BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Problemy opodatkowania nieruchomości w Polsce - przegląd wybranych aspektów
Problems of Real Estate Taxation in Poland - Selected Aspects
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 1, s. 391-398, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Podatek od nieruchomości, Nieruchomości, Podatki
Property tax, Real estate, Taxes
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule ukazano wybrane praktyczne problemy związane z wymiarem podatku od nieruchomości. Główną uwagę skupiono na zaprezentowaniu specyfiki opodatkowania nieruchomości w Polsce w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania. Ponadto wskazano wysokość maksymalnych stawek podatkowych (oraz możliwości ich obniżenia) i zamieszczono podstawowy zakres zwolnienia z tego rodzaju podatku. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu opodatkowania wiatraków, części mieszkalnych zajętych na działalność gospodarczą oraz garaży w budynkach zamieszkania zbiorowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present some practical problems in the dimension of property tax. The article focuses on presenting the specifics of real estate taxation in Poland in relation to the objects of taxation, indicated maximum level of tax rates (and also the lowest) and identifies the basic scope of tax exemption. Particular attention is paid to the taxation of windmills, living spaces used for economic activity (business) and garages in collective residential buildings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o podatku od lokali (Dz.U. z 1935 r., nr 82, poz. 505).
 2. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o podatku od nieruchomości (Dz.U. z 1936 r., nr 3, poz. 14).
 3. Dowgier R., Liszewski G., Pahl B., Stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego, Temida 2, Białystok 2012.
 4. Etel L., Podatek od lokali garażowych, "Finanse Komunalne" 2011, nr 5.
 5. Etel L., Podatki od nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 6. Etel L., Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Temida, Białystok 1998.
 7. Etel L., Dowgier M., Podatki i opłaty lokalne - czas na zmiany, Temida 2, Białystok 2013.
 8. Etel L., Popławski M., Podatki lokalne, [w:] C. Kosikowski, A. Salachna (red.), Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 9. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (Dz. U. z 1994 r., nr 124, poz. 607).
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz.U. z 2001 r., nr 143, poz. 1614).
 12. Święch K., Podatek od nieruchomości w działalności przedsiębiorców, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2011, nr 40.
 13. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1984 r., nr 52, poz. 268).
 14. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989 r., nr 30, poz. 163).
 15. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r., nr 9, poz. 31).
 16. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz. 1682).
 17. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, Sejm RP VII kadencji, Druk nr 115, Warszawa 2011.
 18. Wójtowicz K., System opodatkowania nieruchomości w Polce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 19. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, I FSK 1397/10 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CBDB828A6F, data dostępu: 10.07.2015).
 20. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 1992 r., SA/Wr 650/92.
 21. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., P 3/09 (www.trybunal.gov.pl/OTK/otk_dpr.asp, data dostępu: 10.07.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.391
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu