BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Controlling w zarządzaniu - uwarunkowania psychologiczne
Controlling in Management. Psychological Conditioning
Źródło
Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 246, 323 s., rys., tab., bibliogr. 383 poz.
Słowa kluczowe
Controlling, Zarządzanie, Psychologia
Controlling, Management, Psychology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie powiązań pomiędzy psychologią a controllingiem, co dotychczas - w polskiej literaturze przedmiotu - nie zostało uczynione. Do szczegółowych celów pracy należeć będą: przedstawienie teoretyczne zakresu controllingu, w tym zaprezentowanie i dokonanie klasyfikacji istnieją- cych w literaturze definicji, oraz przedstawienie zadań controllerów występujących w praktyce działalności gospodarczej wraz z uwarunkowaniami dotyczącymi zakresu tych zadań oraz organizacyjnego umiejscowienia jednostek i osób realizujących te zadania. Kolejne cele szczegółowe to określenie, na podstawie wcześniejszej identyfikacji zadań controllera w przedsiębiorstwie, jakie psychologiczne czynniki i uwarunkowania (opisane w ogólnych teoriach i badaniach psychologicznych) mogą mieć wpływ na controllerów i controlling. Kolejnym celem jest przedstawienie odkryć z zakresu psychologii kultur i zaproponowanie na tej podstawie wniosków i wskazówek aplikacyjnych do zastosowania controllingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych i wielokulturowych oraz wskazanie różnic, jakimi należy się kierować, projektując rozwiązania controllingowe w różnych krajach, w zależno- ści od zidentyfikowanych dla tych krajów cech i wartości kulturowych. Kolejnym celem pracy jest przedstawienie relacji pomiędzy controllingiem a twórczością, a także określenie, w jakim zakresie i pod jakimi warunkami praca controllera powinna być i może być uznana za twórczą. Następnym celem jest przedstawienie, na podstawie badań empirycznych, psychologicznej sylwetki osób pracujących w controllingu oraz porównanie controllerów z osobami, których praca nie była i nie jest związana z controllingiem. Kolejny cel to przedstawienie psychologicznej sylwetki osób, które ze względu na nabywanie określonej wiedzy ekonomicznej mogą w przyszłości pracować w controllingu(fragment tekstu)

The main goal of the book is to explore and present the interrelation between two antithetic fields - controlling and psychology. The specific goals of the book are: - classification of definitions of controlling which are present in literature; - presenting the tasks of controllers and explaining the dependence of controllers' tasks and place of controlling department in organizational hierarchy on the characteristics of a company; - identification of psychological phenomena and psychological factors (described in the general psychological theories) that can influence controlling in companies and controllers' actions; - presentation of culture psychology findings and, on this basis, presentation of author's own recommendation for application of controlling in different countries, depending on their culture characteristic and values typical of those cultures; - presentation of relations between controlling and creativity and explanation, when and under what conditions controller's work can be and should be characterized as creative; - presentation, on the basis of author's own empirical study, the psychological characteristic of people who work in controlling in comparison to people who do not work in controlling; - presentation, on the basis of author's own empirical study, the psychological characteristic of people who can possibly work in controlling in the future. In connection with such goals the following research questions have been addressed: - What trends of approach to controlling can be observed in definitions of controlling? - What tasks are performed by controllers? Do those tasks depend on specifics of a company? - What are the main psychological phenomena that influence controlling? - How is the accomplishment of crucial tasks of controlling determined by psychological factors? - How should the culture aspect be taken into account in designing controlling systems and recommending controlling solutions? - Should controlling - being a sphere which uses quantitative data generated by accounting and finance - be creative? Can a controller be a creative person? What should be a range of this creativity? - Are people who realize in practice the tasks of controlling aware of this fact? Do people that declare themselves as controllers really realize the tasks of controlling? - How is - from the motivational aspect - the work in controlling perceived by people who work in controlling and by people who do not work in controlling? - What are psychological differences between people who work and who do not work in controlling and potential controllers in terms of: risk approval, individualism/collectivism, team roles preferences, work time flexibility preferences, preferences for international or domestic employer, acceptance of long-distance career and preference for various motivational factors in their work? Do people who work in controlling particularly intensively, differ visibly from the whole group of controllers? - Do controllers - in comparison with other people - have specific approach to time? Do people who work in controlling specially intensively differ from the viewpoint of time perspectives from the whole group of controllers? The structure of book reflects the research questions and the goals of research. The first chapter is focused on the author's classification of controlling definitions, analysis of the controller's tasks and their determinants. The second chapter presents the psychological phenomena that can influence controlling and explains how different tasks and spheres of controlling depend on psychological factors. The third chapter explains how, due to author's theoretical research, cultural characteristics and values should be taken into consideration while designing controlling systems and recommending controlling solutions. The fourth chapter synthetizes the subject of controlling with subject of creativity, especially in terms of psychology of creativity. The fifth chapter presents author's own empirical research aimed to determine the psychological characteristic of controllers and compare this group with non-controllers. The sixth, last chapter, presents the analogical research, conducted on a group of potential future controllers, to determine the psychological characteristics of this group.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w Grupach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 2. Allport G.W., The Nature of Prejudice, Addison-Wesley, Reading 1954.
 3. Almond G.A., Verba S., The Civic Culture: Political Attitudes in Five Western Democracies, Princeton University Press, Princeton 1963.
 4. Amabile, T., Creativity in Context. Update to Social Psychology of Creativity, Westview Press, Boulder 1996.
 5. Amabile T., Creativity in Context, Westview Press, Boulder-Oxford 1996.
 6. Amabile T., The social psychology of creativity: a componential conceptualization, "Journal of Personality and Social Psychology" 1983, vol. 45.
 7. American Institute of Accountants, Review and reasume, "Accounting Terminology Bulletin", AIA, 1953, no. 1.
 8. Anderson N., De Dreu C.K.W., Nijstad B.A., The routinization of innovation research: a constructively critical review of the state-of-the-science, "Journal of Organizational Behavior" 2004, vol. 25.
 9. Aronson E., Człowiek - istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 10. Aronson E., The Theory of Cognitive Dissonance: A Current Perspective, [w:] L. Berkowitz (red.), Advances in Experimental Social Psychology, t. 4, Academic Press, New York 1969.
 11. Aronson E., Wilson T.D, Akert R.M., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 2012.
 12. Ashton R.H., Ashton A.H., Perspectives on Judgment and Decision Making Research in Accounting and Auditing, [w:] R.H. Ashton, A.H. Ashton (red.), Judgment and Decision Making Research in Accounting and Auditing, Cambridge University Press, New York 1995.
 13. Baas M., De Dreu C.K.W., Nijstad B.A., A meta-analysis of 25 years of mood-creativity research: hedonic tone, activation, or regulatory focus, "Psychological Bulletin" 2008, vol. 134, no. 6.
 14. Bailey J.J., Nosfinger J.R., O'Neill M., 401 (K) retirement plan contribution decision factors: the role of social norms, "Journal of Business and Management", Winter 2004, http:/search.proquest.com/docview/211524550?, dostęp: 30.01.2012.
 15. Bandura A., An Agentic Perspective on Positive Psychology, [w:] S.J. Lopez (red.), Positive Psychology: Exploring the Best in People, vol. 1, Greenwood Publishing Company, Westport 2008a.
 16. Bandura A., A Social Cognitive Theory of Mass Communications, [w:] J. Bryant, M.B. Oliver (red.), Media Effects: Advances in Theory and Researches, Lawrence Erlbaum, Mahwah 2009.
 17. Bandura A., Human agency in social cognitive theory, "American Psychologist", September 1989.
 18. Bandura A., Self-Regulation of Motivation Through Anticipatory and Self-Reacting Mechanisms, [w:] R.A. Dientsbier (red.), Perspectives on Motivation, Nebraska Symposium on Motivation, University of Nebraska Press, Lincoln 1990.
 19. Bandura A., Self-reinforcement: theoretical and methodological considerations, "Behaviorism", fall 1976, vol. 4, no. 2.
 20. Bandura A., Toward an Agentic Theory of the Self, [w:] H.W. Marsh, R.G. Craven, D.M. Mcinerney (red.), Self Processes, Learning and Enabling Human Potential: Dynamic New Approaches (Advances in Self Research), Information Age Publishing, 2008b.
 21. Bandura A., Cervone D., Self-evaluative and self-efficacy mechanisms governing the motivational effects of goal systems, "Journal of Personality and Social Psychology" 1983, vol. 55.
 22. Barber B., Lehavy R., McNichols M., Trueman B., Reassessing the returns to analysts' stock, "Financial Analyst Journal", Mar/Apr 2003, vol. 59, no. 2.
 23. Barber B.M., Heath C., Odean T., Good reasons sell: reason-based choice among group and individual investors in the stock market, "Management Science", Dec 2003, vol. 49, no. 12, http://search.proquest.com/docview/213178139?, dostęp: 10.10.2011.
 24. Barber B.M., Odean T., Too many cooks spoil the profits: investment club performance, "Financial Analysts Journal" Jan/Feb 2000, vol. 56, no. 1, http:// search.proquest.com/docview/219214085?accountind=45576:dostęp: 10.09.2012.
 25. Barsalou L.W., Prinz J.J., Mundane Creativity in Perceptual Symbol Systems, [w:] T.B. Ward, S.M. Smith, J. Vaid (red), Creative Thought: An Investigation of Conceptual Structures and Processes, American Psychological Association, Washington 1997.
 26. Bauman Z., Zindywidualizowane społeczeństwo, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 27. Beer J.S., Ochsner K.N., Social cognition: a multi level analysis. Research report, "Brain Research" 2006, vol. 1079.
 28. Berglas S.C., Jones E.E., Drug-choice as a self-handicapping strategy in response to noncontingent success, "Journal of Personality and Social Psychology" 1978, vol. 36.
 29. Bernat M., Wróblewska M., Zasoby kulturowe i społeczne jako źródło budowania przewag konkurencyjnych organizacji w globalizującej się gospodarce (na przykładzie gospodarki chińskiej), [w:] R. Karczewski, M. Bernat (red.), Chiny i azjatyckie tygrysy - filozofia i etyka gospodarowania, Politechnika Opolska, Confucius Institute, Krapkowice 2011.
 30. Błoch H., Controlling, czyli rachunkowość zarządcza, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1994.
 31. Boden M., The Creative Mind: Myths and Mechanisms, Routledgle, Oxford 2005.
 32. Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, ACADEMICA Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2010.
 33. Boyd J.N., Zimbardo P.G., Constructing Time after Death: The Transcendental-Future Time Perspective, [w:] L. Storm, M. A. Thalbourne (red.), The Survival of Human Consciousness: Essays on the Possibility of Life after Death, McFarland, Jefferson 2006.
 34. Boyd J.N., Zimbardo P.G., Time Perspective, Health, and Risk Taking, [w:] A. Strathman, J. Joireman (red.), Understanding Behavior in the Context of Time: Theory, Research, and Application, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahwah 2005.
 35. Bradley G., Self-serving biases in the attribution process: a reexamination of the fact or fiction question, "Journal of Personality and Social Psychology", January 1978.
 36. Brav A., Heaton J.B., Rosenberg A., The rational-behavioral debate in financial economics, "Journal of Economic Methodology" December 2004, vol. 11, no. 4.
 37. Brown R., Further comment on the risky shift, "American Psychologist" 1974, vol. 29.
 38. Bruner J.S., Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznawania, PIW, Warszawa 1978.
 39. Budeva D., Cross-cultural differences in evaluating product characteristics: motion pictures, "Management Research Review" 2010, vol. 33, no. 5.
 40. Burnstein E., Vokour A., What a person thinks upon learning he has chosen differently from others: nice evidence for persuasive arguments explanation of choice shifts, "Journal of Experimental Social Psychology" 1975, vol. 11.
 41. Campbell C.R., Owens S.C., Attributional comparisons across biases and leader-member exchange status, "Journal of Managerial Issues", fall 2006, vol. XVIII, no. 3.
 42. Chachuła D., Zadania controllera, [w:] W. Krawczyk (red.), Budżetownie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Materiały konferencyjne - IV Konferencja Naukowa, Kraków - Zakopane 2003.
 43. Chiu C., Dweck C.S., Tong Y.Y., Fu H.Y., Implicit theories and conception of morality, "Journal of Personality and Social Psychology" 1997, vol. 73.
 44. Christie P.M., Kwon I.G., Stoeberl P.A., Baumhart R., A cross-cultural comparison of ethical attitudes of business managers: India, Korea and the United States, "Journal of Business Ethics" 2003, vol. 46, no. 3.
 45. Chybicka A., Psychologia twórczości grupowej. Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006.
 46. Clements C.E., John D. Neill J.D., Stovall O.S., The impact of cultural differences on the convergence of international accounting codes of ethics, "Journal of Business Ethics", December 2009, vol. 90, issue 3 supplement.
 47. Coenenberg A.G., 2006, Betriebswirtschaft für Führungskraefte, Verlag Schaeffer-Poschel, 2006.
 48. Coenenberg A.G., Strategisches Controlling, Verlag Schaeffer-Poschel, 2004.
 49. Colman A.M., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 50. Comegys C., Cognitive dissonance end entrepreneurial behavior, "Journal of Small Business Management", Jan 1976.
 51. Cropley A.J., Creativity in Education and Learning. A Guide for Teachers and Educators, Kogan Page, London 2001.
 52. Csikszentmihaly M., Flow: The Psychology of Optimal Experience, Harper and Row, New York 1990.
 53. Csikszentmihalyi M., Creativity. Flow and the Psychology of Discovery and Invention, Harper Collins, New York 1996.
 54. Curtis G., Business Information System. Analysis, Design and Practice, Addison-Wesley Publishing Company, New York 1991.
 55. Czapiński J., Cechy osobowości i styl życia, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 56. Czapiński J., Spotkanie dwóch tradycji: hedonizmu i eudajmonizmu, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 57. Czubakowska K., Idea controllingu w systemie zarządzania, [w:] E. Nowak (red.), Podstawy controllingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 58. Czubakowska K., Kontrola zarządcza, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość zarządcza, Ekspert, Wrocław 2000.
 59. Czyczerski M., Wpływ zjawiska różnic kulturowych na funkcjonowanie controllingu finansowego w spółkach zależnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 251, Wrocław 2012.
 60. D'Alessio M., Guarino A., De Pascalis V., Zimbardo P.G., Testing Zimbardo's Stanford Time Perspective Inventory (STPI) - Short Form an Italian study, "Time & Society" 2003, vol. 12, no. 2/3.
 61. Danks D., The Psychology of Causal Perception and Reasoning, [w:] H. Beebee, C. Hitchcock, P. Menzies (red.), Oxford Handbook of Causation, Oxford University Press, Oxford 2009.
 62. Danov M.A., Smith J.B., Mitchell R.K., Relationship prioritization for technology commercialization, "Journal of Marketing", summer 2003.
 63. De Bondt W.F.M., Thaler R.H., Does the stock market overreact, "Journal of Finance" 1985, vol. 40.
 64. de Silva H., Sapra S., Thorley S., Return dispersion and active management, "Financial Analyst Journal" Sept/Oct 2001, vol. 57, no. 5, http://search.proquest.com/docview/219229094, dostęp: 10.10.2011.
 65. Dewally M., The informational value of earnings whispers, "Journal of Business", Spring 2008, vol. 23, no. 1, http://search.proquest.com/docview/214179863?accountin=45576, dostęp: 10.10.2011.
 66. Deyhle A., Controller Handbuch, Enzyklopaedisches Lexikon für die Convoller-Praxis. I Analysebis Controllers Thementeppich, wyd. 3, Management Service Verlag, Gauting/München 1990.
 67. Dhar R., Zhu N., Up close and personal: investor sophistication and the disposition effect, "Management Science", may 2006, vol. 52, no. 5, http://search.proquest.com/docview/213244974?accountind=45567,dostęp: 10.10.2011.
 68. Diener C.I., Dweck C.S., An analysis of learned helplessness: (II) the processing of success, "Journal of Personality and Social Psychology" 1980, vol. 39.
 69. Diener C.I., Dweck C.S., An analysis of learned helplessness: continuous changes in performance, strategy and achievement cognitions following failure, "Journal of Personality and Social Psychology" 1978, vol. 36.
 70. Dobek-Ostrowska B., Propaganda jako forma komunikowania, [w:] B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka (red.), Teoria i praktyka propagandy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 71. Doliński D., O tym, co pozytywnego może wyniknąć z narzekania, [w:] M. Drogosz (red.), Jak Polacy przegrywają? Jak Polacy wygrywają?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 72. Doliński D., Reklama i jej wpływ na zakupy, [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 73. Dweck C.S., Implicit Theories as Organizers of Goals and Behavior, [w:] P.M. Gollwitzer, J.A. Bargh (red.), The Psychology of Action: Linking Cognition and Motivation to Behavior, Guilford Press, New York 1996.
 74. Dweck C.S., Motivational processes affecting learning, "American Psychologist" 1986, vol. 41.
 75. Dweck C.S., Leggett E.L., A social-cognitive approach to motivation and personality, "Psychological Review" 1988, vol. 95.
 76. Dweck C.S., Reppucci N.D., Learned helplessness and reinforcement responsibility in children, "Journal of Personality and Social Psychology" 1973, vol. 25.
 77. Dweck C.S., The role of expectations and attributions in the alleviation of learned helplessness, "Journal of Personality and Social Psychology" 1975, vol. 31.
 78. Dynowska J., Kes Z., Changes of the characteristics of the position of controller based on analysis of job offers in years 1996-2008, Research Papers of Wrocław University of Economics, no. 145, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2010.
 79. Dynowska J., Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji: Rola i miejsce controllera w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 15, Wrocław 2008.
 80. Dynowska J., Zadania controllera w przedsiębiorstwie w świetle badań ankietowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 181, Wrocław 2011.
 81. Dziekoński C., Poszukiwanie źródeł kreatywności, Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2011.
 82. Dźwigoł H., Controlling jako podsystem zarządzania przedsiębiorstwem w procesie zmian, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 2.
 83. Eckstein H., A Theory of Stable Democracy, Princeton University Press, Princeton 1966.
 84. Elliot A.J., Dweck C.S., Goals: an approach to motivation and achievement, "Journal of Personality and Social Psychology" 1983, vol. 54.
 85. Erdley C.A., Cain K., Loomins C., Dumas-Hines F., Dweck C.S., The relations among children's social goals, implicit personality theories and response to social failure, "Development Psychology" 1997, vol. 33.
 86. Festinger L., A Theory of Cognitive Dissonance, Row Peterson, Evanston 1957.
 87. Festinger L., A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford University Press, Stanford 1963.
 88. Festinger L., A theory of social comparison processes, "Human Relations" 1954, vol. 7, no. 2.
 89. Financial Executives Institute, Controllership and treasurership functions defined by FEI, "The Controller" 1962.
 90. Fitzgerald K., Know yourself, know your risk tolerance, "Better Investing", Oct 2008, vol. 58, no. 2.
 91. Fjałkowska D., Controlling wymaga zmian w strukturze organizacyjnej, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2006, nr 7.
 92. Foremna-Pilarska M., Teoretyczne problemy controllingu - definicja, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1174, Wrocław 2007.
 93. Franken R.E., Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 94. Fras J., Język propagandy politycznej, [w:] B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka (red.), Teoria i praktyka propagandy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 95. Fraser C., Gouge C., Billing M., Risky shifts, cautious shifts, and group polarization, "European Journal of Social Psychology" 1979, vol. 1, no. 42.
 96. Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman Publishing Company, Massachusetts 1984.
 97. Friedl G., Küpper H., Pedell B., Relevance added: combining ABC with German cost accounting, "Strategic Finance" 2005, vol. 86, no.12.
 98. Fromkin H., Effects of experimentally aroused feelings of un-distinctiveness upon evaluation of scarce and novel experiences, "Journal of Personality and Social Psychology" 1970, vol. 16.
 99. Fromlet H., Behavioral Finance - Theory and Practical Application, "Business Economics", July 2001.
 100. Fuller R.F., Amos Tversky, behavioral finance, and Nobel Prizes, "Financial Analysts Journal", July/August 1996.
 101. Fung M.V., Developments in behavioral finance and experimental economics and post Keynesian finance theory, "Journal of Post Keynesian Economics", fall 2006, vol. 29, no.1.
 102. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 103. Gałdowa A., Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 104. Gandz J., Murray V., The experience of workplace politics, "Academy of Management Journal", Jun 1980, vol. 23.
 105. Gerrig R.J., Zimbardo P.G., Psychology and Life, Allyn and Bacon, Boston 2002, http://www.apa.org/research/action/glossary.aspx#p, American Psychological Association, Glossary of Psychological Terms, dostęp 10.10.2011.
 106. Gestland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 107. Glaser M., Langer T., Weber M., On the trend recognition and forecasting ability of professional traders, "Decision Analysis" Dec 2007, vol. 4, http://search.proquest.com/docview/205846598?accountind=45576, dostęp: 20.12.2011.
 108. Glaser M., Weber M., Overconfidence and trading volume, "Geneva Risk and Insurance Review", Jun 2007, vol. 32, no. 1, http://search.proquest.com/docview/274609662?accountind=45576, dostęp: 10.10.2011.
 109. Goethals F.G., Carugati A., Leclerq A., Differences in e-commerce behavior between neighboring countries - the case of France and Belgium, "The Data Base for Advances in Information Systems" Nov 2009, vol. 40, no. 4.
 110. Goetz T.E., Dweck C.S., Learned helplessness in social situations, "Journal of Personality and Social Psychology" 1989, vol. 39.
 111. Goleman D., Przywództwo, które przynosi efekty, [w:] Sekrety skutecznych liderów biznesu, wydanie specjalne, "Harvard Business Review Polska" 2006.
 112. Goliszewski J., Controlling - system koordynacji przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 8-9.
 113. Gonzalez A., Zimbardo P.G., Time in perspective: A Psychology Today survey report, "Psychology Today" 1985, vol. 19.
 114. Goodwin J., Goodwin D., Ethical judgments across cultures: a comparison between business students from Malaysia and New Zealand, "Journal of Business Ethics" 1999, vol. 18.
 115. Góralski A., Być nowatorem. Poradnik twórczego myślenia, PWN, Warszawa 1990.
 116. GraBhoff J., Anforderungen an ein modernes controlling und rechnungswesen zu beginn des XXI jarhunderts, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" 1999, nr 51.
 117. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 118. Grossberg S., Form Perception, Technical Report CAS/CNS-TR07-020, [w:] U. Windhorst, M.D. Binder, N. Hirokawa (red.), Encyclopedia of Neuroscience, Springer-Verlag, Heidelberg 2007.
 119. Guilford J.P., Natura inteligencji człowieka, PWN, Warszawa 1978.
 120. Hahn D., Controlling - Stand und Entwicklungstendenzen unter besonderer Berücksichtigung des CIM-Konzeptes, [w:] A.W. Scheerer (red.), Rechnungswesen und EDV, 8, Saarbrückie Warsztaty, Heidelberg 1987.
 121. Hahn D., PUK. Controllingkonzepte, Auflage 6, Verlag Gabler, 2001.
 122. Haka S.F. Heiteger D.L., International managerial accounting research: a contracting framework and opportunities, "The International Journal of Accounting" 2004, vol. 39.
 123. Hall E.T., Beyond Culture, Anchor Books, Garden City 1976.
 124. Harrison P.D., West S.G., Hal Reneau J., Initial attributions and information-seeking by superiors and subordinates in production variance investigations, "The Accounting Review", Apr 1988, vol. 63, no. 2.
 125. Hartmann F.G.H., Mass V.S., Why business unit controllers create budget slack: involvement in management, social pressure, and machiavellianism, "Behavioral Research in Accounting" 2010, vol. 22, no. 2.
 126. Haus B., Nowosielski S., Controlling a kontrakty menedżerskie w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 1995, nr 12.
 127. Haynes C.M., Kachelmeier S.J., The effects of accounting context on accounting decisions: a synthesis of cognitive and economic perspectives in accounting experimentation, "Journal of Accounting Literature" 1998, vol. 17.
 128. Health Performance Measurement in the Public Sector: Principles and Policies for Implementing an Information Network, E.B. Perrin, J.S. Durch, S.M. Skillman (red.), National Academy Press, Washington 1999.
 129. Heigl A., Controlling - Interne Revision, G. Fischer, Stuttgart 1989.
 130. Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 131. Herbert B., Tracking progress, "CMA Management" Feb 2002, vol. 75, no. 10.
 132. Hernas A., Filozofia w praktyce zarządzania, [w:] T. Oleksyn (red.), Filozofia a zarządzanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 133. Hoffmann F., Merkmale det fuhrungsorganisation amerikanisher unternehmen - auszüge aus den ergebnissen einer forschungreise 1970, ZfO, 1972, vol. 41.
 134. Hofstede G., Cultural dimensions in management and planning, "Asia Pacific Journal of Management", January 1984.
 135. Hofstede G., Culture and Organizations: Software of the Mind, McGraw-Hill, London 1991.
 136. Hofstede G., Dimensions of National Cultures in Fifty Countries and Three Regions, [w:] J.B. Deregowski, S. Dziurawiec, R.C. Annis (red.), Explications in Cross-Cultural Psychology, Swets & Zeitlinger, Lisse 1983.
 137. Hofstede G., Bond M.H., The Confucius connection: from cultural roots to economic growth, "Organizational Dynamics" 1988, vol. 16, no. 4
 138. Hofstede G., Hofstede G.J., Cultures and Orgnizations: Software of the Mind, 2nd ed., McGraw Hill, New York 2005.
 139. Holman E.A., Philip G., Zimbardo P.G., The social language of time: the time perspective - social network connection, "Basic and Applied Social Psychology" 2009, vol. 31.
 140. Holmes T.H., Rahe R.H., The social readjustment rating scale, "Journal of Psychosomatic Research" 1967, vol. 11.
 141. Horngren C., Datar S., Foster G., Cost Accounting: A Managerial Emphasis, Prentice-Hall, Upper Saddle River 2006.
 142. Hornowska E., Paluchowski W.J., Kulturowa adaptacja testów psychologicznych, [w:] J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 143. Horvath P., Controlling, Auflage 8, Verlag Vahlen, München 2002.
 144. Horvath P., Das Controllingkonzept - der Weg zu einem Wirkungsvollen Controllingsystem, Auflage 6, Verlag Beck-Wirtschaftsberater, 2002.
 145. Horvath P., Reichmann T., Controlling, Auflage 9, Verlag Vahlen, 2004.
 146. Hülsenberg F., Wróbel J., Controlling, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Zielona Góra 1995.
 147. Husted B.W., Wealth, culture, and corruption, "Journal of International Business Studies", 1999, vol. 30, no. 2.
 148. ICG International Group of Controling. Formulierung Controller - Leitbild, Stuttgart 26.10.1996.
 149. Ingelhart R., Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princetown University Press, Princetown 1990.
 150. Ingelhart R., Human Values and Beliefs, The University of Mchigan Press, Ann Arbor 1998.
 151. Inglehart R., Baker E., Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values, "American Sociological Review", Feb 2000, vol. 65, no. 1.
 152. Inglehart R., Wezel C., Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 153. James K., Brodersen M., Jacob E., Workplace affect and workplace creativity: a review and preliminary model, "Human Performance" 2004, vol. 17.
 154. Jones E., Nisbet R., The Actor and the Observer: Divergent Perceptions of the Causes of Behavior, [w:] E.E. Jones (red.), Perceiving the Causes of Behavior, General Learning, Morristown, 1972.
 155. Jones E.E., The rocky road from acts to dispositions, "American Psychologist" 1979, vol. 34.
 156. Jowett G.S., O'Donnell V., Propaganda and Persuasion, Beverly Hills 1986.
 157. Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań 2011.
 158. Kahneman D., Wykład noblowski wygłoszony dnia 8 grudnia 2002 roku na Uniwersytecie Sztokholmskim, http://nobelprize.org/, dostęp: 10.10.2009.
 159. Karczewski L., Rozwój etyki gospodarczej w Chinach, [w:] R. Karczewski, M. Bernat (red.), Chiny i azjatyckie tygrysy - filozofia i etyka gospodarowania, Politechnika Opolska, Confucius Institute, Krapkowice 2011.
 160. Karlins M., Coffman T.L., Walters G., On the fading of social stereotypes. Studies in three generations of college students, "Journal of Personality and Social Psychology" 1969, vol. 13.
 161. Karwacki P., Ujęcie definicyjne controllingu w niemieckim obszarze językowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 24, Wrocław 2008.
 162. Kaustia M., Alho E., Puttonen V., How much does expertise reduce behavioral Biases? The case of anchoring effects in stock return estimates, "Financial Management" Autumn 2008, vol. 37, no. 3, http://search.proquest.com/docview/208170967?accountind=45576, dostęp: 10.10.2011.
 163. Kempa E., Controlling a budżetowanie działalności działu sprzedaży, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 5, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 164. Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B., Psychologia społeczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 165. Keough K. A., Zimbardo P.G., Boyd J.N., Who' s smoking, drinking, and using drugs? Time perspective as a predictor of substance use, "Basic and Applied Social Psychology" 1999, vol. 21, no. 2.
 166. Kes Z., Controlling w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, [w:] E. Nowak (red.), Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty ODDK, Gdańsk 2003.
 167. Keys D.E., van der Merwe A., German vs. United States cost management, "Management Accounting Quarterly", Fall 1999.
 168. Kilger W., Pampel J., Vikas K., Marginal costing as a management accounting tool, "Management Accounting Quarterly" Winter 2004, vol. 5, no. 2.
 169. Kim Y., Kim S.Y., The influence of cultural values on perditions of corporate social responsibility: application of Hofsdede's dimensions to Korean public relations practitioners, "Journal of Business Ethics" 2010, vol. 91.
 170. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 2001.
 171. Kitayama S., Burnstein E., Social Influence, Persuasion, and Group Decision-Making, [w:] S. Shavitt, T.C. Brock (red.), Persuasion: Psychological Insights and Perspectives: Allyn&Bacon, Boston 1994.
 172. Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 173. Klimas M., Podręczna encyklopedia rachunkowości, Poltext, Warszawa 1997.
 174. Knap W., Sawicki K., Controlling a rachunkowość, "Rachunkowość" 1994, nr 2.
 175. Knox R.E., Safford R.K., Group caution at the race track, "Journal of Experimental Social Psychology" 1976, vol. 12.
 176. Kocowski T., Aktywność twórcza człowieka, [w:] H. Sękowa, A. Tokarz (red.), Szkice z teorii twórczości i motywacji, SAWW, Poznań 1991.
 177. Kollmann T., Kuckertz A., Breugst N., Organizational readiness and the adoption of electronic business - the moderating role of national culture in 29 European countries, "The DATA BASE for Advances in Information Systems", November 2009, vol. 40, no. 4.
 178. Komorowski J., Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Ujęcie behawioralne, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
 179. Kostera M., Kownacki S., Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi, [w:] A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996.
 180. Kotter J.P., Co właściwie robią przywódcy, [w:] Sekrety skutecznych liderów biznesu, Wydanie Specjalne "Harvard Business Review Polska", Warszawa 2006.
 181. Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa 1977.
 182. Kożusznik B., Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa 2005.
 183. Krech D., Crutchfield R., Theory and Problems of Social Psychology, New York 1948.
 184. Krüger W., Controlling: gegenstandsbereigh, wirkungsweise und funktionen im rahmen der unternehmenspolitik, BFuP 1997, vol. 31.
 185. Krumwiede K.R., Rewards and realities of German cost accounting, "Strategic Finance" 2005, vol. 86, no. 10.
 186. Kuc B., Zarządzanie doskonałe. Poszukiwanie przenikliwości, PTM, Wydawnictwo Menedżerskie 2003.
 187. Kuhnen C.M., Kunston B., The neural basis of financial risk taking, "Neuron" 2003, vol. 47.
 188. Kupisiewicz C., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 189. Kustra A., Sierpińska M., Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie, [w:] M. Sierpińska (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 190. Lachowicz-Tabaczek K., Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej. Ich wpływ na poznanie i zachowanie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 191. Lader M., Marks I., Clinical Anxiety, Heinemann, London 1973.
 192. Lashinger K., Pinpointing investor's mistakes. Shifting the portfolio management paradigm, "Finance Week" 23 February 2005.
 193. Lazarus R.S., Psychological Stress and the Doping Process, Mc-Graw-Hill, New York 1966.
 194. Leachy T., Can the budgeting competency gap be narrowed?, "Business Finance", Feb 2006.
 195. Lerner D., The Passing of Traditional Society, Free Press, New York 1958.
 196. Lewicka M., Afektywne i deskryptywne mechanizmy spostrzegania innych ludzi, [w:] M. Lewicka, J. Trzebiński (red.), Psychologia spostrzegania społecznego, KiW, Warszawa 1985.
 197. Lewicka M., "Polacy są wielkim i dumnym narodem", czyli nasz portret (wielce) zróżnicowany, [w:] M. Drogosz (red.), Jak Polacy przegrywają? Jak Polacy wygrywają?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 198. Lichiello P.W., Turnock B.J., Guidebook for Performance Measurement, 1999.
 199. Lichtarski J., Nowosielski S., Zarządzanie przedsiębiorstwem, [w:] J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 200. Lichtarski J.M., Nowosielski K., Metodyka pomiaru stanu zaawansowania controllingu w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1101, Wrocław 2006.
 201. Linville P.W., Self-complexity and affective extremity: don't put all your eggs in one cognitive basket, "Social Cognition" 1985.
 202. Lippman W., Public Opinion, Harcourt Brace, New York 1922.
 203. Lo A.W., Repin D.V., The psychophysiology of real-time financial risk processing, "Journal of Cognitive Neuroscience" 2002, vol. 13.
 204. Locke E.A., Latham, G.P., A Theory of Goal Setting and Task Performance, Prentice Hall, Englewood Hills 1990.
 205. Lubart T.I., Sternberg, An Investment Approach to Creativity: Theory and Data, [w:] S.M. Smith., T.B. Ward, R.A. Finke (red.), The Creative Cognition Approach, MIT Press, Cambridge 1995.
 206. Łaguna M., Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.
 207. Łapińska A., Dynowska J., Zakres zadań i oznaczenia stanowiska controllera w przedsiębiorstwie w świetle badań ankietowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 123, Wrocław 2010.
 208. Maass A, Clark R.D., Hidden impacts of minorities: fifty years of minority influence research, "Psychological Bulletin" 1984, vol. 95, no. 3.
 209. Mackie, B., Merging GPK and ABC on the road to RCA, "Strategic Finance" 2006, vol. 87, no. 5.
 210. Mann R., Mayer E., Controlling w twojej firmie, Centrum Kreowania Liderów, Skierniewice 1996.
 211. Marotta D.J., Behavioral finance: anchoring, "Hudson Valley Business Journal", July 2008a, vol. 28.
 212. Marotta D.J., Behavioral finance: herd mentality, "The Central New York Business Journal", August 2008b, vol. 15.
 213. Martinko M., Douglas S., Culture and expatriate failure: an attributional explication, "International Journal of Organizational Analysis" 1999, vol. 7, no. 3.
 214. Maslow A.W., W stronę psychologii istnienia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2004.
 215. Matsumoto D., Juang L., Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 216. Maurer T., Aleksander R., Contrast effects in behavioral measurement: an investigation of alternative process explenations, "Journal of Applied Psychology" 1991, vol. 76.
 217. Mazur-Kajta K., Sztuka odmowy w relacjach społeczno-ekonomicznych w Chińskiej Republice Ludowej, [w:] R. Karczewski, M. Bernat (red.), Chiny i azjatyckie tygrysy - filozofia i etyka gospodarowania, Politechnika Opolska, Confucius Institute, Krapkowice 2011.
 218. McNamara C., Performance Management - Basic Concepts 2005, http://managementhelp.org/perf_mng/perf_mng.htm, dostęp: 10.04.2010.
 219. McClelland D.C., Burnham D.H., Władza. Mroczny przedmiot pożądania... i pozytywnej motywacji, [w:] Sekrety skutecznych liderów biznesu, "Harvard Business Review Polska", Warszawa 2006.
 220. McShane S.L., Canadian Organizational Behaviour, McGraw Hill 1998.
 221. Merikle P.M., Smilek D., Eastwood J.D., Perception without awareness: perspectives from cognitive psychology, "Cognition" 2001, vol. 79.
 222. Micaels C.F., Carello C., Direct Perception, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs 1981.
 223. Miceli M., Near J., Blowing the Whistle: The Organizational and Legal Implications for Companies and Employees, Lexington Books, Lexington 1992.
 224. Miroński J., Władza i polityka w przedsiębiorstwie. Zarządzanie przez wpływ, Diffin, Warszawa 2000.
 225. Moore C., The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1996.
 226. Moscovici S., Toward a Theory of Conversion Behavior, [w:] L. Berkowitz (red.), Advances in Experimental Social Psychology, Academic Press, New York 1985.
 227. Moscovici S., Zavallon M., The group as a polarizer of attitudes, "Journal of Personality and Social Psychology" 1969, vol. 12.
 228. Mullins J., Management and Organizational Behaviour, Prentice Hall, Parson, London 2007.
 229. Myers D.G, Polarizing effects of social comparison, "Journal of Experimental Social Psychology" 1978, vol. 14.
 230. Nahotko S., Negocjacje biznesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Aspekt ekonomiczny, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 231. Nasierowski W., Mikula B., Culture dimensions of Polish managers: Hofstede's indices, "Organization Studies" 1998, vol. 19, no. 3.
 232. National Advisory Committee on Creative and Cultural Education, All Our Futures: Creativity, Culture and Education, Report to Secretary of State for Education and Employment, the Secretary of State for Culture, Media and Sport, may 1999.
 233. Nemeth C.J., Goncalo J.A., Wywieranie wpływu i perswazja w małych grupach, [w:] T.C. Brock, M.C. Green (red.), Perswazja. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 234. Nesterak J., Controlling. System oceny centrów odpowiedzialności, Anvix, Kraków 2003.
 235. Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 236. Nęcka E., Orzechowski J., Słabosz A., Szymura B., Trening twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.
 237. Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Academica Wydawnictwo SWPS, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 238. Nierenberg G.J., Sztuka kreatywnego myślenia, Studio Emka, Warszawa 1996.
 239. Nisbett R.E., The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently . . . and Why, Free Press, New York 2003.
 240. Nisbett R.E., Peng K., Choi I., Norenzayan A., Culture and systems of thought, holistic vs. analytic cognition, "Psychological Review" April 2001.
 241. Nogalski B., Szpitter A., Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową, [w:] B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 242. Norenzayan A., Nisbett R.E., Culture and causal cognition, "Current Directions in Psychological Science" August 2000, vol. 9, no. 4.
 243. Nosfinger J.R., Psychologia inwestowania, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.
 244. Nosfinger J.R., Social mood and corporate finance, "Corporate Finance Review", May/Jun 2003, vol. 7, no. 6, http://search.proquest.com/docview/198763199?accountind=45576, dostęp: 10.10.2012.
 245. Nosfinger J.R., Varma A., Gender differences in time and risk preferences of financial planners, "Journal of Personal Finance" 2009, vol. 8, http://search.proquest.com/docview/853000436?accountind=45576:,dostęp: 10.10.2011.
 246. Nowak E., Istota i zakres controllingu, [w:] E. Nowak (red.), Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, ODDK, Gdańsk 2003.
 247. Nowak E., System controllingu w przedsiębiorstwie, [w:] E. Nowak (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2011.
 248. Nowak M., Controllingowe wsparcie usprawnienia pracy menedżera oraz optymalizacji jej efektów, "Problemy Zarządzania" nr 4, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 249. Nowak M., Core Psychological Factors Influencing Performance, Its Measurement and Management, [w:] B. Nita (red.), Performance Measurement and Management. Concepts and Applications, Publishing House of Wrocław of Economics, Wrocław 2010a.
 250. Nowak M., Możliwości zastosowania rachunkowości w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi w świetle badań z zakresu psychologii międzykulturowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 41, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011a.
 251. Nowak M., Need for Psychology as Supportive Tool for Controlling in Small and Middle-Sized Companies, [w:] V. Linganu (red.), Mittelstandscontrolling 2009, Josef Eul Verlag, Lohmar 2009a.
 252. Nowak M., Psychological Phenomena as the Limiting Factors for Usage of Quantitative Methods and Their Accuracy in Accounting and Finance, [w:] R. Motoryn, E. Nowak (red.), Quantitative methods in accounting and finance, vol. III, Ukrainian State University of Finance and International Trade, Kijów 2009b.
 253. Nowak M., Psychologiczne aspekty budżetowania, [w:] E. Nowak. B. Nita (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010b.
 254. Nowak M., Psychologiczne czynniki decyzji inwestycyjnych a wskazówki dla controllingu finansowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009c.
 255. Nowak M., Rachunkowość, controlling, zarządzanie. rozważania o relacjach [w:] E. Nowak (red.), Paradygmaty rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu im. Oskara Langego, Wrocław 2007.
 256. Nowak M., Zjawiska psychologiczne w analizie wykonania budżetu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 545, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 19, Szczecin 2009c.
 257. O'Neill M., Palmer A., Cognitive dissonance and the stability of services quality perceptions, "Journal of Services Marketing" 2004, vol. 18, no. 6.
 258. Ohman A., Strach i lęk z perspektywy ewolucyjnej, poznawczej i klinicznej, [w:] M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 259. Olejczyk K., Zarządzanie przez controlling, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje. Modele. Metody, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.
 260. Palmer J.K., Loveland J.M., The influence of group discussion on performance judgements: rating accuracy, contract effects and halo, "The Journal of Psychology" 2008, vol. 142, no. 2.
 261. Paulus P.B., Nijstad B.A., Group Creativity: Innovation Through Collaboration, Oxford University Press, New York 2003.
 262. Penc J., Strategie zarządzania, perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994.
 263. Pervin L.A., Psychologia osobowości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 264. Pfohl H.-Ch., Controlling-Konzepte, ,,Controllingorganisation", [w:] P. Horvath, T. Reichmann (red.), Vahlen Grosses Controlling Lexikon, 2003.
 265. Pietrasiński Z., Myślenie twórcze, PZWS, Warszawa 1969.
 266. Pietrzak G., Miejsce controllingu w strukturę organizacyjnej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 947, Wrocław 2002.
 267. Piękoś J., Controlling jako metoda zarządzania szkołą wyższą, V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków 2010.
 268. Podstawy controllingu, E. Nowak (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 269. Polonsky M.J., Schuppisser S.W., Beldona S., A stakeholder perspective for analyzing marketing relationships, "Journal of Market-Focused Management" 2002, vol. 5.
 270. Porter R.E., Samovar L.A., An Introduction to Intercultural Communication, [w:] L. Samovar, R. Porter (red.), Intercultural Communications: A Reader, Wadsworth Publishing Company, Belmont 1994.
 271. Portz K., Lere J.C., Cost centre practices in Germany and the United States: impact of country differences on managerial accounting practices, "American Journal of Business" 2010, vol. 25, no. 1.
 272. Pratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy, używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 273. Preissler P.R., Controlling, Lehrbach und Intensivkurs, R. Oldenbeg Verlag, München 1994.
 274. Przetacznik-Gierowska M., Zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka, [w:] M. Przetacznik-Gierowska M., Tyszowska (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 275. Ratcliffe S., The Oxford Dictionary of Thematic Quotations, Oxford University Press, Oxford 2000.
 276. Rathus S.A, Psychology, Holt, Rinehart and Winston Inc., 1987.
 277. Reichmann T., Controlling mit Kennzahlen und Managementberichten, Auflage 6, Verlag Vahlen, 2001.
 278. Robbins S.S., Stylianou A.C., A longitudinal study of cultural differences in global corporate web sites, "Journal of International Business and Cultural Studies", Winter 2001-2002.
 279. Romanowska M. (red.), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 280. Ross L., The Intuitive Psychologist and His Shortcomings: Distortions in the Attribution Process, [w:] L. Berkowitz (red.), Advances in Experimental Social Psychology, vol. 10, Academic Press, New York 1977.
 281. Rotter J., Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcements, "Psychological Monographs" 1966, vol.80, no. 609.
 282. Samuelson W., Zeckhauser R., Status quo bias in decision making, "Journal of Risk and Uncertainty" 1988, vol. 1.
 283. Sapolsky R.M., Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 284. Sawicki K., Charakterystyka rachunkowości finansowej jednostek gospodarczych, [w:] K. Sawicki (red.), Rachunkowość finansowa, PWE, Warszawa 2004.
 285. Sawicki K., Controlling a system informacyjno-sprawozdawczy - zagadnienia wybrane, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2 (58), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2001.
 286. Scarborough J., The Origins of Cultural Differences and Their Impacts on Management, Quorum Books, Westport 1998.
 287. Scheerer A.W., Rechnungswesen und EDV, 8, Saarbrückie Warsztaty, Heidelberg 1994.
 288. Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 1992.
 289. Schierenbeck H., Value Controlling. Grundlagen Wertorientierter Unternehmensfuehrung, Verlag Oldenbourg, Auflage 2002.
 290. Schneider S.C., Barsoux J., Managing Across Cultures, Prentice-Hall, New York 1997.
 291. Schwartz S.H., Beyond Individualism-Collectvism: New Cultural Dimensions of Values, [w:] U. Kim, H.C. Triandis, C. Kagitcibasi, S.-C. Choi, G. Yoon (red.), Individualism and Collectivism: Theory, Method and Application, Sage, Newbury Park 1994.
 292. Schwartz S.H., Universals in the content and structure of values: theory and empirical tests in 20 countries, [w:] M. Zanna (red.), Advances in Experimental Social Psychology, vol. 25, Academic Press, New York 1992.
 293. Schwartz S.H., Bardi A., Influences of adaptation to communist rule on value priorities in Eastern Europe, "Political Psychology" 1997, vol. 18.
 294. Schweitzer M., Friedl B., Controlling-Konzeption, 1992.
 295. Schweitzer M., Friedl B., Beitrag zu einer umfassenden Controlling-Konzeption, [w:] K. Spremann, K. Aeberhard (red.), Controlling: Grundlagen, Informationssysteme, Anwendungen, Wiesbaden 1992.
 296. Searle J.R., Umysł. Krótkie wprowadzenie, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2010.
 297. Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 298. Sereno K., Mortensen C.D., Foundations of Communication Theory, New York 1974.
 299. Serfling K., Controlling, Kohlhammer GmbH, Stuttgart 1983.
 300. Sękowski A.E., Inteligencja, twórczość, mądrość a wybitne zdolności, [w:] A.E. Sękowski, (red.), Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 301. Sharman P.A., Vikas K., Lessons from German cost accounting, "Strategic Finance" 2004, vol. 86, no. 6.
 302. Shaw R.E., McIntyre M., Algoristic Foundations To Cognitive Psychology, [w:] W. Weimer, D. Palermo (red.), Cognition and the Symbolic Processess, Lawrence Earlbaum Associats, Hillsdale 1974.
 303. Shefrin H., Statman M., Behavioral aspects of the design and marketing of financial products, "Financial Management", summer 1993.
 304. Siegiel S., Zajonc R.B., Group risk-taking in professional decisions, "Sociometry" 1967, vol. 30.
 305. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 306. Słownik socjologii i nauk społecznych, G. Marshall (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 307. Smith E.E., Shoben E.J., Rips L.J., Structure and process in semantic memory, "Psychological Review" 1974, vol. 81.
 308. Snyder M., Tanke E.D., Berscheid E., Social perception and interpersonal behavior: on the self-fulfilling nature of social stereotypes, "Journal of Personality and Social Psychology" 1977, vol. 35, no. 9.
 309. Statman M., Caldwell D., Applying behavioral finance to capital budgeting: project terminations, "Financial Management", Winter 1987.
 310. Staw B.M., Knee-deep in the big-muddy: a study of escalating commitment to a chosen course of action, "Organizational Behaviour and Human Performance", June 1976.
 311. Stein M., Creatvity and culture, "Journal of Psychology" 1953, vol. 36.
 312. Stephan W.G., Stephan C.W., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 313. Sternberg R.J., The nature of creativity, "Creativity Research Journal" 2006, vol. 18, no. 1.
 314. Sternberg R.J., Lubart T.I., An investment theory of creativity and its development, "Human Development" 1991, vol. 34, no. 1.
 315. Sternberg R.J., Lubart T.I., Defying the Crowd. Cultivating Creativity in a Culture of Conformity, The Free Press, New York 1995.
 316. Sternberg R.J., Lubart T.I., The Concept of Creativity: Prospects and Paradigms, [w:] R.J. Sternberg (red.), Handbook of Creativity, Cambridge University Press, New York 1999.
 317. Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 318. Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 319. Stoner J.A.F., A Comparison and Individual Group Decisions Involving Risk, Massachusetts Institute of Technology, 1961.
 320. Stor M., Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 321. Strobel W., Begrif und System des Controlling, WISU, 1978.
 322. Su S.H., Kan C., Yang H.L., Cross-Cultural Difference and Accounting Ethics: An Empirical Study for Accounting Students, "International Journal of Organizational Innovation", Winter 2010, vol. 2, no. 3.
 323. Suchodolski B., O działalności twórczej, "Studia Pedagogiczne" XXVIII, 1976.
 324. Sunwolf, Getting to 'Group Aha' Provoking Creative Processes in Task Groups, [w:] L.R. Frey (red), The Handbook of Group Communication Theory and Research, Sage, Thousand Oaks 1999.
 325. Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, Pedagogika, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 326. Ściborek Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2010.
 327. Taffler R.J., What can we learn from behavioral finance? (part 2), "Credit Control" 2002, vol. 23, no. 4.
 328. Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 329. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 330. Tavris C., Wade C., Psychologia. Podejścia i koncepcje, Prentice Hall, Zysk i S-ka, 2008.
 331. The Best of Business Quotations, Exley, New York 1993.
 332. Thor E., Streven R., The time-diversification controversy, "Financial Analyst Journal", May/Jun 1995, vol. 51, no. 3, http:// search.proquest.com/docview/219206552?, dostęp: 10.09.2012.
 333. Ting-Toomey S., Intercultural Conflicts: A Face-Negotiation Theory, [w:] Y.Y. Kim, W.B. Gudykunst (red.), Theories in Intercultural, Communication, Sage, Newbury Park 1988.
 334. Tokarz A., Rola Motywacji Poznawczej w Aktywności Twórczej, Ossolineum, Wrocław 1985.
 335. Trompenaars F., Riding the Waves of Culture, Irwin, NewYork 1994.
 336. Tseng K.C., Behavioral finance, bounded rationality, neuro-finance, and traditional finance, "Investment Management & Financial Innovations" 2006, vol. 3, no. 4.
 337. Tubbs S.L., Moss S., Human Communications, McGraw-Hill, New York 1994.
 338. Tversky A., Kahneman D., Judgment under uncertainty: heuristics and biases, "Science", September 27, 1974.
 339. Tylkowski M., Wpływ tradycji kulturowej na relacje handlowe we współczesnych Chinach, [w:] R. Karczewski, M. Bernat (red.), Chiny i azjatyckie tygrysy - filozofia i etyka gospodarowania, Politechnika Opolska, Confucius Institute, Krapkowice 2011.
 340. Vinkour A., Burnstein E., Effects of partially shared persuasive arguments on group induced shifts: a group problem solving approach, "Journal of Personality and Social Psychology" 1974, vol. 29.
 341. Vollmuth H., Controlling. Instrumenty od A do Z, Placet, Warszawa 1995.
 342. Volmuth H.J., Controlling. Planowanie kontrola kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu, Placet, Warszawa 2007.
 343. Wade J.H., Preparing for mediation and negotiation in succession disputes, "Bond Dispute Resolution News", September 2003, vol. 15.
 344. Wallach M.A., Kogan N., Bem D.G., Diffusion of responsibility and level of risk-taking in groups, "Journal of Abnormal and Social Psychology" 1964, vol. 68.
 345. Wallach M.A., Kogan N., Bem D.G., Group influence on individual risk taking, "Journal of Abnormal and Social Psychology" 1962, vol. 65.
 346. Wallach M.A., Kogan N., The role of information, discussion, and consensus in group risk-taking, "Journal of Experimental Social Psychology" 1965, vol. 1.
 347. Wang O., Ross M., Culture and Memory, [w:] S. Kitayam, D. Cohen (red.), Handbook of Cultural Psychology, Guilford, New York 2007.
 348. Weary G., Arkin R., Attributional Self-Presentation, [w:] J.H. Harvey, W. Ickes, R.F. Kidd (red.), New Directions in Attribution Research, vol. 3., Lawrence Erlbaum Associates, Hilsdale 1981.
 349. Weber J., Einfuehrung in das Controlling, Auflage 10, Verlag Schaeffer-Poeschel, 2004.
 350. Weisberg W., Creativity. Understanding Innovation in Problem Solving. Science, Invention and the Arts, John Wiley and Sons, Hoboken 2006.
 351. Weber J., Wprowadzenie do controllingu, Profit, Katowice 2001.
 352. Wierzbicki K., Praktyczny poradnik kontrolera, KWANTUM, Warszawa 2000.
 353. Winstanley J., Klucz do psychologii. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 354. Wojcieszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 355. Wood R., Bandura A., Impact of the conceptions of ability on self-regulatory mechanisms and complex decision making, "Journal of Personality and Social Psychology" 1989, vol. 56, no. 3.
 356. Wosińska W., Psychologia życia społecznego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 357. Wróbel J., Controlling, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Zielona Góra 1995.
 358. Zakira N., Culture Matters? The Impact of Context on Globally Distributed Civil Society Decision Making Processes During WSI, Syracuse University, New York 2006.
 359. Zakira N., Abdul-Talib A.-N., Applying islamic market-oriented cultural model to sensitize strategies towards global customers, competitors and environment, "Journal of Islamic Marketing" 2010, vol. 1, no. 1.
 360. Zborowski R., Wpływ controllingu na efektywność ekonomiczną operatora sieci mobilnej, "Studia i Materiały - Wydział Zarządzania UW" nr 1, Warszawa 2006.
 361. Zielonka P., Finanse behawioralne, [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 362. Zimbardo P., Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008a.
 363. Zimbardo P., Psychologa i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 364. Zimbardo, P., Psychology and Life, Scott Foreman and Company, Glenview 1985.
 365. Zimbardo P., Time perspective biases: general, phenomenological characterizations of each time perspective, http://www.thetimeparadox.com/2008/08/03/an-overview-of-time-perspective-types/,dostęp: 10.12.2008b.
 366. Zimbardo P., Boyd J., Paradoks czasu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 367. Zimbardo P.G., Boyd J.N., Putting time in perspective: a valid, reliable individual-differences metric, "Journal of Personality and Social Psychology" 1999, vol. 77, no. 6.
 368. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCain V., Psychologia. Kluczowe koncepcje. Struktura i funkcje świadomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 369. Zimbardo, P.G., Keough, K.A., Boyd, J.N., Present time perspective as a predictor of risky driving, "Personality and Individual Differences" 1997, vol. 23.
 370. Zimmerman B.J., Bandura A., Martinez-Pons M., Self-motivation for academic attainment: the role of self-efficacy beliefs and personal goal setting, "American Educational Research Journal", fall 1992, vol. 29, no. 3.
 371. Zuber M., Komunikowanie Międzykulturowe, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Studia z teorii komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 372. Zuckerman M., Attribution of successes and failure revisited, or: the motivational bias is alive and well in attribution theory, "Journal of Personality", June 1979.
 373. http://geert-hofstede.com/dimensions.html, dostęp: 10.12.2012.
 374. http://oxforddictionaries.com/definition/english/creative, dostęp: 10.10.2012.
 375. http://oxforddictionaries.com/definition/english/perception Oxford Dictionaries, dostęp: 10.10.2012.
 376. http://www.businessdictionary.com/definition/controlling.html, Bussiness Dictionary, dostęp: 10.10.2010.
 377. http://www.businessdictionary.com/definition/perception.html Bussiness Dictionary, dostęp: 10.10.2012.
 378. http://www.controllerverein.com/What-is-Controlling-.121749.html, dostęp: 10.10.2012.
 379. http://www.controllingportal.de - Controlling Portal, dostęp: 10.10.2012.
 380. http://www.ilexikon.com/controlling.html Controlling - definition and meaning, dostęp: 10.03.2012.
 381. http://www.olev.de/controlling.htm Controlling - online administrative encyclopedia, dostęp: 10.03.2012.
 382. http://www.thetimeparadox.com, dostęp: 01.02.2013.
 383. http://www.turningpointprogram.org/Pages/pdfs/perform_manage/pmc_guide.pdf, dostęp: 01.02.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6193
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu