BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatek Agnieszka (Politechnika Częstochowska), Robak Elżbieta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Kobiety na stanowiskach kierowniczych - ich role zawodowe a role rodzinne
Women in Management Positions - Their Professional and Family Roles
Źródło
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9, s. 95-105, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Kadra kierownicza, Aktywność zawodowa kobiet, Kobieta w biznesie, Pozycja zawodowa kobiet, Sytuacja społeczno-ekonomiczna kobiet, Równowaga praca-życie
Managerial staff, Female economic activity, Women in business, Professional position of women, Socio-economic situation of women, Work-Life Balance (WLB)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagadnienie godzenia ról zawodowych i rodzinnych przez kobiety na stanowiskach kierowniczych. Podjęta problematyka koncentruje się wokół zagadnień dotyczących: funkcjonowania kobiet w sferze zawodowej, równowagi pomiędzy pracą a życiem pozazawodowym, konfliktu praca - rodzina. W artykule przedstawiono badania dotyczące warunków zapewniających równość kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Szczególną uwagę zwrócono na dobre praktyki przedsiębiorstw wspierające kobiety w pełnieniu obowiązków związanych z pracą i domem. (abstrakt oryginalny)

The present paper shows the issue of reconciliation professional and family roles of women in management positions. Undertaken problems focused on issues relating to: difficulties in the functioning of women in the sphere of work, the balance between work and personal life, work-family conflict. The article presents research on the conditions to ensure gender equality in the workplace. Particular attention was paid to the enterprises' good practices of supporting women in the performance of the duties related to work and home. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., Praca a życie pozazawodowe, [w:] Przyszłość pracy XXI wieku, red. S. Borkowska, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 2. Chełstowska A., Udział kobiet w gremiach decyzyjnych, [w:] RAPORT Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2000, FUNDACJA FEMINOTEKA, Warszawa 2009.
 3. Chirkowska-Smolak T., Równowaga między pracą a życiem osobistym, [w:] "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 2008, nr 1.
 4. Firma = różnorodność. Zrozumienie. Poszanowanie. Zarządzanie, Zeszyt 2, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009.
 5. Gender Index - Wskaźnik równouprawnienia kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, M. Rawłuszko, A. Mikulska, P. Kaczmarek, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Warszawa 2006.
 6. Greenhaus J.H., Beutell N.J., Sources of conflict between work and family roles, [w:] "Academy of Management Journal", 1985, Vol. 10, No. 1.
 7. Greenhaus J.H., Collins K.M., Show J.D., The relation between work-family balance and quality of life, [w:] "Journal of Vocational Behavior", 2003, Vol. 63 (3).
 8. Gryszko M., Ile warta jest płeć, czyli Gender Index na co dzień, [w:] "Personel Plus", 01.03.2009.
 9. Jeske A., Plantega J., Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 10. Kupczyk T., Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 11. Kwiatek A., Wyznaczniki awansów zawodowych kobiet w świetle badań empirycznych. [w] Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, red. M. Wawer, K. Markiewicz, Difin, Warszawa 2005.
 12. Lachowska B., Konflikt i facylitacja jako mechanizmy wzajemnych oddziaływań pracy i rodziny - analiza różnic płciowych, [w:] Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego, red. T. Rostowska, A. Peplińska, Difin, Warszawa 2010.
 13. Machol-Zajda L., Godzenie życia zawodowego i pozazawodowego - poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych i czasowych, [w:] Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet, red. C. Sadowska-Snarska, L. Tchon, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008.
 14. Menedżerka sukcesu 2011. Szanse i ograniczenia kariery zawodowej w Polsce, Polish Professional Women Network, Warszawa 2011.
 15. Rostowska T., Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 16. Titkow A., Budrowska B., Duch D., Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 17. Tomaszewska J., Dyskryminacja ze względu na płeć, [w:] Dyskryminacja ze względu na płeć. Przezwyciężanie barier na drodze ku równości kobiet i mężczyzn w Polsce, Virgo Poligrafia, Warszawa 2004.
 18. Zalewska A.M., Konflikty praca-rodzina - ich uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar konfliktów, [w:] Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, red. L. Golińska, B. Dudek. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1560
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu