiejskich województwa pomorskiego, [w:] Szmielińska-Pietraszek P., Szymańska W. (red.), Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, s. 21-29.
 6. Cicharska A., 2010b, Demographic changes in Poland, [w:] Wendt J. (red.), Chosen problems of geographical research in Poland and Romania, Editura Universităţii din Oradea, Oradea-Gdansk, s. 70-80.
 7. Długosz Z., 2009, Stan i perspektywy starzenia się ludności w Europie, Czasopismo Geograficzne, nr 80 (1-2), s. 28-41.
 8. Frątczak E., Kurkiewicz J., 2006, Urodzenia i płodność, Zeszyt Naukowy Sekcji Analiz Demograficznych, nr 13, s. 6-40.
 9. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004- 2011, 2012; źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3583_PLK_HTML. htm, data dostępu: 23.12.2013.
 10. Jelonek A., 2008, Perspektywiczna sytuacja demograficzna Polski a potrzeba badań socjologicznych, [w:] Śliz A., Szczepański M.S. (red.), Czy koniec socjalizmu? Polska transformacja w teoriach socjologicznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 155-163.
 11. Kaczmarczyk P., Okólski M., 2011, Podsumowanie, [w:] Kaczmarczyk P. (red.), Mobilność i migracje w dobie transformacji, wyzwania metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 195-206.
 12. Kaźmierska K., Waniek K. (red.), 2011, Integracja europejska a przemiany kulturowe w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Kindler M., Napierała J. (red.), 2010, Migracje kobiet przypadek Polski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 14. Kłos B., 2011, Świadczenia rodzinne w latach 2004-2011, Analizy Biura Analiz Sejmowych, nr 23 (67), s. 1-14.
 15. Pietruszek M., 2006, Wybrane konsekwencje zmian w zachowaniach prokreacyjnych kobiet, Zeszyt Naukowy Sekcji Analiz Demograficznych, nr 13, s. 93-106.
 16. Radiukiewicz A., 2006, Emigracja zarobkowa Polaków do Irlandii - raport z badań, Związek Biur Porad Obywatelskich, Warszawa.
 17. Rydzewski P., 1992, Demograficzne korelaty rozwodów, Studia Demograficzne, nr 1 (107), s. 25-37.
 18. Rydzewski P., 2002, Ryzyko rozpadu małżeństw w Polsce. Empiryczne implikacje teorii Levingera, Studia Demografi czne, nr 1 (141), s. 69-84.
 19. Rysz-Kowalczyk B., 2010, Samorząd terytorialny wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Model instytucjonalno-prawny, [w:] Szarfenberg R., Żołędowski C., Th eiss M. (red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, s. 145-155.
 20. Zborowski A., Chaberko T., Grad N., Gałka J., Kretowicz P., 2011, Struktury i trendy demografi czne oraz kapitał ludzki i aktywność społeczna; źródło: http://ebookbrowse.com/1-struktury-i-trendy-demografi czneoraz- kapitał-ludzki-i-aktywność-społeczna-pdf-d72202650, data dostępu: 27.12.2013.
 21. Zwoliński Ł., 2009, Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na migracje ludności rolniczej w latach 2000-2005, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr 11, s. 384-387.
 22. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego: http://www. stat.gov.pl/bdl, korzystano wielokrotnie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu