BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziuba Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zróżnicowanie fiskalnych skutków polityki podatkowej jednostek samorządu terytorialnego
Differences in Fiscal Implications of Tax Policy in Polish Municipalities
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 1, s. 351-360, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Podatki lokalne, System podatkowy, Polityka podatkowa
Local government, Local taxes, Tax system, Tax policy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest rozpoznanie zróżnicowania fiskalnych skutków decyzji z zakresu władztwa podatkowego gmin (w tym także miast na prawach powiatu) z punktu widzenia takich kryteriów, jak rodzaj podatku lokalnego, typ gmin, a przede wszystkim ich położenie geograficzne. W artykule poddano weryfikacji hipotezę badawczą, zgodnie z którą lokalna polityka podatkowa wywołuje większe skutki fiskalne, a więc jest bardziej aktywna na obszarach (w województwach) cechujących się gorszą sytuacją społeczno-ekonomiczną. Analizie poddano dochody z podatków lokalnych wszystkich gmin w Polsce za lata 2006-2014, szczególnie w kontekście fiskalnych skutków stosowania narzędzi władztwa podatkowego, i skonfrontowano je z wybranymi wskaźnikami ekonomicznymi dla województw. Przeprowadzona analiza korelacyjna potwierdza teoretyczne przypuszczenia i pozwala uznać postawioną hipotezę za prawdziwą. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to identify differences in fiscal implications of decisions in terms of taxation power made by municipalities (also including cities with county rights) from the perspective of such criteria as the type of local tax, the type of municipality and its geographic location. The research hypothesis stating that local tax policy results in more extensive fiscal consequences, and hence remains more active in the areas (regions) characterized by poorer socio-economic situation, was put forward for verification in the article. The conducted analysis covered revenues from local taxes in Poland in the period 2006-2014, primarily in the context of fiscal consequences resulting from using the tools for power to tax and confronting them with the selected economic indicators for regions. The conducted correlation analysis confirms the theoretical assumptions and allows for considering the hypothesis to be true. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl [data dostępu: 10.08.2015].
 2. Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne - czas na zmiany, Temida2, Białystok 2013.
 3. Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001.
 4. Korolewska M., Polityka podatkowa gmin i miast na prawach powiatu w zakresie podatku od nieruchomości a wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, "Studia BAS" 2014, nr 1.
 5. Kosikowski C. (red.), Finanse samorządowe 2005, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 6. Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za okres 2006-2014, www.mf.gov.pl [data dostępu: 10.08.2015].
 7. Swianiewicz P., Finanse lokalne - teoria i praktyka, Municipium S.A., Warszawa 2004.
 8. Swianiewicz P., Neneman J., Łukomska J., Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości, "Finanse Komunalne" 2013, nr 7-8.
 9. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381).
 10. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 150).
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613).
 12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232).
 13. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.351
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu