BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Harasim Adam (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Madej Andrzej (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gospodarstw bydlęcych o różnym udziale trwałych użytków zielonych
Evaluation of Sustainable Development of Cattle Farms with Varied Percentage of Grasslands
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2008, t. 95, z. 2, s. 28-38, tab., bibliogr. 17 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rozwój zrównoważony, Produkcja mleka, Użytki rolne
Arable farm, Sustainable development, Milk production, Agricultural land
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Przedstawiono ocenę stopnia zrównoważonego rozwoju 105 rodzinnych gospodarstw rolniczych, specjalizujących się w produkcji mleka w zależności od udziału trwałych użytków zielonych w powierzchni użytków rolnych. Badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu przeprowadzono na terenie trzech gmin w województwie podlaskim. Zaproponowano również formułę syntetycznego wskaźnika do oceny zgodności praktyk rolniczych z zasadami gospodarowania zrównoważonego. Badania wykazały, że z udziałem trwałych użytków zielonych w strukturze użytków rolnych były istotnie ujemnie skorelowane takie zmienne, jak: intensywność organizacji produkcji roślinnej, wskaźnik bonitacji użytków rolnych, poziomy nawożenia N i P, wielkość i wartość (towarowa) produkcji roślinnej, salda bilansowe N i P, wskaźnik pokrycia gruntów ornych roślinnością oraz syntetyczny wskaźnik zgodności praktyk rolniczych z zasadami gospodarowania zrównoważonego. Natomiast z udziałem TUZ wysoce dodatnio korelował wskaźnik pokrycia użytków rolnych roślinnością. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an evaluation of the degree of sustainable development of dairy farms depending on the percentage of grasslands in their total acreage under crops. The soils of the surveyed farms were light and classified as rye-growing complexes. Criteria and indices related to production, environment and farm economics were included in the evaluation. A synthetic indicator was proposed to assess the compatibility of farming practices with sustainable management principles. The study showed the percentage of grassland to be negatively correlated with such variables intensiveness of crop production organization, as soil quality indicator, N and P fertilization rates, crop production volume and commercial value, N and P input-uptake soil balance, vegetation cover indicator, and the synthetic indicator of the compatibility of farming practices with sustainable management principles. The only positively correlated factor was cropland vegetation cover over the year. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barszczewski J. 2008: Kształtowanie się obiegu składników nawozowych w produkcyjnym gospodarstwie mlecznym w warunkach dochodzenia do zrównoważonego systemu gospodarowania. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie. Rozprawy Naukowe i Monografie. IMUZ Falenty, 23.
 2. Biesiacki A., Kuœ J., Madej A. 2004: Ocena warunków przyrodniczych do produkcji rolnej - woj. podlaskie. IUNG Puławy.
 3. Duer I., Fotyma M., Madej A. (red.). 2002: Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. MRiRW, MŒ, FAPA Warszawa.
 4. Fotyma M., Jadczyszyn T., Pietruch C. 2001: System wspierania decyzji w zakresie zrównoważonej gospodarki składnikami mineralnymi - MACROBIL. Pam. Puł., 124: 81-89.
 5. Fotyma M., Kuœ J. 2000: Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego. Pam. Puł., 120/I: 101-116.
 6. Harasim A. 1989: Wpływ trwałych użytków zielonych na wyniki produkcyjne i ekonomiczne rolnictwa. [W:] Organizacja produkcji rolniczej w różnych warunkach przyrodniczo-ekonomicznych. IUNG Puławy, R(258/2): 21-38.
 7. Harasim A. 2004: Wskaźniki glebochronnego działania roślin. Post. Nauk Rol., 4: 33-43.
 8. Kopeć B. 1987: Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980. Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 86, z. 2.
 9. Kopiński J. 2006: Porównanie grup gospodarstw rolnych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rol., 540(87), 235-240.
 10. Kuś J. 2006: Możliwości zrównoważonego rozwoju specjalistycznych gospodarstw rolnych. Probl. Inź. Rol., 2, 5-14.
 11. Majewski E. 2002: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej (SIPR) w Polsce. Rozprawy Naukowe i Monografie. SGGW, Warszawa.
 12. Manteuffel R., Orkisz T. 1974. Ekonomiczne podstawy decyzji produkcyjnych w państwowych gospodarstwach rolnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 157.
 13. Parzonko A. 2004: Efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Wyd. SGGW, Warszawa.
 14. Pietraszewski A. 1986. Efektywność gospodarstw indywidualnych na glebach lekkich z dużym udziałem trwałych użytków zielonych. Rocz. Nauk Rol., ser. G, 83(4), 81-93.
 15. Pietrzak S. 2005: Wykorzystanie azotu i fosforu w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 507, 425-431.
 16. Rocznik statystyczny. 2003, 2007. GUS Warszawa.
 17. Zegar J.S. 1985: Gospodarstwa indywidualne na glebach s³abych. IERiGŻ Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu