BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyna Izabela (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Procesy oddziaływania projektów unijnych na system edukacyjny w Polsce
Processes of Influence of the European Union Projects on Educational System in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 9, s. 131-142, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
System edukacji, Szkolnictwo wyższe, Fundusze unijne
Educational system, Higher education, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystywaniem funduszy unijnych w zakresie edukacji w Polsce. Celem artykułu jest przedstawienie projektów unijnych i strategii oraz ich wpływu na poprawę sytuacji oświatowej kraju dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. Zaprezentowano znaczenie edukacji oraz finansowania badań koniecznych dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Omówiono strukturę nakładów finansowych pochodzących z funduszy unijnych na edukację w Polsce. Artykuł skupia się na przedstawieniu mechanizmów wykorzystania funduszy unijnych do rozwoju gospodarczego i społecznego. (abstrakt oryginalny)

In the paper there are issues connected with using European Union funds in the sphere of education in Poland. The aim of the paper is to introduce European Union projects and strategies as well as their influence on improving educational situation in Polish schools and universities due to financial support of the European Union. Meaning of education and financing research, which are necessary to develop economy and society are shown in the paper. The author has exposed the structure of the European Union funds supporting education in Poland. The paper is focused on presenting mechanisms of using the European Union funds for economic and social development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieliński J., Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 2. Brzeziński A., Brzeziński S., Interesariusze małej firmy, [w:] "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 5 (2012), red. nauk. H. Kościelniak, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 3. Drobniak A., Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 4. Edukacja wobec integracji europejskiej, red. J. Kojkoł, P.J. Przybysz, Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2004.
 5. Gorczycka E., Młodzież akademicka wobec Unii Europejskiej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
 6. Guliński J., Zasiadły K., Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka, PARP, Warszawa 2005.
 7. Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, red. J. Buzek, Twigger, Warszawa 2007.
 8. Janusz T., Lis J., Rola zaplecza badawczo-rozwojowego w procesie wzrostu gospodarczego, [w:] "Zeszyt Katedry Teorii Ekonomii", nr 4, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2004.
 9. Jeziorowski E., Polska edukacja na progu Unii Europejskiej, [w:] Możliwe - niemożliwe. Jakościowy wymiar pedagogiki aktualnej, red. naukowa E. Gaweł-Luty, M. Szczepańska, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2003.
 10. Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 11. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, red. E. Małuszyńska, B. Gruchman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 12. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 13. Królak Z., Polska wobec wyzwań XXI wieku. Zarys strategii na I dekadę, Atla 2, Warszawa 2000.
 14. Kubielski W., Suchocka A., Edukacja europejska poprzez uczestnictwo w kulturze, [w:] Edukacja wobec wyzwań kulturowo-cywilizacyjnych, red. J. Kojkoł, P.J. Przybysz, Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2000.
 15. Mesjasz-Lech A., Efektywność ekonomiczna i sprawność ekologiczna logistyki zwrotnej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 16. Michalski T., Polska w procesie integracji europejskiej, Difin, Warszawa 2002.
 17. Nowakowska-Grunt J., Cubała M., Strategia i zarządzanie strategiczne jako element wspomagający działalność przedsiębiorstwa na przykładzie IKEA, [w:] Determinanty zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. W. Skibińska, B. Skowron-Grabowska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.
 18. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998.
 19. Pabian A., Niekonwencjonalne środki i formy reklamy w marketingu partnerskim, [w:] Determinanty zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. W. Skibińska, B. Skowron-Grabowska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.
 20. Restrukturyzacja wyższych studiów menadżerskich w Polsce w aspekcie wymagań Wspólnoty Europejskiej, red. B. Garbacik, WZiEPG, Gdańsk 1998.
 21. Spreckley F., Grucza B., Zarządzanie cyklem projektu, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 22. Trocki M., Grucza B., Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2007.
 23. Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K., Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.
 24. Wójcik-Mazur A., Strategia postępowania wobec ryzyka kredytowego w świetle zmian rynków finansowych, [w:] Wieloaspektowe problemy zarządzania podmiotami publicznymi i prywatnymi w gospodarce polskiej, red. A. Wójcik-Mazur, J. Łukomska-Szarek, D. Wielgórka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.
 25. www.efs.men.gov.pl/index.php/fundusze-dla-edukacji/609-fundusze-unijne-dla-oswiaty
 26. www.men.gov.pl
 27. www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie
 28. Zachorowski R., Weryfikacja hipotezy słabej efektywności rynku kapitałowego w Polsce na podstawie analizy skuteczności strategii inwestycyjnej opartej na średnich ruchomych, [w:] Wieloaspektowe problemy zarządzania podmiotami publicznymi i prywatnymi w gospodarce polskiej, red. A. Wójcik-Mazur, J. Łukomska-Szarek, D. Wielgórka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.
 29. Zasiadły K., Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1560
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu